Теоретичні основи товарознавства

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.024
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення є надання знань щодо основних понять і категорій з теоретичних основ товарознавства, методів класифікації, формування потреб споживачів, асортименту товарів, споживних властивостей товарів, визначення їх конкурентоспроможності, кодування товарів та значення товарної інформації, змін показників якості на шляху товаропросування під час здійснення комерційної операції.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. - Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. - Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. - Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. - Здатність працювати в команді. - Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. - Прагнення до збереження навколишнього середовища фахові компетентності: - Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. - Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. - Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин. - Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. - Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. В результаті вивчення курсу студенти повинні знати основні поняття та терміни з основ товарознавства, чинники формування потреб споживачів, асортиментної політики, споживні властивості харчових продуктів та непродовольчих товарів, вимоги, що висуваються до товарів, залежно від їх хімічного складу, будови, призначення на різних етапах життєвого циклу, методологічні основи оцінювання якості товарів та їх конкурентоспроможності.
Результати навчання: - поняття «товарознавство»,історію, напрями розвитку та сучасний стан. - визначення об’єктів товарознавчої науки. - товарознавчі категорії: товар,продукція, готова продукція, предмет споживання, споживча цінність, якість. Поняття цих категорій, їх ієрархія (родові, підрядні). - чинники, що впливають на формування потреб споживачів (традиції, звичаї, ритуали, мода, національні, регіональні і корпоративні особливості тощо). - вимоги, що висуваються до товарів, залежно від їх хімічного складу, будови, призначення. - фундаментальні фізико-хімічні закони, які покладені в основу конкретних методів аналізу речовин; - основи фізико-хімічних методів аналізу; - умови проведення та метрологічні основи фізико-хімічних визначень, області застосування різних методів аналізу речовин. - поняття життєвого циклу, якості та асортименту товарів. - визначення поняття класифікація товарів та кодування товарів, асортиментна політика та товарна інформація На основі здобутих знань студент повинен вміти: - застосовувати категорійний апарат з основ товарознавства у практичній діяльності - використовувати методологічні основи оцінювання якості товарів та визначати їх конкурентоспроможність - застосовувати методи досліджень товарів - обґрунтовано вибрати відповідний метод аналізу для вирішення конкретного завдання; - точно відтворити методику фізико-хімічних методів аналізу в майбутній роботі за спеціальністю. - оцінити точність одержаних результатів. - застосовувати набуті знання для запобігання товарним втратам в процесі обігу товарів - здійснювати аналіз товаросупровідної документації щодо відповідності даних про товар
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Математика для економістів - Основи маркетингу - Основи менеджменту - Основи підприємництва - Хімія - Економіка торговельного підприємництва
Короткий зміст навчальної програми: Товарознавство в системі наук про товари і торгівлю; об'єкт і предмет товарознавства; методологія товарознавства; наукові основи формування потреб у товарах; вимоги до товарів; властивості товарів; якість товарів; методи її оцінювання та дослідження; асортимент товарів; класифікація товарів; основи збереження якості і кількості товарів у процесі товароруху; кодування товарів; інформація про товар.
Опис: Вступ у товарознавство. Товарознавство в системі наук про підприємництво і торгівлю Предмет, зміст, метод і завдання сучасного товарознавства. Сучасні концепції розвитку товарознавства Теоретичні основи формування потреб і споживання товарів. Споживні властивості товарів і показники якості товарів Функціональні і ергономічні властивості товарів Надійність товарів у споживанні. Естетичні властивості товарів. Безпечність товарів і методи її забезпечення Якість товарів та їх оцінювання. Вимоги до якості товарів. Фактори, що впливають на якість товарів. Пакування та його вплив на формування споживних властивостей та конкурентоспроможність Класифікація товарів Асортимент товарів. Кодування товарів Збереження кількості та якості товарів під час товаропросування Види і засоби інформації про товари.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного та екзаменаційного контролів. Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: лабораторних занять, усне опитування; письмовий експрес-контроль; розв’язування тематичних практичних завдань;. Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення екзамену: письмова компонента (50%); усна компонента (10%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Теоретичні основи товарознавства: Підручник / За заг. ред. д.т.н., с.н.с., проф. Ю.Т. Жука.-Львів: Компакт-ЛВ, 2009.-480 с. 2. Торговельне підприємництво: механізм розвитку і фінансової підтримки : монографія [за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. С.В. Князя] (розділ 1.7 Матеріалознавство і товарознавство у системі розвитку торговельного підприємництва С. 318-389). - Львів: вид.-во Львівської політехніки, 2015 р.-724 с. 3. ДСТУ 3325-96 «Термінологія. Визначенняосновних понять.-К.: ДержстандартУкраїни, 1996. 4. ДСТУ 3993-2000 «Товарознавство. Терміни та визначення»
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).