Опрацювання та аналіз екологічної інформації

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.183.02.E.026
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Руда М.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Формування системи знань про принципи організації екологічної інформації в інформаційно-комунікаційних системах, про методи і підходи світової практики до екологічного моніторингу довкілля, надання студентам знань та практичних навичок пошуку та аналізу екологічних даних, принципи формування системного уявлення про методи прийняття рішень за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Геоекоінформаційні системи
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття інформатизації екологічних систем та екологічної інформатики. Джерела даних та організація екологічної інформації. Бази даних. Банки даних. Сучасні технології обробки даних. Технологія OLAP. Геоінформаційні технології в сучасному світі та їх застосування в екології. Нейрокомп'ютерні технології – як перспективний шлях удосконалення систем обробки інформації. Сучасні інформаційно-комунікаційні системи в екології. Сучасні експертні системи в екології: принципи організації та роботи з ними. Системи підтримки прийняття рішень в екології, як невід’ємна складова при еколого-економічному моніторингу довкілля. Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%) – усне опитування, виконання практичних завдань, - Контрольна робота за результатами виконання індивідуального завдання (70%) – диференційований залік.
Рекомендована література: 1. Берко А.Ю., Верес О.М. Організація баз даних: практичний курс. Вид-во Нац. Ун-ту "Львів. політехніка", 2003 2. Мокін В.Б. Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод: монографія. Вінниця : ВНТУ, 2010 3. Погребенник В.Д. Системи розпізнавання образів. Львів: «СПОЛОМ», 2007 4. Д.Кренке. Теорія й практика побудови баз даних. – електронний ресурс 5. Погребенник В.Д. Оперативне вимірювання інтегральних параметрів водного середовища та донних відкладів. Монографія. Львів: СПОЛОМ, 2011
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).