Інформаційні системи торговельного підприємства

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.026
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: доктор філософії, доцент Русин-Гриник Роман
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формування в студентів достатнього рівня теоретичних знань щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних систем у процесі здійснення комерційної діяльності торговельного підприємства.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальні компетентності: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. фахові компетентності: Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Знання: Уміти продемонструвати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності. Демонструвати базові і структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і застосовувати його на практиці. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків. Уміння: Уміння критично мислити, аналізувати та синтезувати в професійних цілях. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземними мовами. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економіка торгівлі Організація торгівлі Вступ до спеціальності Основи підприємництва та менеджменту Статистика торгівлі Маркетингові дослідження підприємств торгівлі Облік та інформаційне забезпечення комерційної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: В умовах ринку інформація є одним з найважливіших елементів управління комерційною діяльністю торгового підприємства. Інформаційне забезпечення з позиції ринку - справа абсолютно нове, і тому потрібно його цілеспрямоване освоєння. Інформаційне забезпечення як інформаційне обслуговування управління - дії з надання потрібної для управлінської діяльності інформації в потрібне місце на основі певних процедур із заданою періодичністю, як заходи щодо створення інформаційного середовища управління.
Опис: Тема 1. Інформаційні системи і технології, їх роль в управлінні економікою. Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису. Тема 3. Створення і функціонування інформаційних систем у комерційній діяльності. Тема 4. Текстовий процесор Word для Windows. Тема 5. Табличні процесори. Табличний процесор Microsoft Excel. Тема 6. Системи управління базами даних. СУБД Microsoft Access. Тема 7. Автоматизація розрахунків із дослідження ринку та попиту на товари. Тема 8. Автоматизація розрахунків із руху товарів. Тема 9. Автоматизація розрахунків із бізнес-планування за допомогою програми Project Expert. Тема 10. Створення HTML-документу.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль 30% підсумковий контроль 70 % (письмовий контроль 60% та усна компонента 10 %)
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у відповідності до Положення «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», що затверджене Ректором Національного університету «Львівська політехніка» 23 січня 2019 р. За виконання усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР) виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями: своєчасність виконання; самостійність виконання; правильність методики вирішення завдання та алгоритму її реалізації; достовірність результатів; відповідність одиниць вимірювання; аргументованість висновків; відповідність звіту встановленим вимогам. Порядок виставляння балів за ОІР у % від максимальної кількості балів виділених на певний вид ОІР: 0% – завдання не виконано або виявлено плагіат чи встановлено факт несамостійного виконання ОІР; 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 60% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить суттєві помилки у розрахунках або методиці; висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані; звіт підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень Студент зобов’язаний дотримуватися встановленого графіку виконання ОІР.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Microsoft Aссess 2016: навчальний посібник в електронному вигляді / Укладачі В.О. Нелюбов, Ю.Ю. Білак. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019. 73 с. 2. Сорока П.М., Харченко В.В. , Харченко Г.А. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією: Навч. посіб. – К.: ЦП «Компринт», 2019. – 518 с. 3. Буяк Л.М., Мушак А.Я., Хома Н.Г. Працюємо з базами даних в середовищі MicrosoftOffice: теоретичні аспекти та приклади розв’язування задач Навчальний посібник з курсу „Сучасні інформаційні технології” для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання галузей знань 07 „Управління та адміністрування”, 23 „Соціальна робота” ступеня вищої освіти „бакалавр”. – Тернопіль: ТНЕУ, 2019. – 80 с. 4. Яворська Н.П., Данько Т.І. Економіка торговельного підприємства: електронний навчальний посібник. – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2019 5. Економіка та організація торговельних підприємств: практикум. Навч. посібник [М.В. Семикіна, Л.Д. Запірченко,С.С. Матієнко та ін.] / за наук. ред. д.е.н., проф. Семикіної М.В.– Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2020. – 212 с. https://microffice.net 6. https://www.office.com/ 7. https://project.microsoft.com/ 8. https://www.office.com/launch/excel 9. Посібник з інтерфейсу користувача Access https://support.microsoft.com/uk-ua/office
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).