Основи підприємництва та менеджменту

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.006
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Данько Тетяна Іванівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни є формування системи знань про сутність, значення, функціонування, регулювання підприємництва, а також формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі управління, формування розуміння концептуальних основ системного управління в підприємствах; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальні компетентності: ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. фахові компетентності: ФК1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. ФК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. ФК6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. ФК7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. ФК8. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності ФК10. Здатність до бізнес-планування. Оцінювання кон’юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Знання: ЗН1. Уміти продемонструвати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності. ЗН3. Демонструвати базові і структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. ЗН4. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур. ЗН6. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і застосовувати його на практиці ЗН7. Знати основи обліку і оподаткування у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. ЗН8. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків. Уміння: УМ 1. Уміння критично мислити, аналізувати та синтезувати в професійних цілях. УМ 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. УМ 3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземними мовами. УМ 4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. УМ 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягти професійних цілей. УМ 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати. УМ 11. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Економічна теорія. Вступ до спеціальності Постреквізити: Основи обліку і оподаткування. Основи маркетингу. Статистика в торгівлі
Короткий зміст навчальної програми: Основні засади та загальна характеристика підприємництва. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Регулювання підприємницької діяльності. Ресурсне забезпечення підприємницької діяльності. Сутність та значення менеджменту. Організації та процес менеджменту. Функції менеджменту та їх класифікація: планування та організування. Функції менеджменту та їх класифікація: мотивування, контроль та регулювання. Принципи та методи менеджменту. Підготовка, прийняття та вимого до якості управлінських рішень в організації. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства. Керівництво, лідерство та влада.
Опис: Тема 1. Основні засади та загальна характеристика підприємництва Історичний розвиток підприємництва. Основні ознаки підприємницької діяльності. Функції підприємницької діяльності. Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності Тема 2. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності Класифікація і структура підприємств. Об’єднання підприємств та їх види. Ринкове середовище підприємств. Тема 3.Реєстрація підприємницької діяльності Державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності (СПД) - фізичної особи. Державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності (СПД) - юридичної особи. Обмеження підприємницької діяльності Тема 4. Ресурсне забезпечення. Витрати та доходи підприємницької діяльності Сутність і класифікація ресурсів підприємництва. Природні ресурси. Матеріальні ресурси. Трудові ресурси. Фінансові ресурси. Інформаційні ресурси Тема 5. Оподаткування підприємницької діяльності Сутність податків, їх функції та елементи. Податкова система України. Класифікація та види податків в Україні. Спрощена система оподаткування підприємницької діяльності Тема 6. Державне регулювання підприємницької діяльності Державна регуляторна політика в сфері підприємництва. Засоби державного регулювання підприємництва Тема 7.Сутність та значення менеджменту Управління та менеджмент, як поняття. Наукові підходи до менеджменту. Менеджери та підприємці. Основні функції підприємця Рівні управління Тема 8. Організації та процес менеджменту. Сутність та класифікація організацій. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації. Концепція життєвого циклу організації, загальні риси організацій. Тема 9. Функції менеджменту та їх класифікація: планування та організування Загальна характеристика і класифікація функцій менеджменту. Планування як загальна функція менеджменту. Загальна характеристики бізнес-планування Організування як функція менеджменту Тема 10. Функції менеджменту та їх класифікація: мотивування, контроль та регулювання Мотивування як функція менеджменту. Контроль і регулювання як функції менеджменту Тема 11. Принципи та методи менеджменту Принципи менеджменту. Методи менеджменту. Тема 12. Підготовка, прийняття та вимого до якості управлінських рішень в організації Сутність, значення, класифікація рішень в управлінні. Умови прийняття та реалізації управлінських рішень в організації. Вимоги до якості управлінських рішень. Тема 13. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства Значення і класифікація управлінської інформації. Інформаційна система організації та її складові. Інформаційні потреби керівників та вимоги до інформації Тема 14. Керівництво, лідерство та влада Поняття та загальна характеристика керівництва. Стилі керівництва та їх характеристика. Підходи до розуміння суті лідерства. Влада, форми влади Тема 15. Конфлікти в менеджменті Сутність та основні причини виникнення конфліктів. Типи конфліктів. Управління конфліктами. Стратегії вирішення конфліктних ситуацій
