Торговельна інфраструктура та організація торгівлі

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.018
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання типології проблем на торговельному підприємстві в контексті можливостей задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства; - володіння методами маркетингових досліджень торговельної інфраструктури; - володіння технологіями формування торговельної інфраструктури та диверсифікації форм торгівлі; - вміння застосовувати методи оцінювання ефективності торговельної інфраструктури та форм торгівлі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Математика для економістів - Основи маркетингу - Основи менеджменту - Основи підприємництва - Економіка торговельного підприємництва
Короткий зміст навчальної програми: Маркетинг: концепції та середовище функціонування; маркетингові дослідження; інформація, її сутність, вимоги до маркетингової інформації; маркетингова товарна політика; концепція життєвого циклу товарів (ЖЦТ); маркетингова цінова політика; маркетингова політика розподілу; маркетингова комунікаційна політика; управління маркетинговою діяльністю; застосування оптимальних маркетингових структур управління; організація маркетингового контролю.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%) виконання контрольної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (70%, залік).
Рекомендована література: 1. Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова - вид 2-ге перероб. і допов. -К. : Знання-Прес, 2004. - 645 с. 2. Бондаренко И.В. Современньїй маркетинг в схемах, рисунках, таблицах, терминоло-гических поясненнях : учеб. пособие / И.В. Бондаренко, В.И. Дубницкий. - Донецк : Юго-Восток, Лтд, 2002. - 354 с. 3. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент / А.В. Войчак. - К. : КНЕУ, 2002. - 268 с. 4. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник / С.С. Гаркавенко - вид. 5-те допов. - К. : Лібра, 2007. - 720 с. 5. ГзбзйДж. Маркетинг: новьіевозможности / Дж. Гзбзй ; пер. с англ. К.Ткаченко. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 368 с. 6. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика : навч. посіб. / Т.Г. Діброва. - К. : Видав, дім «Професіонал», 2009. - 320 с. 7. Зозульов О.В. Ринкове позиціювання: з чого починається створення успішних брендів / О.В. Зозульов, НЛ. Писаренко. - К.: Знання-Прес, 2004. - 199 с. 8. Корольчук О.П., Шульгіна Л.М. Маркетинг. Ситуативні, творчі та контрольні завдання : практикум / О.П. Корольчук, Л.М. Шульгіна. - К.: КНТЕУ, 2003. - 259 с. 9. Маркетинговий менеджмент : підручник. / Магкеші§ тапа§етеп1: 12-ш егїігіоп / Ф. Котлер, КЛ. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. - К. : Хімджест,2008. - 720 с. 10. Маркетинг : підручник для студ. внз / В. Руделіус та ін.; ред.-упор. О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова - вид. 3-тє. - К. : Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. - 648 с. 11. Промисловий маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика / за ред. А.О. Старостиної. - К. : Знання, 2005. - 764 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Торговельна інфраструктура та організація торгівлі (курсова робота)

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.020
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Данько Тетяна Іванівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: є формування у студентів теоретичних знань про механізм процесів доведення товарів від виробництва до споживача, шляхи підвищення ефективності цього процесу на всіх його етапах, інтенсифікацію окремих та загальних торговельно-технологічних операцій.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальні компетентності: ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. ЗК7. Здатність працювати в команді. ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість фахові компетентності: ФК1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. ФК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. ФК3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин. ФК5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. ФК6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Знання: ЗН1. Уміти продемонструвати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності. ЗН3. Демонструвати базові і структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. ЗН4. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур. ЗН6. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і застосовувати його на практиці Уміння: УМ 1. Уміння критично мислити, аналізувати та синтезувати в професійних цілях. УМ 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. УМ 3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземними мовами. УМ 4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. УМ 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати. УМ 11. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи маркетингу Основи підприємництва та менеджменту Економічна теорія Кореквізити: Економіка торговельного підприємства Постреквізити: Торговельна логістика Маркетингові дослідження підприємств торгівлі
Короткий зміст навчальної програми: Торговельна інфраструктура як організаційно-економічна система. Торговельно-посередницька діяльність в інфраструктурі товарного ринку. Макроорганізація оптової торгівлі. Підприємства оптової торгівлі. Товарні склади, їх улаштування й планування. Підприємства роздрібної торгівлі. Тара і тарні операції в торгівлі. Особливі форми продажу товарів. Позамагазинні форми продажу товарів.
