Вступ до спеціальності

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.002
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: КНЯЗЬ Святослав
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни є формування системних уявлень про унікальність спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також про особливості та перспективи здобуття цієї спеціальності у Національному університеті «Львівська політехніка».
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні: ЗК2.Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. ЗК11.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенство права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. фахові: СК7.Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • здатність застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності; • здатність використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; • здатність демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати; • здатність застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; • знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави; • здатність демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства; • здатність демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці; • вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності; • здатність оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів; • здатність знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці; • вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів; • здатність застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм; • опанування концептуальних знань, набутих у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; • здатність критично осмислювати основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності; • здатність розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів; • здатність управляти комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; • відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб; • здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економічна Теорія Макроекономіка і мікроекономіка Українська мова Філософія Іноземна мова за професійним спрямуванням
Короткий зміст навчальної програми: У межах дисципліни розглядаються питання унікальності спеціальності, її відмінності від інших спеціальностей в межах галузі знань; розкриваються пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в межах в системі положень сталого розвитку; розглядається основний категорійно-понятійний апарат, який лежить в основі освітньо-наукової програми. Крім того, у навчальній дисципліні розглядаються особливості навчання у Львівській політехніці через призму положень внутрішніх стандартів якості і пріоритетів індивідуального розвитку студента на інших освітніх рівнях.
Опис: Тема 1. Унікальність спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Тема 2. Структура і процес навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Тема 3. Нормативно-правова і методична база підготовки фахівців за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Тема 4. Індивідуальна освітня траєкторія навчання і перспективи продовження навчання на інших освітніх рівнях. Тема 5. Форми державної атестації здобувачів вищої освіти на рівні бакалавра. Тема 6. Участь студентів у наукових конкурсах, програмах та інших наукових заходах. Тема 7. Академічна доброчесність. Тема 8. Наукометричні бази даних, індекси цитування 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Тема 9. Принципи, якими доцільно керуватись студентам під час виконання наукових досліджень. Тема 10. Підходи і методи пізнання дійсності, якими доцільно керуватись студентам під час виконання наукових досліджень. Тема 11. Політика інформаційної безпеки Національного університету “Львівська політехніка”. Тема 12. Можливості навчання за програмами подвійних дипломів. Тема 13. Мотивація студентів до навчання на усіх трьох рівнях вищої освіти. Тема 14. Особливості виконання індивідуального завдання з дисципліни “Вступ до спеціальності”.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у відповідності до Положення «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», що затверджене Ректором Національного університету «Львівська політехніка» 23 січня 2019 р. За виконання усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР) виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями: своєчасність виконання; самостійність виконання; правильність методики вирішення завдання та алгоритму її реалізації; достовірність результатів; відповідність одиниць вимірювання; аргументованість висновків; відповідність звіту встановленим вимогам. Порядок виставляння балів за ОІР у % від максимальної кількості балів виділених на певний вид ОІР: 0% – завдання не виконано або виявлено плагіат чи встановлено факт несамостійного виконання ОІР; 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 60% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить суттєві помилки у розрахунках або методиці; висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані; звіт підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень Студент зобов’язаний дотримуватися встановленого графіку виконання ОІР.
Критерії оцінювання результатів навчання: Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: • робота на практичних заняттях це розв’язок задач, ситуаційних вправ, кейсів - 5 балів, опитування, тестування - 5 балів, разом – 10 балів; • за виконання і захист лабораторних робіт (5 робіт по 4 балів) – 20 балів; • Підсумкова семестрова оцінка у 100-бальній шкалі переводиться у державну оцінку відповідно до прийнятої в Університеті системи: • 88-100 балів –“відмінно”; • 71-87 балів – “добре”; • 50-70 балів – “задовільно”; • 0-49 балів – “ не задовільно”.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Вступ до спеціальності» https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=4194 2. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти згідно Наказу МОНУ від 13.11.2018 р. №1243 3. ОНП зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» http://directory.lpnu.ua/majors/ISD/6.076.00.00/8/2019/ua/full Рекомендована література 1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 №1556-VII [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 3. ESG [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-andguidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 3. ISCED (МСКО) 2011 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf 4. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training2013.pdf 5. Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2015 р. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://buhgalter911.com/res/spravochniki/klassifikprofessiy.aspx 6. Класифікація видів економічної діяльності: національний класифікатор України КВЕД 009:2010 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://dtkt.com.ua/show/0sid0177.html 7. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. № 600 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivnipovidomlennya-2016-06-01-metodichnirekomendacziyi-shhodo-rozroblennya-stand 8. Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF 9. Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 003-2010: наказ Мінекономрозвитку України від 02.09.2015 р. № 1084 12 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=272508 10. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF 11. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266: наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).