Дистанційні методи екологічних досліджень

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.183.01.E.022
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Руда М.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Процеси досліджень параметрів довкілля за допомогою дистанційних методів контролю. Параметри та вимоги до засобів дистанційного контролю. Дистанційні системи визначення параметрів середовищ. Принципи побудови, структура та оптимізація параметрів систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Екологічна безпека, інформаційно-вимірювальні технології в екології
Короткий зміст навчальної програми: Опанувати різноманітні класифікації методів класичного аналізу отриманих результатів (ранжування, кластеризація тощо). Опанувати класифікацію і види аерокосмічної зйомки. Вивчити технології попередньої обробки та аналізу цифрових знімків. Вивчити матеріали з тематичних сайтів щодо дистанційних методів вивчення екологічних проблем урбанізованих територій.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30 %) — практичні заняття, усне опитування, контрольна робота; - Підсумковий контроль (70%) — іспит.
Рекомендована література: Масікевич Ю. Г., Гринь С. О., Герецун Г. М. та інш. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. Чернівці, Зелена Буковина, 2005. 343 с. Берлянт А. М. Картографический словарь М.: Науч. мир, 2005. 424 с. Библиогр.: С. 419?424. Гічка М.М. Дистанційне зондування в системі моніторингу ґрунтів України. Вісник аграрної науки. 2005. № 12. С. 72–75.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).