Опис: Тема 1. Торговельна інфраструктура як організаційно-економічна система Сутність та склад інфраструктури товарного ринку. Характеристика елементів інфраструктури товарного ринку. Роль та функції інфраструктури товарного ринку Тема 2. Торговельно-посередницька діяльність в інфраструктурі товарного ринку Характеристика економічних відносин між партнерами на товарному ринку. Загальна класифікація збутових мереж та канали розподілу. Тема 3. Макроорганізація оптової торгівлі Економічна сутність, роль і функції оптової торгівлі в ринковому процесі. Форми та рівні організації оптової діяльності. Основні види оптових посередників Тема 4. Підприємства оптової торгівлі Характеристика діяльності підприємств оптової торгівлі. Класифікація та характеристика типів і видів оптових підприємств, що функціонують на товарному ринку. Організація оптової закупівлі товарів. Оптовий продаж товарів. Послуги підприємств оптової торгівлі. Тема 5. Товарні склади, їх улаштування й планування Призначення і функції складів, їх класифікація. Вимоги до влаштування складів. Види складських приміщень і їх планування. Технологічне устаткування складів. Тема 6. Організація і технологія складських операцій Складський технологічний процес і принципи його організації.. Організація приймання товарів на складах. Розміщення, укладання і зберігання товарів. Порядок відпуску товарів зі складу. Техніко-економічні показники роботи складів Тема 7. Управління торговельно-технологічним процесом та організація праці на складах Організація управління торговельно-технологічним процесом на складі. Структура апарату складу і функції його працівників. Тема 8. Підприємства роздрібної торгівлі Роздрібна торгівля, сутність і роль. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі. Функції роздрібних торгових підприємств. Спеціалізація підприємств роздрібної торгівлі. Принципи розміщення підприємств роздрібної торгівлі. Функції “прямого” та “зворотного” ходу в роздрібній торгівлі. Тема 9. Тара і тарні операції в торгівлі Роль тари в торговельно-технологічному процесі. Класифікація та характеристика основних видів тари. Уніфікація, стандартизація та якість тари. Організація тарного господарства в торгівлі. Тема 10. Особливості і правила продажу окремих груп товарів Порядок заняття торговельною діяльністю. Правила обслуговування населення. Правила продажу основних груп продовольчих товарів. Правила продажу основних груп непродовольчих товарів. Порядок обміну і повернення товарів. Тема 11. Особливі форми продажу товарів Комісійний продаж непродовольчих товарів. Продаж товарів у кредит. Продаж товарів на аукціонах. Особливості реалізації уцінених товарів. Торгівля ношеним одягом – «секонд-хенд». Тема 12. Позамагазинні форми продажу товарів Організація дрібнороздрібної торгівлі. Торгівля на базарах і ярмарках. Посилкова торгівля. Тема 13. Організація торгівлі на ринках Сутність торгівлі на ринках. Основні види торгівлі на ринках, класифікація ринків. Загальні вимоги до підприємств ринку. Основні види обладнання в ринковому господарстві. Організація торгівлі на продовольчих ринках. Організація торгівлі на непродовольчих ринках.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного контролю Поточний контроль (100%): виконання та захист практичних робіт, лабораторних робіт, письмовий експрес-контроль, виконання та захист контрольної роботи
Критерії оцінювання результатів навчання: Порядок виставляння балів за ОІР у % від максимальної кількості балів виділених на певний вид ОІР: 0% – завдання не виконано або виявлено плагіат чи встановлено факт несамостійного виконання ОІР; 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 60% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить суттєві помилки у розрахунках або методиці; висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані; звіт підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень Студент зобов’язаний дотримуватися встановленого графіку виконання ОІР.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Електронна дисципліна «Торговельна інфраструктура та форми торгівлі» у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки - http://vns.lpnu.ua/enrol/index.php?id=6982 для студентів денної форми навчання із спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 2. Методичні вказівки для виконання практичних занять із дисципліни «Торговельна інфраструктура та форми торгівлі» для студентів денної форми навчання із спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Рекомендована література Базова 1. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М., Рудницький С.І., Хом`як Ю.М. Організація торгівлі: Підручник. 2-ге видання., перероб. та доп. Київ. Центр учбової літератури. 2018. С. 632. 2. Пахуча Е.В. Організація торгівлі: методичні рекомендації до практичних, семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Е.В. Пахуча// Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2020. – с.32 3. Юрко І.В. Організація торгівлі. Довідник працівника продовольчого магазину. Навч. посіб. Харків. 2015. С. 304. 4. Голошубова Н.О. Організація і технологія торгівлі: О.К.Л. Київ. КНТЕУ. 2010. С. 189. 5. Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Організація і технологія торговельних процесів» / Бевза С.С. ВТЕК КНТЕУ. 2012 6. Ситуаційні завдання з дисципліни «Організація і технологія торговельних процесів» з теми «Порядок приймання товарів в магазині»/ Бевза С.С. – ВТЕК КНТЕУ. 2015 Допоміжна 1. Балджи М.Д., Допіра І.А., Однолько В.О. Економіка та організація торгівлі: Навчальний посібник. Київ. Кондор. 2017. С. 368. 3. Голошубова Н.О. Організація торгівлі: підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. Київ. Київ. нац. торг.-економ. Ун-т. 2012. С. 680. 4. Олійник О.М. Організація, обладнання і технологія продажу продовольчих товарів. Підручник для учнів проф.-техн. Навч. закл. Київ. ТОВ «ЛДЛ». 2014. С. 280. 5. Саркісян Л.Г., Казакова О.Б. Технологія торговельних процесів: Навчальний посібник. Київ. Центр учбової літератури. 2007. С. 296. Інформаційні ресурси 1. Електронна енциклопедія “Вікіпедія”. – [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/ 2. Економічна енциклопедія. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.enbv. na-rod.ru/text/Econom/encyclo/index.html 3. Котляренко М. // Практический маркетинг [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.4p.ru/main/theory/merchendisin 4. Світова організація торгівлі. – режим доступу: mfa.gov.ua/ua/about...organizations/wto 5. Загальна інформація про світові організацію торгівлі. – режим доступу: www.zoda.gov.ua Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі. Женева, 5 лютого 2008 року . – режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/981_049
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).