Основи економічного аналізу та прогнозування

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.028
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: - принципи та проведення економічного аналізу; - види економічного аналізу в залежності від мети проведення; - нормативно - законодавчу та інформаційну базу проведення економічного аналізу; - класифікацію об’єктів та факторів впливу в економічному аналізі; - методи проведення аналізу; - методику комплексного економічного аналізу; Підготовлений фахівець повинен вміти: - формувати інформаційну базу проведення економічного аналізу в залежності від його мети; - застосовувати методи аналізу господарської діяльності; - аналізувати виробничо-господарську та фінансову діяльність підприємства в залежності від потреб користувачів; - організовувати аналітичну роботу та створювати службу економічного аналізу на підприємстві, організації та установі
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: „Менеджмент ЗЕД”, „Логістика”, „Міжнародна економіка”, „Мікроекономіка”, „Планування діяльності підприємства”, „Менеджмент організацій”.
Короткий зміст навчальної програми: Предмет, види та методи економічного аналізу Джерела інформації у процесі здійснення економічного аналізу та прогнозування Аналіз витрат виробництва та собівартості продукції Аналіз реалізації продукції, доходів та фінансових результатів Аналіз використання матеріальних та трудових ресурсів Аналіз інвестиційної діяльності підприємства Комплексне оцінювання фінансового стану та прогнозування розвитку підприємства
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%) виконання контрольної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (70%, залік).
Рекомендована література: 1. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: Підручник. – К.: УБС НБУ: Знання, 2010. – 550 с 2. Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 639 с. 3. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємств та її аналіз: Навч. посібник. – 2-ге вид. , перероб і доп. - Київ: ЦУЛ, 2002.- 360 с. 4. Костирко Р. О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – Х.: Фактор, 2007. – 784 с 5. Кяран Уолш Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства: Пер. з англ. – К.: Всеувито: Наукова думка, 2001.- 367 с. 6. Доля В.Т. Экономический анализ: теория и практические методики: Учебное пособие.- К.: Кондор, 2003 .- 208 с. 7. Економічний аналіз / За ред. М.Г. Чумаченка : Навч. пос. – К.: КНЕУ, 2001. – 540с. 8. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: Підручник. – К.: УБС НБУ: Знання, 2010. – 550 с 9. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. - Київ: ЦНЛ, 2003.- 412 с. 10. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник /Т. М. Чебан, Т. А. Калінська, І. О. Дмитрієнко: За ред. проф.. В.Є. Труша. – Київ: Центр навчальної
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Основи економічного аналізу та прогнозування (курсова робота)

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.030
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: професор Слав'юк Ростислав Анатолійович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і застосовувати його на практиці; - уміти організовувати пошук, самостійний вибір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; - уміти вирішувати професійні завдання з аналізування та прогнозування діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Економічна теорія - Економіка торговельного підприємства - Основи обліку та оподаткування - Фінансовий аналіз комерційної діяльності підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Предмет, види та методи економічного аналізу. Джерела інформації у процесі здійснення економічного аналізу та прогнозування. Аналіз витрат виробництва та собівартості продукції. Аналіз реалізації продукції, доходів та фінансових результатів. Аналіз використання матеріальних та трудових ресурсів. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. Комплексне оцінювання фінансового стану та прогнозування розвитку підприємства.
Методи та критерії оцінювання: усне опитування, письмові звіти з лабораторних завдань, тестові контрольні роботи (40%) • підсумковий контроль : письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Основи економічного аналізу : навч.-метод. посібник / В. М. Микитюк, Т. М. Паламарчук, О. П. Русак [ та ін.]; за ред. В. М. Микитюка. – Житомир: Рута, 2018. – 440 с. 2. Ковальчук К.Ф Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій.: навч. посіб./ К.Ф.Ковальчук - К.: Центр учбової літератури, - 2017. - 326с 3. Козак І. І. Економічний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Козак; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2-ге вид. - Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2019. - 217 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).