Технології захисту гідросфери та атмосфери

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.183.00.O.005
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Шибанова А.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Студент повинен студент повинен знати про речовини, які забруднюють гідросферу та атмосферу, про шкоду, яку вони можуть нанести здоров’ю людини, рослинному та тваринному світу; методи очищення стічних вод та вловлювання газоподібних і дисперсних викидів; основи вибору та розрахунку очисного обладнання. Студент повинен здійснювати інженерні розрахунки захисту гідросфери та атмосферного повітря від забруднюючих речовин; приймати рішення щодо попередження і ліквідації негативних наслідків дії техногенних об’єктів на атмосферу і навколишнє середовище.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Технології адаптації до змін клімату, стратегії сталого розвитку
Короткий зміст навчальної програми: Механічна очистка та фізико-хімічні методи очистки промислових стічних вод. Хімічні та електрохімічні методи очистки стічних вод. Регенеративні та деструктивні методи очистки стічних вод від розчинених органічних домішок. Основні способи очищення газів. Очищення викидів від пароподібних і газоподібних забруднень. Проблеми і шляхи підвищення екологічності автомобільного транспорту.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%) — практичні заняття, усне опитування, контрольна робота • Підсумковий контроль (70%) — іспит
Рекомендована література: 1. Природоохоронні технології. Частина 1. Захист атмосфери: навчальний посібник / Северин Л.І., Петрук В.Г., Безвозюк І.І., Васильківський І.В. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 388 с. 2. Ратушняк Г.С., Лялюк О.Г. Засоби очищення газових викидів. Навчальний посібник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 207 с. 3. Водовідведення та очищення стічних вод: навч. пос. Ч. 1. Водовідвідні мережі та споруди / Під заг. ред. А.І. Мацнєва. - Рівне : РДТУ, 1999.- 203 с. 4. Газоочистные и пылеулавливающие установки. Каталог. – М.: ЦНИИ „Электроника”, 1990. – 48 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).