Методологія та організація наукових досліджень в екології

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.183.01.E.023
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Руда М.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Оволодіння теоретичними знаннями з питань методології проведення науково-дослідницької роботи, набуття практичних вмінь і навичок щодо використання методів та засобів організації і виконання наукових досліджень в екології та застосування їх в навчальному процесі під час виконання курсових, дипломних робіт
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління проектами в екології , Інтелектуальна власність
Короткий зміст навчальної програми: Організація науково-дослідницької роботи в Україні. Методологічні основи наукового пізнання та творчості. Вибір напряму наукового дослідження та етапи НДР. Пошук, накопичення та опрацювання наукової інформації. Проведення теоретичних досліджень в екології. Експериментальні дослідження в екології. Опрацювання результатів експериментальних досліджень. Оформлення результатів наукової роботи. Впровадження та ефективність наукових досліджень. Організація роботи в науковому колективі. Наукова організація та гігієна розумової праці. Моральна відповідальність вченого.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%) — звіти з практичних робіт, усне опитування - Підсумковий контроль (70%) — іспит
Рекомендована література: 1. Погребенник В.Д. Методологія та організація наукових досліджень в екології. Конспект лекцій. Рукопис. – 2012. – 102 с. 2. Єремєєв І. С. Науково-дослідний семінар (Проблеми „вузьких місць”). Навч. посібник. – К.: ДАЖКГ. 2003, 150 с. 3. Єремєєв І.С. Основи наукових досліджень. Навч. посібник . – К.: ДАЖКГ, 2004, 72 с. 4. Кобиляцький Л. Управління проектами. – К.: МАУП, 2002.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).