Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.183.00.O.017
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: Викладачі кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Закріплення теоретичних знань зі спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища». - Оволодіння практичними навиками у розв'язанні задач пов’язаними з проблеми захисту навколишнього середовища. - Систематизація необхідних матеріалів для проходження практики. - Здатність до аналізу, оцінювання, опрацювання, інтерпретації та синтезу екологічної інформації та формування баз даних. - Вміння застосовувати науку про технології захисту навколишнього середовища. - Навички роботи із спеціалізованими вимірювально-інформаційними системами та приладами. - Вміння оцінювати ступінь екологічних ризиків виробництва на стан навколишнього середовища. - Вміння визначення відповідності сучасної екологічної ситуації екологічним стандартам, які б забезпечували оптимальний стан довкілля та безпеку життєдіяльності людини.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: всі дисципліни підготовки магістра за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища»
Короткий зміст навчальної програми: У процесі проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студенти ознайомляться з: - структурою та роботою підприємства, на якій проходить практика; - основними законодавчими актами з питань охорони ґрунтів; - загальною нормативно-технічною документацією щодо лабораторних досліджень; - сучасними методами досліджень атмосферного повітря; - сучасними методами досліджень ґрунтів; - сучасними методами досліджень води; - показниками антропогенного впливу.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль: диференційований залік (100 %)
Рекомендована література: 1. Програма практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної форми навчання
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).