Статистика в торгівлі

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.009
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Яворська Надія Петрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок статистичного оцінювання основних показників діяльності торговельних підприємств, оволодіння методами статистичного аналізу.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальні компетентності: ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. фахові компетентності: СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. СК 10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: РН 1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях. РН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН 4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. РН 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. РН11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. РН 12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Знання: Зн1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Зн2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності Уміння: Ум1. Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи підприємництва та менгеджменту Математика для економістів Ч.1 Інформатика Економіка торговельного підприємства Основи економічного аналізу та прогнозування Макроекономіка та мікроекономіка Маркетингові дослідження підприємств торгівлі Кваліметрія
Короткий зміст навчальної програми: Методологічні засади статистики у торгівлі. Організація статистики в Україні. Статистичне спостереження: методологія збору, обробки й аналізу статистичної інформації у торгівлі. Зведення та групування статистичних даних у торгівлі. Узагальнюючі статистичні показники та загальні принципи їх застосування у торгівлі. Ряди розподілу та їх аналіз. Ряди динаміки та їх аналіз. Вибіркове спостереження. Індексний метод аналізу. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків.
Опис: Тема 1. Методологічні засади статистики у торгівлі. Предмет та метод статистики. Основні поняття і категорії статистики. Організація статистики в Україні. Тема 2. Статистичне спостереження: методологія збору, обробки й аналізу статистичної інформації у торгівлі. Сутність, джерела та організаційні форми статистичного спостереження. План статистичного спостереження. Програмно-методологічне забезпечення статистичного спостереження. Питання організаційного забезпечення підготовки і проведення статистичного спостереження. Помилки спостереження. Контроль даних спостереження. Тема 3. Зведення та групування статистичних даних у торгівлі. Поняття та основні елементи статистичного зведення. Групування як основа наукової обробки даних. Принципи групування. Групувальні ознаки та їх вибір. Основні питання методології побудови статистичних групувань. Статистичні таблиці, їх види. Тема 4.Узагальнюючі статистичні показники та загальні принципи їх застосування у торгівлі. Сутність і значення статистичних показників. Види статистичних показників. Абсолютні статистичні величини. Відносні величини. Сутність середньої величини у статистиці. Умови використання і види середніх величин. Тема 5. Ряди розподілу та їх аналіз. Ряди розподілу, їх види та особливості побудови. Форми рядів розподілу. Характеристики центру розподілу. Статистичні характеристики варіації, їх обчислення та економічний зміст. Тема 6. Ряди динаміки та їх аналіз. Ряди динаміки як база аналізу й прогнозування соціально-економічного розвитку. Статистичні характеристики рядів динаміки та їх взаємозв’язок. Способи обробки рядів динаміки з метою виявлення основної тенденції розвитку. Тема 7. Вибіркове спостереження. Сутність вибіркового спостереження. Обчислення похибок вибірки й визначення довірчих меж для середньої величини та частки. Визначення необхідного обсягу вибірки. Способи поширення результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність. Тема 8. Індексний метод аналізу. Сутність індексів, їх функції та роль у статистично-економічному аналізі. Агрегатна форма індексів як основна. Середньозважені індекси, методологічні принципи їх побудови. Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника. Особливості побудови багатофакторних індексних моделей. Тема 9. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків. Причинно-наслідковий характер зв’язків між соціально-економічними явищами. Метод аналітичного групування. Дисперсійний аналіз. Кореляційно-регресійний аналіз, умови його застосування та етапи. Методи аналізу взаємозв’язків між ознаками порядкової (рангової) шкали та номінальної шкали.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: письмовий експрес-контроль; виконання практичних робіт; захист звітів з лабораторних робіт Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення екзамену: письмова компонента (50%); усна компонента (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: За виконання усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР) виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями: своєчасність виконання; самостійність виконання; правильність методики вирішення завдання та алгоритму її реалізації; достовірність результатів; відповідність одиниць вимірювання; аргументованість висновків; відповідність звіту встановленим вимогам. Порядок виставляння балів за ОІР у % від максимальної кількості балів виділених на певний вид ОІР: 0% – завдання не виконано або виявлено плагіат чи встановлено факт несамостійного виконання ОІР; 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 60% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить суттєві помилки у розрахунках або методиці; висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані; звіт підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень Студент зобов’язаний дотримуватися встановленого графіку виконання ОІР.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100-88 балів – Атестований з оцінкою «відмінно» – відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; виконанню усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР); 87-71 балів – Атестований з оцінкою «добре» – відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; виконанню усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР), допускаючи окремі помилки; 70-50 балів – Атестований з оцінкою «задовільно» – відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки; виконанню усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР), допускаючи при їх використанні суттєві помилки; 49-26 балів – Не атестований – відповідає незнанню основного програмного матеріалу; не володінню у достатній мірі основними поняттями курсу; виконанню більше 50 % ОІР з навчальної дисципліни; 25-00 балів – Не атестований з оцінкою «незадовільно» – відповідає не розумінню сутності поставлених питань та не володінню у достатній мірі основними поняттями курсу; виконанню менше 50 % ОІР з навчальної дисципліни (хоча б з одного їх виду). У разі відпрацювання всіх ОІР студент отримує допуск до екзаменаційного контролю.