Основи маркетингу

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.016
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: д.е.н., професор Леся КУЧЕР
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є формування сучасної системи поглядів та знань про теоретичні концепції комплексу маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів та послуг на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів компетентностей: загальні компетентності: ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. фахові компетентності: ФК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. ФК5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. ФК10. Здатність до бізнес-планування. Оцінювання кон’юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: РН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. РН12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. РН15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів. РН20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків. Знання: Зн2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності. Уміння: Ум1. Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів. Автономія та відповідальність: АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Вступ до спеціальності, Основи підприємництва та менеджменту, Економічна теорія. Кореквізити: Статистика в торгівлі. Постреквізити: Торговельна інфраструктура та організація торгівлі, Макроекономіка та мікроекономіка
Короткий зміст навчальної програми: Сутність, система та характеристики сучасного маркетингу. Маркетингова інформаційна система та маркетингові дослідження. Загальне дослідження ринку. Маркетингова товарна політика. Маркетингова цінова політика. Маркетингова збутова політика. Комплекс маркетингових комунікацій. Маркетингові стратегії в управлінні.
Опис: Тема 1. Сутність, система та характеристики сучасного маркетингу. Сутність, підходи та основні етапи розвитку маркетингу. Основні поняття маркетингу. Принципи, завдання та функції маркетингу. Концепції маркетингової діяльності. Система засобів маркетингу. Тема 2. Маркетингова інформаційна система та маркетингові дослідження. Маркетингове середовище. Концепція маркетингової інформаційної системи. Сутність і види маркетингових досліджень. Процес маркетингових досліджень. Класифікація та вимоги до маркетингової інформації. Тема 3. Загальне дослідження ринку. Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку. Моделювання купівельної поведінки організації споживача. Оцінка ринкових можливостей підприємства. Сегментація ринку і позиціонування товару. Тема 4. Маркетингова товарна політика. Сутність маркетингової товарної політики. Класифікація товарів та асортиментна політика. Маркетингова концепція нового товару. Життєвий цикл товару. Конкурентоспроможність товару та методи її визначення. Товарна номенклатура, асортимент, товарні знаки та упаковка. Тема 5. Маркетингова цінова політика. Сутність маркетингової цінової політики Алгоритм маркетингового розрахунку цін. Цінові стратегії. Методи ціноутворення. Ключові аспекти ціноутворення на екологічну продукцію. Тема 6. Маркетингова збутова політика. Канали розподілу товарів. Форми організації оптової торгівлі. Форми організації роздрібної торгівлі. Основи збутової логістики. Тема 7. Комплекс маркетингових комунікацій. Маркетингова політика комунікацій. Реклама. Стимулювання збуту. Персональний продаж. Прямий маркетинг. Зв’язки з громадськістю. Тема 8. Маркетингові стратегії в управлінні. Місце стратегічного маркетингу в структурі управління підприємством та маркетингом. Сутність та класифікація маркетингових стратегій. Розроблення маркетингової стратегії. Методи вибору маркетингових стратегій: SWOT-аналіз, матриця БКГ, п’ять сил конкуренції Портера. Класифікація маркетингових стратегій росту.
Методи та критерії оцінювання: Оцінка знань здобувачів з дисципліни базується на результатах поточного контролю. Поточний контроль (100%) включає: виконання практичних робіт (30%); виконання та захист звітів з лабораторних робіт (35%); виконання і захист контрольної роботи (15%); письмовий експрес-контроль (20%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання результатів навчання здобувачів здійснюють відповідно до 100-бальної шкали оцінювання: 100–88 балів – атестований з оцінкою «відмінно»; 87–71 балів – атестований з оцінкою «добре»; 70–50 балів – атестований з оцінкою «задовільно»; 49–26 балів – не атестований; 25–00 балів – не атестований з оцінкою «незадовільно»
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання результатів навчання здобувачів здійснюють відповідно до 100-бальної шкали оцінювання. Атестований з оцінкою «відмінно» (100-88 балів) – відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; виконанню усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР); Атестований з оцінкою «добре» (87-71 балів) – відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; виконанню усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР), допускаючи окремі помилки; Атестований з оцінкою «задовільно» (70-50 балів) – відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки; виконанню усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР), допускаючи при їх використанні суттєві помилки; Не атестований (49-26 балів) – відповідає незнанню основного програмного матеріалу; не володінню у достатній мірі основними поняттями курсу; виконанню більше 50 % ОІР з навчальної дисципліни; Не атестований з оцінкою «незадовільно» (25-00 балів) – відповідає не розумінню сутності поставлених питань та не володінню у достатній мірі основними поняттями курсу; виконанню менше 50 % ОІР з навчальної дисципліни (хоча б з одного їх виду).
Рекомендована література: 1. Іванечко Н., Борисова Т., Процишин Ю. Маркетинг: навч. посіб.; за ред. Н. Р. Іванечко. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. 180 с. 2. Котлер Ф. Маркетинг від А до Я. 80 концепцій, які має знати кожен менеджер. Альпіна Паблішер Україна, 2021. 252 с. 3. Сенишин О. С., Кривешко О. В. Маркетинг: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 347 с. 4. Полторак В., Тараненко И., Красовська О. Маркетингові дослідження: підруч. Київ: Центр навчальної літератури, 2017, 342 с. 5. Пахуча Е.В., Шелудько Р.М., Білоусько Т.Ю. Маркетинг: навч. посіб. Харків: Тім Пабліш Груп, 2020. 300 с. 6. Приходько Д.О. Маркетинг: навч. посіб. Харків: ФОП Бровін О.В., 2019. 240 с. 7. Кібік О. М., Котлубай В. О., Хаймінова Ю. В., Нестерова К. С., Калмикова Н. Ю. Маркетинг: навч.-метод. посіб. Одеса, 2020. 68 с. 8. Палига Є. М., Гірняк О. М., Лазановський П. П., Маркетинг: підруч. Львів: Українська академія друкарства, 2020. 352 с. 9. Череп О. Г. Маркетинг: навч. посіб. Кондор, 2020. 728 с. 10. Косар Н.С., Мних О.Б., Крикавський Є.В., Леонова С.В. Маркетингові дослідження: підруч. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. 460 с. 11. Маркетинг: підруч. /за ред. Р.І. Буряка, В.К. Збарського. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: ЦП «Компринт», 2019. 783 с. 12. Kotler P., Kartajaya Н., Setiawan I. Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital Hardcover, 1st ed. Wiley, 2016. 208 p. 13. Kotler P., Armstrong G. Principles of Marketing, 17th ed. Pearson, 2017. 736 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).