Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.183.00.O.018
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: Проф Петрушка І.М.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Теоретико-методологічних основ та поняттєво-категорійного апарату професійної педагогіки; сутності організації освітнього процесу; сучасних підходів до планування, організування та проведення освітньої, науково-дослідної та виховної роботи зі студентською молоддю; методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять, їхнього навчально-методичного супроводу; неперервного професійного розвитку та педагогічної майстерності науково-педагогічного працівника.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Академічне підприємництво. Методологія наукових досліджень в галузі технологій захисту довкілля
Короткий зміст навчальної програми: Головна місія та мета програми – це викладення самостійного бачення аспірантом проблеми, питання, теми на підставі опрацьованого матеріалу та отриманих експериментальних досліджень.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання за 100 бальною шкалою Поточний контроль - 45 балів. Іспит - 55 балів
Рекомендована література: 1. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науководослідницької діяльності: Підручник. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2004. – 307 с. 2. Методичні рекомендації щодо організації роботи над науковою доповіддю (рефератом) з обраної наукової спеціальності [Електронний ресурс] /за заг. ред. В. П. Гондюла. – Режим доступу: http://science.univ.kiev.ua/.../Rekomend_referat. – Назва з титул. екрану. 3. Грабовська Т. О., Тепла О.М. Методичні рекомендації з підготовки і написання наукової доповіді та організації конференції [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.nubip.edu.ua/4862/. – Название с титул. экрана. 4. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/bookstext-3044.html. – Назва з титул. екрану. 5. Дружинин В. Н. Психологическая культура и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psylist.net/pedagogika/00169.htm. – Загл. с экрана. 6. Материал из Википедии — свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Бритва_Оккама. – Загл. с экрана.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).