Економічна теорія

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.003
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: к.е.н., доцент Косовська В. В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є забезпечення основи для систематичного вивчення здобутків економічної науки та самостійного аналізу економічних явищ та процесів, формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з питань механізму функціонування та розвитку національної економіки, формування ринково-орієнтованого економічного світогляду учасника суспільного виробництва, здатного до самостійної підприємницької діяльності в умовах динамічної ринкової кон’юнктури; допомога у оволодінні універсальним інструментарієм прийняття раціональних господарських рішень в умовах обмеженості ресурсів та наявності альтернативних варіантів їх використання.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: ЗК.1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахових: СК1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. СК3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: РН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. РН12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. PH13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Зн2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності Ум1. Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів К1 Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Основи підприємництва та менеджменту, Вступ до спеціальності Постреквізити: Основи маркетингу, Філософія, Макроекономіка та мікроекономіка
Короткий зміст навчальної програми: Економічна наука є дуже важливою та цікавою наукою. Оволодіння її здобутками насамперед необхідне тим, хто своєю професією обирає сферу господарської діяльності – економістам, банкірам, бухгалтерам, фінансистам та ін. Однак усіх без винятку людей стосуються такі життєві проблеми, як заробітна плата, ціни, інфляція, безробіття. Всі ці проблеми відносяться до сфери людського життя, яка називається господарством або економікою. Економічна теорія має справу зі сферою господарської діяльності, яка тісно пов’язана зі створенням (виробництвом) матеріальних умов існування людини, їх розподілом і обміном. Вона допомагає збагнути глибинні господарські процеси, їх взаємозв’язок, розкриває закони, які керують господарством, відтворює реальну модель господарської діяльності
Опис: Тема 1. Економічна теорія як наука. Предмет вивчення економічної теорії. Методологія економічних досліджень. Функції економічного знання. Економічна теорія, політика та господарська практика. Тема 2. Потреби і ресурси. Ефективність використання ресурсів Суть та принципи класифікації потреб в економічній науці. Ієрархія потреб за А.Маслоу. Потреби та економічні інтереси. Економічні ресурси та їх класифікація. Земля, праця, капітал і підприємницький хист. Альтернативна вартість товару. Крива виробничих можливостей. Тема 3. Форми організації виробництва. Товарна економіка. Форми суспільного виробництва. Поняття товару і його властивості. Закон вартості. Розвиток форм вартості. Виникнення, суть і функції грошей. Тема 4. Економічні системи країн Поняття економічної системи. Сутність, цілі й основні структурні елементи економічної системи. Ринкова економіка. Традиційна економічна система. Планова економіка. Змішана система. Власність в сучасній економіці. Чинники, що визначають специфіку форм власності. Приватна та державна власність. Суб’єкти та об’єкти прав власності. Приватизація та роздержавлення. Тема 5. Ринкова економіка. Основні принципи організації ринкової економіки. Схема кругообігу в ринковій економіці. Суть ринку. Конкуренція. Види ринкових структур. Тема 6. Ринковий механізм Попит та величина попиту. Закон попиту. Пропозиція та величина пропозиції. Закон пропозиції. Ціна і конкуренція. Суть ринкової рівноваги. Тема 7. Економічна роль держави Економічні функції держави. Державні видатки. Державні закупівлі та трансферні платежі. Соціальне страхування. Податки та їх види. Державний бюджет. Дефіцит державного бюджету. Способи фінансування дефіцитного державного бюджету Тема 8. Підприємство та підприємництво. Підприємство та його функції. Організаційні форми підприємства. Форми власності. Підприємництво. Підприємець та його функції. Види підприємницької діяльності. Тема 9. Кредитно-банківська система Поняття кредитно-банківської системи. Сутність, функції та грошово-кредитна політика центрального банку країни. Комерційні банки, їх операції та послуги. Спеціальні кредитно-фінансові інститути Тема 10. Національна економіка та система національних рахунків Національна економіка та макроекономічний рівень господарювання, СНР. Валовий внутрішній продукт (ВВП) та методи нарахування. Інші показники системи національних рахунків (СНР). Роль цін у вимірюванні макроекономічних показників. Тема 11. Макроекономічна нестабільність та економічне зростання Сутність і типи економічного зростання. Циклічний характер економічного розвитку. Безробіття та його форми. Сутність інфляції, її вимірювання та наслідки. Тема 12. Міжнародні валютні відносини Валютні відносини та світова валютна система. Валютні курси. Еволюція міжнародної валютної системи. Валютний ринок і його основні риси.