Основи обліку та оподаткування

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.023
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Ростислав СЛАВ'ЮК
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах.
Завдання: Інтегральна компетентність (ІНТ) Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Загальні компетентності (ЗК) ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Спеціальні (фахові) компетентності (ФК) ФК6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. ФК7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. ФК8. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.
Результати навчання: АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності 1. ЗН7. Знати основи обліку і оподаткування у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 2. УМ 1. Уміння критично мислити, аналізувати та синтезувати в професійних цілях. 3. УМ 5. Організовувати пошук, самостійний вибір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 4. УМ 11. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи підприємництва та менеджменту Кореквізити: Економіка торговельного підприємства Постреквізити: Фінансовий аналіз комерційної діяльності підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Розглядаються предмет і методи бухгалтерського обліку, поняття бухгалтерського балансу підприємства, його структура, зміст та порядок складання, система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис. Вивчаються план рахунків бухгалтерського обліку, класифікація рахунків бухгалтерського, правило подвійного запису, бухгалтерська фінансова звітність підприємства. Розглядається податкова система в Україні, сутність податку на додану вартість, акцизний податок, податок на прибуток підприємств, оподаткування доходів фізичних осіб.
Опис: Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність, види та завдання. Загальна характеристика господарського обліку, його сутність та види. Завдання бухгалтерського обліку, відповідно до вимог, які висуваються перед обліком в умовах ринкових відносин. Облікові вимірники. Тема 2. Бухгалтерський баланс Поняття бухгалтерського балансу підприємства, його структура, зміст та порядок складання. Актив і пасив балансу. Групування статей балансу. Тема 3. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис План рахунків бухгалтерського обліку. Будова рахунків. Правило подвійного запису. Тема 4. Первинне спостереження, документація та інвентаризація Первинні документи як основа бухгалтерського обліку. Класифікація документів. Основні вимоги до оформлення первинних документів. Способи виправлення помилок у бухгалтерських документах. Тема 5. Форми бухгалтерського обліку Поняття облікових регістрів. Види й форми облікових регістрів. Форми ведення бухгалтерського обліку. Основи організації бухгалтерського обліку на підприємствах. Тема 6. Облік господарських процесів Облік процесу постачання. Облік процесу виробництва. Облік процесу реалізації. Тема 7. Бухгалтерська фінансова звітність підприємства Загальні вимоги до фінансової звітності. Класифікація звітності. Форми бухгалтерської звітності та порядок її складання. Тема 8. Сутність та види податків Сутність податків. Податки в системі доходів державного бюджету. Функції податків. Тема 9. Податкова система і податкова політика Поняття податкової системи і вимоги до неї. Принципи оподаткування. Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки. Тема 10. Податок на додану вартість Сутність податку на додану вартість. Платники і ставки податку. Порядок обчислення податку на додану вартість. Тема 11. Акцизний податок Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного податку. Тема 12. Податок на прибуток підприємств Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств та організацій. Платники і ставки податку на прибуток з числа резидентів та нерезидентів. Об’єкт оподаткування. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток. Тема 13. Податок з доходів фізичних осіб Оподаткування доходів фізичних осіб як форма індивідуального оподаткування. Порядок нарахування, утримання, сплати та перерахування податку до бюджету. ним у спадщину коштів майна, майнових чи немайнових прав.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (40%) виконання лабораторних робіт, тести, усне опитування • підсумковий контроль (60%), екзамен.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань під час семінарських завдань здійснюється за такою методикою: 1). усне експрес-опитування: - 2 бали за знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку. - 1 бал за посередні знання навчального матеріалу. 2). тестування знань студентів з теоретичного матеріалу: 0,033 бали за одну правильну відповідь кожного з 150 тестів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1-34: Затв. Наказами Мінфіну України, 1999 – 2020. 2. Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник для внз / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 424 с. 3. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] : завдання та метод. вказівки для практ. занять, самост. та індивід. роботи. Тест. завдання для студентів ден. та заоч. форми навчання спец. 071 "Облік і оподаткування" / Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т ; [уклад.: П. О. Куцик, О. А. Полянська]. - Львів : Львів. торг.-екон. ун-т, 2018. - 187, [1] с. 4. Схеми бухгалтерських проведень: грамотний облік - основа правильної звітності [Текст]. - Дніпро : Баланс-Клуб, 2021. - 192 с. 5. Бухгалтерський облік (загальна теорія). Практикум [Електронний ресурс] : [для студентів напряму підгот. бакалаврів за спец. "Облік і оподаткування"] / Т. В. Ковальова, В. В. Маліков, І. О. Голеско ; [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. - Електрон. текст. дані (1,39 Мб). - Харків : ХНАДУ, 2018. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) 6. Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні [Текст] : монографія. - Ірпінь : УДФСУ, 2021. - 256 с. 7. Christine Jonick Principles of Managerial Accounting: University of North Georgia Press 2017. 480p. 8. Shkvarchuk L., Slav’yuk R. Private debt and economic growth: trends and characteristics for Ukraine // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2021. – Т. 5, № 1. – С. 112–120. 9. Слав'юк Р. А. Фінансовий аналіз комерційної діяльності підприємства: навчальний посібник / Р. А. Слав'юк, Л. О. Шкварчук. – Львів: Простір-М, 2021. – 305 c. 10. Слав’юк Р. А., Шкварчук Л. О. Аналіз грошових потоків у системі оцінювання інвестиційної привабливості підприємств// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2017. - № 1. – С. 158-171. 11. Слав’юк Р. А. Фінансові та облікові підходи до оперативного управління грошовими потоками суб’єктів підприємництва //Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, сільських територій України та країн V-4: збірник тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дубляни, 2 червня 2022 р.). Частина І. Дубляни: ЛНУП, 2022. 235 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).