Математика для економістів, частина 2

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.015
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Вища математика
Лектор: Коляса Любов Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Основною метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів освіти базових математичних знань для розв’язування задач у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання технічних задач.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: • загальні компетентності: 1) здатність навчатися; 2) уміння аналітично мислити; 3) уміння застосовувати знання в практичних ситуаціях; 4) уміння приймати обґрунтовані рішення; • фахові компетентності: 1) базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів функціонування екобезпечних технологій; 2) уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення; 3) здатність застосовувати професійно-профільні знання й практичні навики для розв’язання типових задач спеціальності та аргументувати вибір методів їх розв’язання, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Результати навчання: 1. Володіння достатніми знаннями та розумінням основних категорій, понять та наукових принципів, що лежать в основі розвитку міжнародних економічних відносин. 2. Знання закономірностей функціонування та розвитку у міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя. 3. Знання тенденцій розвитку міжнародних фінансових ринків та фінансових механізмів, які обслуговують функціонування міжнародної економіки. 4. Знання особливостей розвитку міжнародної інвестиційної та інноваційної діяльності, принципів формування інвестиційного портфеля, методів оцінювання ефективності портфельних та реальних інвестицій. 5. Знання методів проведення комерційних операцій на зовнішніх ринках, технології проведення комерційних переговорів із використанням різних шкіл тактики ведення переговорів. 6. Знання процедури підготовки, укладення та виконання зовнішньоекономічних угод, структури, змісту, типових форм зовнішньоторговельної документації. 7. Знання особливостей тарифного регулювання міжнародної торгівлі, сучасної міжнародної боргової політики. 8. Знання особливостей зовнішньоторгових угод та контрактів, міжнародних та національних стандартів аудиту зовнішньоекономічних операцій. 9. Знання методів кількісного вимірювання масових явищ і процесів у світовій економіці, процедур збору статистичної інформації, виявлення тенденцій розвитку і взаємозв’язків у світовій економіці. 10. Знання основ функціонування інформаційних систем, що використовуються для обробки міжнародної економічної інформації. 11. Знання основних категорій, принципів та функцій міжнародної торгівлі, а також форм міжнародної електронної торгівлі. 12. Знання основних принципів і завдань діяльності міжнародних організацій та транснаціональних корпорацій. 13. Знання особливостей міжнародної економічної та торговельної політики ЄС та уміння враховувати їх при розробці стратегії співробітництва України з ЄС. 14. Володіння достатніми знаннями щодо основних теорій та моделей прямих закордонних інвестицій і ТНК, особливостей виробничої, фінансової діяльності ТНК, управління персоналом ТНК. 15. Отримання знань для організації та проведення науково-педагогічної діяльності та досліджень у сфері міжнародних економічних відносин за допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій. 16. Знання видів і напрямків інвестиційно-інноваційної діяльності, критеріїв техніко-економічної оцінки продукції інноваційного підприємства. 17. Знання особливостей і правового регулювання страхування у сфері міжнародних економічних відносин. 18. Знання основ правового регулювання функціонування фондового ринку в Україні та за кордоном, а також ведення ділових комунікацій, ділового протоколу та ділового етикету у сфері міжнародних економічних відносин. 19. Знання теоретичних методичних і організаційних проблем, що виникають при здійсненні митного обслуговування. 20. Знання основних нормативно-правових актів, міжнародних конвенцій, які регулюють процес здійснення митного обслуговування в Україні і за кордоном.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Лінійна алгебра та аналітична геометрія, математичний аналіз ч.1, математичний аналіз ч.2, інформатика
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна “Математика для економістів.ч.2.(теорія ймовірностей і математична статистика)” складається з розділів “Теорія ймовірностей” та “Математична статистика”. У розділі “Теорія ймовірностей ” розглядаються наступні теми: “Вступ до ймовірності. Класичне означення ймовірності”, “Основні теореми теорії ймовірностей”, “Схема Бернуллі”, “Випадкові величини”, “Закони розподілу випадкових величин. Системи випадкових величин” Розділ “Математична статистика” складається з тем: “Основні поняття математичної статистики”, “Точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу”, “Статистична перевірка гіпотез”, ”Елементи теорії регресії”, “Елементи дисперсійного аналізу”.
Опис: Навчальна дисципліна “Математика для економістів.ч.2.(теорія ймовірностей і математична статистика)” складається з розділів “Теорія ймовірностей” та “Математична статистика”. У розділі “Теорія ймовірностей ” розглядаються наступні теми: “Вступ до ймовірності. Класичне означення ймовірності”, “Основні теореми теорії ймовірностей”, “Схема Бернуллі”, “Випадкові величини”, “Закони розподілу випадкових величин. Системи випадкових величин” Розділ “Математична статистика” складається з тем: “Основні поняття математичної статистики”, “Точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу”, “Статистична перевірка гіпотез”, ”Елементи теорії регресії”, “Елементи дисперсійного аналізу”.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань студентів проводиться за допомогою усного опитування на практичних заняттях, контрольних та самостійних робіт у віртуальному навчальному середовищі, термінологічних диктантів, індивідуальних розрахунково-графічних робіт. Поточний контроль - 30 балів; Екзаменаційний контроль - 70 балів; Разом за дисципліну - 100 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль - 30 балів; Екзаменаційний контроль - 70 балів; Разом за дисципліну - 100 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Теорія ймовірностей. Завдання до РГР.- Львів, ЛПІ, 1994. 2. Теорія ймовірностей та математична статистика ( для студентів дистанційної форми навчання ).- Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2003. 3. Теорія ймовірностей (для студентів економічних спеціальностей).- Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2009. 4. Математична статистика. Методичні вказівки та індивідуальні завдання.- Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2015. 5.Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.- М.: “Высшая школа”, 2000. 6. Шефтель З.Г. Теорія ймовірностей.-К.: “Вища школа”, 1994. 7. Гмурман В. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике.- М.: “Высшая школа”, 1999. 8. Дрогомирецька Х.Т. та інші. Теорія ймовірностей та математична статистика.- Львів, вид-во НУ “ЛП”, 2012. 9. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Олексів І.Я. та інші. Збірник задач з теорії ймовірностей.- Львів, вид-во НУ “ЛП”, 2001.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).