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів. Поточний контроль (40%): усне опитування та виконання практичних робіт (12%), виконання та захист лабораторних робіт (16%), поточне тестування (12%). Підсумковий контроль (60%): письмова компонета (50%), усна компонента (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: За виконання усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР- виконаня практичних робіт та лабораторних робіт) виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями: своєчасність виконання; самостійність виконання; правильність методики вирішення завдання та алгоритму її реалізації; достовірність результатів; відповідність одиниць вимірювання; аргументованість висновків; відповідність звіту встановленим вимогам. Порядок виставляння балів за ОІР у % від максимальної кількості балів виділених на певний вид ОІР: 0% – завдання не виконано або виявлено плагіат чи встановлено факт несамостійного виконання ОІР; 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 60% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить суттєві помилки у розрахунках або методиці; висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані; звіт підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень Студент зобов’язаний дотримуватися встановленого графіку виконання ОІР. Поточні тести являють собою вибіркові тести І-го рівня до кожної теми, передбаченої навчальною програмою курсу. Вирішуючи тести потрібно вибрати правильну відповідь. Залежно від кількості правильних відповідей здобувач освіти може отримати до 12 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни проводиться згідно з Положенням «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженим Ректором Національного університету «Львівська політехніка» 23 січня 2019 р. Оцінювання результатів навчання студента здійснюють відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Університеті: 100-88 балів «Атестований з оцінкою «відмінно» - виставляється у випадку, коли здобувач вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Здобувач повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами. 87-71 балів «Атестований з оцінкою «добре» - здобувач допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння здобувачем теоретичного, методичного і практичного матеріалу. 70-50 балів «Атестований з оцінкою «задовільно» - добре володіючи програмним матеріалом курсу, здобувач неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом здобувач володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції. 49-26 балів «Не атестований» - здобувач не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого здобувача недостатні для виконання фахових обов’язків. Виконав більше 50% обов’язкових індивідуальних робіт. 25-0 балів «Не атестований з оцінкою «незадовільно» - здобувач не розуміє сутності поставлених питань, не володіє основними поняттями курсу, виконав менше 50 % обов’язкових індивідуальних робіт.
Рекомендована література: Рекомендована література: 1. Галушка З.І., Поченчук Г.М. Економіка: теорія і практика. Підручник. Чернівці: Чернів. нац. ун-т. 2020. 232 с. 2. Економічна теорія: навчальний посібник. Укл: М.І. Колосінська, С.І. Белей, С.В. Бойда. Чернівці: Чернівец. нац. унів-т., 2021. 200 с. 3. Економічна теорія : навчальний посібник / [Л. С. Томашик, О. О. Перепьолкіна, Б. М. Шевчик та ін.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 264 с. 4. Карлін М. І. Політика і економіка [Текст] : навчальний посібник / М. І. Карлін, О. А. Івашко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 212 с. 5. Основи економічної теорії : підручник / О. Н. Литвинова, В. С. Коломийчук. –[ 2-ге вид., розшир та доповн.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 428 с. 6. Данилович-Кропивницька М. Л. та ін. Макроекономіка: Навчальний посібник / М. Л. Данилович-Кропивницька, П. І. Стецюк, І. О. Тивончук. Друге видання, доповнене. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 292 с 7. Фарат О.В.Економічна теорія: Електронний навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. Електронний оптичний диск (CD-ROM). 8. C. Chaplin, I. Badenhorst, G.S. Mabaso, H.S. Tshabalala, J van Zyl, J. Griesel. St udy Guide. Economics. Grade 12. ISBN: 978-1-41546-308-. Grade 12. -150 p. Навчально-методичне забезпечення 1. Електронна дисципліна «Економічна теорія» у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки - https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=868 для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Інформаційні ресурси: 1. Конституція України: офіц. текст [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами: станом на 1 січня 2021 р.]. 2. Господарський кодекс України: офіц. текст станом на 20 січня 2021 р. 3. Податковий кодекс України (із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI від 23.12.2020): офіц. текст станом на 20 січня 2021 р. 4. Цивільний кодекс України: офіц. текст станом на 20 січня 2021 р.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).