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: виконання практичних робіт; захист звітів з лабораторних робіт Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення екзамену: письмова компонента (50%); усна компонента (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: виконання практичних робіт; захист звітів з лабораторних робіт Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення екзамену: письмова компонента (50%); усна компонента (10%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Електронна дисципліна «Основи менеджменту» у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки - http://vns.lpnu.ua/enrol/index.php?id=6982 для студентів денної форми навчання із спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 2. Методичні вказівки для виконання практичних занять із дисципліни «Основи підприємництва та менеджменту» для студентів денної форми навчання із спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Рекомендована література Базова 1. Мазаракі А.А. Основи менеджменту: підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.А. Мазаракі, О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник та ін.; за ред. А.А. Мазаракі. – Харків: Фоліо, 2014. – 846 с. 2 . Основи менеджменту і маркетингу : навчальний посібник / Л.Ф. Кожушко, Т.О. Кузнецева, О.Ю. Судук. – Рівне: НУВГП, 2016. – 291с. 3. Основи менеджменту. Теорія і практика : навч. посіб. / Г.Є. Мошек, І.П. Миколайчук, Ю.І. Палеха, Ю.В. Поканєвич, А.С. Соломко, О.В. Коваленко, Н.В. Коваленко, В.С. Ціпуринда, Г.П. Сиваненко, О.І. Бєлова; за заг. ред. проф. Мошека Г.Є. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 528с. 4 . Осовська Г. В. Менеджмент : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. - 563 с. 5 . Палеха Ю.І., Основи менеджменту теорія і практика: навчальний посібник / Ю.Палеха, Г.Мошек, І. – К. : Ліра-К. – 2018. – 528 с. 6. Гаєвська Л. М., Марченко О. І. Підприємницька діяльність: підручник; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. Ірпінь : Ун-т ДФС Україна, 2019. 499 с. 7. Економіка та організація підприємницької діяльності : навч. посіб. / [Н. В. Сментина та ін.] ; (за заг. ред. д-ра екон. наук Н. В. Сментини) ; Одес. нац. екон. ун-т. Київ : Гуляєва В. М., 2019. 320 с. 8. Козловський В. О., Лесько О. Й. Виробниче та комерційне підприємництво : навч. посіб. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. Вінниця : ВНТУ, 2018. 153 с. 9. Основи економіки, підприємництво та економічна безпека : навч. посібник / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: С. О. Стойка, В. О. Стойка ; [рец.: В. Ф. Семенов, О. Л. Бурляй, О. П. Кірдан]. Умань : Візаві, 2019. 195 с. 10. Підприємництво в сучасних умовах розвитку України : наук.-практ. посіб. Д. А. Антонюк [та ін.] ; Запоріз. нац. ун-т. Запоріжжя : ЗНУ, 2018. 409 с. 11. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник / [Мельник Л. Г. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І. М. Сотник, д-ра екон. наук, проф. Л. М. Таранюка. Суми : Університетська книга, 2018. 572 с. Допоміжна 1. Антонюк Я. М., Шиндировський І. М. Комерційна діяльність : навчальний посібник : рек. МОНмолодьспорту України. Львів : Магнолія 2006, 2018. 333 с. 2. Шаповалова Т. В. Соціальне підприємництво – шлях до створення інноваційного бізнесу : [навч. посіб.]. Київ : Друк. двір Олега Федорова, 2018. 171 с. 3. Юрко І. В. Торговельне підприємництво : навчальний посібник / МОН України, Вищий навч. заклад Укоопспілки «Полтавський ун-т економіки і торгівлі». Київ : Центр учбової літератури, 2018. 231 с. 4. Березін О. В. Управління проектами: навч. посіб. / О. В. Березін, М. Г. Безпарточний. – Суми : Університетська книга, 2014. – 272 с. 5. Божидарнік Т. В. Креативний менеджмент: навч. посіб. / Т. В. Божидарнік, Н. М. Василик. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 498 с. 6. Бондар-Підгурська О. В. Ділове адміністрування (корпоративне управління) : навч. посіб. / О. В. БондарПідгурська, А. О. Глєбова. – К. : Ліра-К, 2015. – 448с. 7. Бутко М. П. Виробничий менеджмент: підручник / М. П. Бутко. – К. : ЦУЛ, 2015. – 400 с. 8. Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент : підручник / С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2015. – 334 с. 9. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком : навч. посіб. / С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2015. – 324 с. 10. Косач І. А. Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами. Навчальний посібник / І. А. Косач, Л. С. Ладонько, І. В. Калінько. - К.: КондорВидавництво, 2014. - 217 с. 11. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2015. – 728с. 12. Менеджмент : навч. посіб. / [Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич, та ін.]; за заг. редакція Г. Є. Мошека. – К. : Ліра-К, 2015. – 550 с. Інформаційні ресурси 1. Інтернет- портал для управлінців. – режим доступу: www/management.com.ua 2. Розвиток менеджменту в Україні. – режим доступу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=462579 3. Гриценко Т.Б. Етика ділового спілкування. – http://pidruchniki.ws/19991130/menedzhment/etika_dilovogo_spilkuvannya_-_gritsenko_tb 4. Дахно І.І. Ділова кар'єра. – http://pidruchniki.ws/15840720/menedzhment/dilova_karyera_-_dahno_ii 5. Мальська М.П. Корпоративне управління. – http://pidruchniki.ws/15840720/menedzhment/korporativne_upravlinnya_-_malska_mp 6. Публикации по менеджменту, экономике, маркетингу. – http:// http://tourlib.net/management.htm 7. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент. – http://pidruchniki.ws/15840720/menedzhment/innovatsiyniy_menedzhment_-_skripko_to 8. Тимошенко Н.Л. Корпоративна культура: діловий етикет – http://pidruchniki.ws/00000000/etika_ta_estetika/korporativna_kultura_diloviy_etiket_-_timoshenko_nl 9. http://www.bank.gov.ua 10. http://www.google.com.ua 11. http://www.rada.gov.ua 12. http://www.kmu.gov.ua 13. http://www.me.gov.ua 14. http://www.minfin.gov.ua 15. http://www.ukrstat.gov.ua 16. http://www.worldbank.org.ua
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Основи підприємництва та менеджменту (курсова робота)

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.008
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В процесі вивчення дисципліни студент зобов’язаний знати і розуміти: - ознайомитись з основними принципами підприємництва і підприємницької діяльності; - отримати знання про роль і місце менеджменту в суспільному виробництві; - оволодіти основними інструментами управління підприємством; - навчитись вірно вибирати стиль і методи керівництва; - освоїти основні функції управління та навчитись користуватись ними; - навчитись методам стратегічного і оперативного планування діяльності фірми; - уміти приймати і оптимізувати управлінські рішення. Підготовлений фахівець повинен вміти: - втілювати у життя управлінську політику держави; - здійснювати техніко-економічну та соціально-економічну оцінку проектних рішень; - аналізувати стан господарсько-фінансової діяльності організації та впроваджувати ефективні заходи з вдосконалення організації праці, врахування витрат виробництва і оподаткування підприємницької діяльності, інформації та комунікації у менеджменті.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економічна теорія. Економіка та управління підприємством.
Короткий зміст навчальної програми: Підприємництво як вид господарювання. Види та організаційно правові форми підприємницької діяльності. Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності. Ресурсне забезпечення, витрати та доходи підприємницької діяльності. Сутність та значення менеджменту. Функції менеджменту та їх класифікація: планування та організування. Принципи та методи менеджменту. Організації та процес менеджменту. Підготовка, прийняття та вимого до якості управлінських рішень в організації. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства. Керівництво, лідерство та влада
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%) виконання контрольної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (70%).
Рекомендована література: 1. Алієва-Барановська В. М. Глобальний бізнес : навч. поcіб. / В. М. Алієва-Барановська. – К. : Ліра-К, 2013. – 560 с. 2. Бесєдін М.О. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант): підручник / М.О. Бесєдін, В.М. Нагаєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с. 3. М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури “Основы менеджмента”. – М.: “Дело”, 2004. 4. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г.. Основи менеджменту. Підручник. – К.: Академвидав. 2003. – 414с. 5. “Підприємництво та менеджмент” для студентів спеціальностей 7.12101, 8.120101 “Архітектура будівель і споруд”, 7.12012, 8.120102 “Містобудування”, 7.120103 “Дизайн архітектурного середовища”,6.020210 „Дизайн”. / Укл. І.З.Крет. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2008. – 67 с. 6. Гой І. В. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой. – К. : ЦУЛ, 2013. – 368 с. 7. Гуменник В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 2012. – 503 с. – (Вища освіта XXI століття). 8. Скібіцька Л. І. Менеджмент підприємницької діяльності. Книга 1. Організація бізнесу: навч. посібник / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький. – К. : Кондор, 2009. – 896 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).