Економіка торговельного підприємства

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.017
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формування в студентів сучасного економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем управління господарсько-фінансовою діяльністю торговельного підприємства та опанування навичками їх практичного розв’язання. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальні компетентності: ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. фахові компетентності: ФК1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. ФК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. ФК6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. ФК7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Знання: ЗН1. Уміти продемонструвати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності. ЗН3. Демонструвати базові і структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. ЗН6. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і застосовувати його на практиці. ЗН8. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків. Уміння: УМ 1. Уміння критично мислити, аналізути та синезувати в професійних цілях. УМ 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. УМ 3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземними мовами. УМ 4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. УМ 11. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи підприємництва Основи менеджменту Основи маркетингу
Короткий зміст навчальної програми: Торговельне підприємство в системі ринкових відносин. Управління обсягом та асортиментною структурою обороту торговельного підприємства. Управління товарними запасами торговельного підприємства. Управління товарним забезпеченням обороту торговельного підприємства. Управління трудовими ресурсами торговельного підприємства. Управління формуванням та розвитком матеріально-технічних ресурсів торговельного підприємства. Управління витратами та доходами торговельного підприємства. Управління прибутком торговельного підприємства.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: письмовий експрес-контроль; виконання практичних робіт; захист звітів з лабораторних робіт Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення екзамену: письмова компонента (50%); усна компонента (10%).
Рекомендована література: Базова 1. Яворська Н.П., Данько Т.І. Економіка торговельного підприємства: електронний навчальний посібник. – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2019 2. Економіка та організація торговельних підприємств: практикум. Навч. посібник [М.В. Семикіна, Л.Д. Запірченко,С.С. Матієнко та ін.] / за наук. ред. д.е.н., проф. Семикіної М.В.– Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2020. – 212 с. 3.Власова Н.О., В.А.Гросул, Н.С.Краснокутская, О.А.Круглова, М.В.Чорна, О.М.Филипенко. Економіка торгівлі: навч. посіб. Харків: Світ книг, 2016. 473 с. Допоміжна 1. Гринів Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності. Навч.посіб. / Б. В. Гринів. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с. 2. Чорна М.В., Кушнір Т.Б., Михайлова О.В. Економіка торгівлі: навчально-методичний посібник. – Х.: ХДУХТ, 2015. – с. 221. 3.Балджи М.Д., Допіра І.А., Однолько В.О. Економіка та організація торгівлі : навчальний посібник. Київ : Кондор-видавництво, 2017. 368 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Економіка торговельного підприємства (курсова робота)

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.019
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формування в студентів сучасного економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем управління господарсько-фінансовою діяльністю торговельного підприємства та опанування навичками їх практичного розв’язання. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальні компетентності: ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. фахові компетентності: ФК1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. ФК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. ФК6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. ФК7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Знання: ЗН1. Уміти продемонструвати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності. ЗН3. Демонструвати базові і структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. ЗН6. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і застосовувати його на практиці. ЗН8. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків. Уміння: УМ 1. Уміння критично мислити, аналізути та синезувати в професійних цілях. УМ 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. УМ 3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземними мовами. УМ 4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. УМ 11. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи підприємництва та менеджменту Макроекономіка та мікроекономіка Вступ до спеціальності Організація біржової діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Сутність торгівлі як галузевої економічної системи та основи її функціонування в умовах ринкової економіки; торговельне підприємство в системі ринкових відносин; стратегія діяльності торговельного підприємства та її обґрунтування; управління обсягом та асортиментною структурою обороту торговельного підприємства; управління товарними запасами торговельного підприємства; управління товарним забезпеченням обороту торговельного підприємства; управління трудовими ресурсами торговельного підприємства; управління формуванням та розвитком матеріально-технічних ресурсів торговельного підприємства; управління поточними витратами торговельного підприємства; управління доходами торговельного підприємства; управління прибутком торговельного підприємства.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: письмовий експрес-контроль; виконання практичних робіт; захист звітів з лабораторних робіт Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення екзамену: письмова компонента (50%); усна компонента (10%).
Рекомендована література: Базова 1. Яворська Н.П., Данько Т.І. Економіка торговельного підприємства: електронний навчальний посібник. – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2019 2. Економіка та організація торговельних підприємств: практикум. Навч. посібник [М.В. Семикіна, Л.Д. Запірченко,С.С. Матієнко та ін.] / за наук. ред. д.е.н., проф. Семикіної М.В.– Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2020. – 212 с. 3.Власова Н.О., В.А.Гросул, Н.С.Краснокутская, О.А.Круглова, М.В.Чорна, О.М.Филипенко. Економіка торгівлі: навч. посіб. Харків: Світ книг, 2016. 473 с. Допоміжна 1. Гринів Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності. Навч.посіб. / Б. В. Гринів. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с. 2. Чорна М.В., Кушнір Т.Б., Михайлова О.В. Економіка торгівлі: навчально-методичний посібник. – Х.: ХДУХТ, 2015. – с. 221. 3.Балджи М.Д., Допіра І.А., Однолько В.О. Економіка та організація торгівлі : навчальний посібник. Київ : Кондор-видавництво, 2017. 368 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).