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Електронна дисципліна «Статистика в торгівлі» у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки - http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=872 2. Методичні вказівки для практичних занять із дисципліни «Статистика в торгівлі» для студентів денної форми навчання із спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 3. Яворська Н.П. Статистика: електронний навчальний посібник. – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2018 Рекомендована література Базова 1. Горкавий В. К.Статистика : Підручнк. Третє вид., переробл. і доповн. / В. К. Горкавий.К.: Алерта, 2019. 644 с 2. Яворська Н.П. Статистика: електронний навчальний посібник. – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2018 3. Назарова О.Ю., Чуприна О.А. Статистика підприємств: Навчальнометодичний посібник за курсом для студентів спеціальності «Прикладна статистика». – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. - 112 с. Допоміжна 1. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) [текст] навчальний посібник / Опря А. Т., Дорогань-Писаренко Л. О., Єгорова О. В., Кононенко Ж. А.– (2-ге вид., перероб. і допов.). – – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 536 с. 2. Щурик М.В., Ключенко А.В. Щ98 Статистика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. усіх рівнів акредит. – 3-тє вид., оновлене і доповнене/ М.В. Щурик, А.В. Ключенко. – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – 274 с. Інформаційні ресурси 1. Державна служба статистики України– Режим доступу ? http://www.ukrstat.gov.ua 2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – Режим доступу ? http://me.gov.ua 3. Офіційний сайт департаменту статистики Організації Об'єднаних Націй. – Режим доступу : http://unstats.un.org/unsd/default.htm.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Статистика в торгівлі (курсова робота)

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.010
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Мета вивчення дисципліни - це формування теоретичних знань та практичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів у торгівлі , оволодіння методами статистичного аналізу у торгівлі; формування вмінь: проводити статистичні дослідження у торгівлі, обчислювати узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ у торгівлі. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: ? термінологію, наукові методи збору та обробки статистичних даних у торгівлі; ? властивості методів, основи аналізу даних, способи отримання за допомогою цих методів обґрунтованих висновків; ? прийоми, методи і особливості організації збору вхідної масової інформації; ? системи взаємозв'язку узагальнюючих статистичних показників, методи їх розрахунку і аналізу в конкретній економічній ситуації; ? методи виявлення основних тенденцій і закономірностей розвитку соціально-економічних показників у торгівлі; ? завдання та шляхи удосконалення вітчизняної статистики у зв'язку з урахуванням міжнародних стандартів. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: ? правильно організувати і провести статистичне спостереження у торгівлі; ? заповнювати і використовувати форми статистичної звітності підприємств торгівлі; ? обчислювати узагальнюючі статистичні показники стану та розвитку підприємств торгівлі; ? систематизувати і наочно зображувати отримані дані за допомогою статистичних графіків і таблиць; ? поєднувати теорію статистики з господарською практикою у прийнятті управлінських рішень; ? застосовувати статистичні методи в аналізі діяльності підприємств торгівлі та за результатами аналізу робити обґрунтовані висновки і пропозиції; ? моделювати та прогнозувати соціально-економічні процеси, визначати основні закономірності їх розвитку; ? використовувати у професійній діяльності основні методи обробки та аналізу спостереження і експерименту. ? практично застосовувати методи аналізу даних (в тому числі за допомогою ПК з використанням статистичних пакетів програм), орієнтуватись, в яких ситуаціях використовувати різноманітні статистичні методи, інтерпретувати результати досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: „Менеджмент ЗЕД”, „Логістика”, „Міжнародна економіка”, „Мікроекономіка”, „Планування діяльності підприємства”, „Менеджмент організацій”.
Короткий зміст навчальної програми: Методологічні засади статистики у торгівлі. Організація статистики в Україні. Статистичне спостереження. Методологія збору, обробки й аналізу статистичної інформації у торгівлі. Зведення та групування статистичних даних у торгівлі. Узагальнюючі статистичні показники та загальні принципи їх застосування у торгівлі.Ряди розподілу та їх аналіз. Методологія дослідження закономірностей динаміки та взаємозв'язку статистичних показників. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків. Аналіз тенденцій розвитку у торгівлі. Індексний метод аналізу. Вибіркове спостереження.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%) виконання контрольної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (70%, залік).
Рекомендована література: 1. Закон України «Про державну статистику». 2. Положення про Державну службу статистики України. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 481. 3. Статистика для економістів: навч. пос./Моторин Р. М., Чекотовський Е. В. – К.: Знання, 2009. – 430 с. 4. Ткач Є. І., Сторожук В. П. Загальна теорія статистики: підручник (для студ. вищ. навч. закл.)/ Ткач Є. І., Сторожук В. П. – (3-тє вид.) –К.: Центр учбової літератури, 2009. – 442 с. 5. Бек В. Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навч. пос. – Київ:ЦІЛ, 2003. – 288 с. 6. Збірник задач з теорії статистики: Навч. пос./ Є. І. Ткач, І. М. Шост, З. О. Насінник та ін.. / За ред. Є. І. Ткача. – Тернопіль: Друк «Лідер», 2003. – 72 с. 7. Лугінін О. Є., Білоусова С. В. Статистика: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 580 с. 8. Лугінін О. Є., Фомішин С. В. Статистика навчальної економіки та світового господарства: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 502 с. 9. Єріна А. М. Теорія статистики: практикум / А. М. Єріна, З. О. Пальян. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2005. – 255 с. 10. Загальна теорія статистики: підручник / З. О. Насінник, ред. Є. І. Ткач. – Т.: Лідер, 2004. – 386 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).