Організація біржової діяльності

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.027
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: д. е. н., проф. Слав’юк Р. А.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Оволодіння базовими знаннями та одержання практичних навичок з управління біржовою діяльністю, ознайомлення з цінними паперами та основними видами інвестицій, набуття навичок аналізування ефективності здійснюваних інвестицій та діяльності на товарних і фондових біржах.
Завдання: Інтегральна компетентність (ІНТ) Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Загальні компетентності (ЗК) ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Спеціальні (фахові) компетентності (ФК) ФК3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин. ФК6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. ФК7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: 1. ЗН 4. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур. 2. УМ 1. Уміння критично мислити, аналізувати та синтезувати в професійних цілях. 3. УМ 5. Організовувати пошук, самостійний вибір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 4. УМ 11. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи підприємництва та менеджменту Кореквізити: Економіка торговельного підприємства Постреквізити: Фінансовий аналіз комерційної діяльності підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Розглядається організація та механізми функціонування біржі, еволюція біржової торгівлі, роль товарних бірж у формуванні світових цін. Аналізується зміст біржових угод та їх види, правила біржової торгівлі та специфіка їх дотримання. Розкрито індекси ділової активності фондових та товарних бірж.
Опис: 1.Предмет, методи і завдання курсу. Організаційно-економічні основи біржової діяльності. Виникнення та розвиток біржової діяльності. 2. Сутність та організація біржової діяльності. Створення бірж. Функції біржі. Види бірж 3. Товарні біржі. Організація та функціонування товарної біржі. Еволюція становлення товарної біржової торгівлі. Роль товарних бірж у формуванні світових цін. 4. Біржові товари та їх види. 5. Організація діяльності товарної біржі 6. Ціноутворення на товарній біржі 7. Строкові біржові контракти. Види похідних цінних паперів. Форвардні контракти. Ф'ючерсні контракти. 8. Строкові біржові контракти. Опціони. 9. Брокерська да дилерська діяльність на біржі. 10. Фондові біржі. Сутність та структура фондового ринку. Біржовий ринок. 11. Біржові угоди. Біржові угоди. Котирування цінних паперів. Позабіржовий ринок. 12. Фондові індекси та рейтинги. Індексна оцінка фондового ринку. Фондові індекси окремих ринків. Рейтингова оцінка цінних паперів. 13. Фондові індекси та рейтинги в Україні. Індексна оцінка фондового ринку. Рейтингова оцінка цінних паперів. 14. Біржовий інтернет-трейдинг. Біржова діяльність на валютному ринку. 15. Міжнародні рейтингові агенства.
Методи та критерії оцінювання: Форми та методи навчання: лекції, практичні (семінарські) заняття(75%), тести (15%) самостійна робота (10%). Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (100%)
Критерії оцінювання результатів навчання: - 10 балів за знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку. - 9 балів за знання навчального матеріалу, що міститься в основних рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку. - 8 балів за знання навчального матеріалу, що міститься в основних рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються. - 7 балів за знання навчального матеріалу, що міститься в основних рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища. - 6 балів за знання навчального матеріалу, що міститься в основних рекомендованих літературних джерелах. - 5 балів за посередні знання навчального матеріалу. Загалом 85%. 0,01 бала за одну правильну відповідь кожного з 150 тестів. (15%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник / за ред. д.е.н, проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. — Суми : Університетська книга, 2019. — 572 с.: іл. 2. Основи біржової діяльності: навчальний посібник / М.О. Солодкий, Н.П. Резнік, В.О. Яворська: [за ред. М.О. Солодкого]. - К.: ЦП Компринт, 2017. - 450 с. 3. Пепа Т. В., Пішеніна Т. І., Лавринович В. В. Біржова діяльність : Навч. посібник. - К.: Ліра-К, 2016. - 540 с. 4. Базилевич В.Д. Фондовий ринок: підручник: у 2 кн. — Кн. 1 / В.Д.?Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д.?Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знання, 2015. — 621 с. 5. Пепа Т. В., Пішеніна Т. І., Лавринович В. В.Біржова діяльність: навч. посіб. К: Ліра- К 2016 – 540 с. 6. Кузьмін О.Є. Міжнародний фондовий ринок: навчальний посібник-практикум / О. Є. Кузьмін, Н.О. Шпак, О.Ю. Григор’єв, К.О. Дорошкевич, С.В. Князь, Т.В. Ясінська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 200 с. 7. Слав’юк Р. А. Словник економічних термінів. – Львів: Простір-М, 2022. – 190 с. 8. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок: навч. посіб. / Л. О. Шкварчук. - Київ :Знання, 2013. - 382 с 9. Слав’юк Р. А., Шкварчук Л. О., Кондрат І. Ю. Financial market imbalance: reasons and peculiarities of occurrence in Ukraine (Дисбаланси фінансового ринку: причини та особливості прояву в Україні). Investment Management and Financial Innovations. 2017. Volume 14. Issue 1. Pp. 227-235 (фахове видання), віднесено до Міжнародної наукометричної бази даних Scopus. 10. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А. The evaluation of companies’ investment attractiveness based on сash flow analys (Аналіз грошових потоків у системі оцінювання інвестиційної привабливості підприємств). Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2017. No. 1. С.158-171 (фахове видання), віднесено до Міжнародної наукометричної бази даних Web of Science. 11. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А., Карпенко А. О. Валютний ринок в Україні: причини та наслідки дисбалансів. Інфраструктура ринку. 2018. №24. С.399-404. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/24-2018 (фахове видання), віднесено до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Coperniсus». 12. Слав’юк Р. А., Шкварчук Л. О.The Financial Behavior of Households in Ukraine. Journal of Competitiveness, 11(2), 2019. – pp. 144–159. , віднесено до Міжнародної наукометричної бази даних Web of Science. 13. Shkvarchuk L., Slav’yuk R. Private debt and economic growth: trends and characteristics for Ukraine // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2021. – Т. 5, № 1. – С. 112–120. 14. Shkvarchuk L., Slav’yuk R. Households’ credit demand: main trends and characteristics for Ukraine // Банки і банківські системи. – 2021. – Vol. 16, iss. 3. – P. 13–22. (SCOPUS). (https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/banks-and-bank-systems/issue-389/households-credit-demand-main-trends-and-characteristics-for-ukraine) 15. Слав'юк Р. А. Фінансовий аналіз комерційної діяльності підприємства: навчальний посібник / Р. А. Слав'юк, Л. О. Шкварчук. – Львів: Простір-М, 2021. – 305 c. 16. Shkvarchuk L., Slav’yuk R. Households’ credit demand: main trends and characteristics for Ukraine // Банки і системи банку. – 2021. – Vol. 16, iss. 3. – P. 13–22. (sciverse SCOPUS). 17. Слав’юк Р. А., Шкварчук Л. О. Фінансове планування залучення емісійного капіталу. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд. 2019. – 420 с. – С. 43-54. 18. Слав’юк Р. А., Шкварчук Л. О. Форвардні контракти як інструменти стабілізації валютного ринку// Фінансова інфраструктура в забезпеченні сталого розвитку: Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 19 березня 2019 р. КНЕУ. - С. 272-273 19. Слав’юк Р. А., Шкварчук Л. О. Деривативи у системі біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією //Сталий розвиток – стан та перспективи : матеріали ІІ Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2020, 12–15 лютого 2020 року, Львів-Славське, Україна. – 2020. – C. 303–304. 0,09 ум.д.ар
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).