Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.183.00.O.020
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: Викладачі кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області технології захисту навколишнього середовища; Здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень; Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті. Застосовувати набуті знання і розуміння з фундаментальних дисциплін в технологіях захисту, збереження та відновлення навколишнього середовища; Застосовувати знання для вирішення якісних та кількісних проблем щодо ліквідації антропогенізації та техногенних порушень екосистем;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Дистанційні методи екологічних досліджень. Наукові дослідження технологій зеленого синтезу наночастинок. Наукові дослідження технологій очищення питної води. Наукові дослідження методів оперативного екологічного моніторингу.
Короткий зміст навчальної програми: Анотація; зміст магістерської кваліфікаційної роботи; вступ; теоретико-методологічна частина; дослідницько-аналітична частина; проектно-рекомендаційна частина; висновки та пропозиції; список використаних джерел; додатки.
Методи та критерії оцінювання: Контроль відсутній.
Рекомендована література: 1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах // Затверджене наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р. 2. Закон України “Про освіту” в редакції від 23 березня 1996 р. 3. Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою // Затверджене наказом Міністерства освіти України № 285 від 31.07.1998 р. 4. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) // Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 р. 5. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Національного університету “Львівська політехніка” / В.А. Павлиш, О.Р. Давидчак, А.Г. Загородній, О.Ю. Лозинський, Л.М. Пилипенко, В.М. Свірідов, Д.В. Федасюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 36 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).