Макроекономіка та мікроекономіка

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.033
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: К.е.н., доцент Шайда О.Є.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: формування системи знань про механізми функціонування мікро- та макросистем на базі сучасних економічних теорій світової та вітчизняної науки; формування економічного мислення, яке спирається на глибоке знання економічних законів та господарського механізму їх впливу, використання передового досвіду для підвищення ефективності національного виробництва в умовах наростаючої обмеженості ресурсів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК7. Здатність працювати в команді. фахові компетентності: ФК1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. ФК3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: РН1.Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях. РН5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. РН6.Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягти професійних цілей. РН11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. РН13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Зн1 Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Зн2 Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності Ум1 Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів К2 Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію Автономія та відповідальність: АВ1 Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах АВ2 Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб АВ3 Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Економічна теорія Основи підприємництва та менеджменту Кореквізити: Основи економічного аналізу та прогнозування Постреквізити: Маркетингові дослідження підприємств торгівлі Міжнародна торгівля
Короткий зміст навчальної програми: "Макроекономіка та мікроекономіка" є обов'язковим компонентою ОПП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", яка сприяє підготовці бакалаврів. Студенти отримують грунтовні теоретичні знання з проблематики ефективності функціонування національної економіки та впливу економічної політики на поведінку економічних суб’єктів, а також і практичні навички з логіки економічного мислення та економічної культури.
Опис: Мікроекономіка як наука. Теорія попиту і пропозиції. Еластичність. Теорія споживання. Теорія виробництва і витрат. Діяльність фірми в умовах конкуренції. Теорія ринків ресурсів. Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Дохід, споживання, заощадження та інвестиції. Макроекономічна нестабільність: циклічність економічного розвитку. Інфляція та безробіття як фактори порушення макроекономічної рівноваги. Макроекономічний зміст економічного зростання. Держава в системі макроекономічного регулювання. Фіскальна політика держави. Грошово-кредитна політика. Макроекономічна політика у відкритій економіці.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): практичні та лабораторні роботи, усне опитування, поточні контрольні роботи. Екзаменаційний контроль (60%): екзамен; тестові завдання (50%) усна компонента (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів. Поточний контроль (40 балів): письмовий експрес-контроль, виконання практичних завдань, виконання та захист лабораторних робіт. Усне опитування - 5 балів; Лабораторні роботи (4 роботи по 5 балів - 20 балів), Тести поточні (15 тестів по 1 балу - 15 балів). Підсумковий контроль (60 балів): письмова компонета (50 балів), усна компонента (10 балів).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни проводиться згідно з Положенням «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженим Ректором Національного університету «Львівська політехніка» 23 січня 2019 р. Оцінювання результатів навчання студента здійснюють відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Університеті: 100-88 балів «Атестований з оцінкою «відмінно» - виставляється у випадку, коли здобувач вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Здобувач повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами. 87-71 балів «Атестований з оцінкою «добре» - здобувач допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння здобувачем теоретичного, методичного і практичного матеріалу. 70-50 балів «Атестований з оцінкою «задовільно» - добре володіючи програмним матеріалом курсу, здобувач неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом здобувач володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції. 49-26 балів «Не атестований» - здобувач не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого здобувача недостатні для виконання фахових обов’язків. Виконав більше 50% обов’язкових індивідуальних робіт. 25-0 балів «Не атестований з оцінкою «незадовільно» - здобувач не розуміє сутності поставлених питань, не володіє основними поняттями курсу, виконав менше 50 % обов’язкових індивідуальних робіт.
Рекомендована література: 1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник: у 2 кн. [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, І.В. Грабинська та ін.]; за ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 5-тє вид., виправл. та доп. – Кн.1.: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. – Львів: Апріорі, 2021. – 582с. 2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. — Кн. 1: Вступ до макроекономіки. Макроекономіка. - 4-те вид., виправл. і доповн. – Львів: Апріорі, 2020. - 648с. 3. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії. - К.: Знання. 2008. - 263 с. 4. Бричко М. М., Літовцева В. Є., Діденко К. В. Взаємозв'язок фінансового та реального сектору економіки під час відновлення суспільної довіри до фінансового сектору країни. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 70–76. 5. Галушка З.І., Поченчук Г.М. Економіка: теорія і практика. Підручник. Чернівці: Чернів. нац. ун-т. 2020. 232 с. 6. Гронтковська Г. Макроекономіка. Навчальний посібник. - Центр навчальної літератури, 2019. – 672 с. 7. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. - 7-ме вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2008. -719 с. 8. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Макроекономіка та мікроекономіка» для студентів Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=870 9. Макаренко М. І., Семененко Т. О., Петрушенко Ю. М. Макроекономіка: підручник. Суми: Сумський державний університет, 2021. 307 с. 10. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Частина 2. Мікроекономіка / Пер. з англ. 13 видання. Наук. ред. перекладу Т Панчишина. - Львів: Просвіта, 1999. - 650 с. 11. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Макроекономіка: - Л.: Просвіта, 1997. - 328 с. 12. Манків Г. Макроекономіка. Підручник для ВНЗ. Пер. з англ. - К. : Основи 2000.- 588 с. 13. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник. У 2-х ч. / Під ред. С.Будаговської. - К.: Вид-во “Основи”, 2001.-517 с. 14. Панчишин С.М. Макроекономіка: Навч. посіб. для студентів ВНЗ. - 2-ге вид., стер. - К.: Либідь, 2002. - 616 с. 15. Піндайк Р.С. Рубінфельд Д.Л. Мікроекономіка. - К.: Основи, 1996. - 646 с. 16. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика: Підручник. - К.: Таксон, 2004.-348 с. 17. Самюелсон П.Л., Нордгауз В.Д. Макроекономіка: Пер. з англ. - К.: Основи, 1995.- 573 с. 18. Самюельсон П.А., Нордгауз В.Д Мікроекономіка. - К,: Основи. 1998. – 676 19. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. - К.: Знання, 1998.- 714 с. 20. Abel A. B., Bernanke B. S., Croushore D. Macroeconomics. New York: Prentice Hall, 2013. 639 p. 21. Acemoglu D., Laibson D., List J. Macroeconomics. Boston: Pearson Education Limited, 2015. 432 р. 22. Arnold R. A. Macroeconomics. London: Сengage Learning, 2019. 611 p. 23. Blanchard O., Amighini A., Giavazzi F. Macroeconomics: A European Perspective. Boston: Pearson, 2017. 593 p. 24. Krugman P., Wells R. Macroeconomics. New York: Worth Publishers, 2015. 690 p. 25. Mankiw G. Macroeconomics. New York: Worth Publishers, 2016. 642 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).