Управління якістю

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.029
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення дисципліни – сформувати у студентів систему знань з теорії та методології управління якістю, принципів побудови та функціонування систем управління якістю для різних видів товарів (продукції, послуг), вивчення нормативно-законодавчих, організаційних та економічних питань з управління якістю товарів (послуг).
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. - Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. - Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. - Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. - Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. - Здатність працювати в команді. - Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. - Прагнення до збереження навколишнього середовища. - Здатність діяти відповідально та свідомо. - Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. фахові компетентності: - Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. - Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. - Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин. - Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. - Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. - Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. - Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. - Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур. - Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.
Результати навчання: - застосовувати категорійний апарат з управління якістю у практичній діяльності; використовувати необхідний інструментарій для впровадження системи управління якістю продукції; - оцінювати очікувані результати від впровадження системи управління якістю товарів та послуг; - систематизувати і узагальнювати інформацію щодо питань сучасних систем управління якістю; - застосовувати сучасну законодавчо-нормативну базу до систем управління якістю; - використовувати методи аудиту систем управління якістю; - володіти навичками контролю якості товарів та послуг; - застосовувати статистичні методи управління якістю товарів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Економічна теорія - Основи менеджменту - Кваліметрія
Короткий зміст навчальної програми: Управління якістю: актуальність, проблеми, загальна термінологія Проблеми і задачі управління якістю в сучасних умовах Вітчизняний та міжнародний досвід управління якістю Статистичні методи в управлінні якістю. Принципи управління якістю Організація розробки і впровадження систем управління якістю на підприємствах Статистичні методи в управлінні якістю Сертифікація систем якості Витрати на якість та їх класифікація.Облік витрат на якість в умовах TQM Аудит якості та премії якості
Опис: Управління якістю: актуальність, проблеми, загальна термінологія. Основні терміни в сфері управління якістю Вітчизняний та міжнародний досвід управління якістю Гармонізація вітчизняних нормативних документів у сфері управління якістю з міжнародними. Системи управління якістю. Міжнародні стандарти ISO в галузі управління якістю, еволюція розвитку стандартів якості. Принципи управління якістю. Організація розробки і впровадження систем управління якістю на підприємствах. Статистичні методи в управлінні якістю. Сертифікація систем якості. Нормативна база для сертифікації систем якості: міжнародна, регіональна, національна. Загальна концепція оцінки відповідності. Витрати на якість та їх класифікація. Облік витрат на якість в умовах TQM. Аудит якості та премії якості.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (40%): практичні, лабораторні роботи, усне опитування. Підсумковий контроль (60%): екзамен; тестові завдання (50%); усна компонента (10%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Давидова О.Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві:підручник/О.Ю. Давидова. –Х.: Вид-во Іванченка І.С., 2018. –488с. 2. Безродна С.М. Управління якістю: навч. посіб. Для студентів економічних спеціальностей/ Безродна C.М.–Чернівці: ПВКФ «Технодрук», 2017. –174с. 3. Бичківський Р. Управління якістю: Навчальний посібник – Л.: ДУ “Львівська політехніка”, 2000 – 328 с. 4. Бондаренко Г.Г. та ін. Менеджмент якості і елементи системи управління якістю: Навчальний посібник/ Г.Г. Бондаренко, М.В. Глєбова, В.П.Сіроклин, Н.В. Чернобай –Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім.М.Є.Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2017. –84с. 5. Горбашко, Е. А. Управление качеством : учебник для СПО / Е. А. Горбашко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 352 с 6. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции 2-е изд. – М. РИА «Стандарты и качество», 2001 . – 425 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Управління якістю (курсова робота)

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.031
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - застосовувати категорійний апарат з управління якістю у практичній діяльності; використовувати необхідний інструментарій для впровадження системи управління якістю продукції; - оцінювати очікувані результати від впровадження системи управління якістю товарів та послуг; - систематизувати і узагальнювати інформацію щодо питань сучасних систем управління якістю; - застосовувати сучасну законодавчо-нормативну базу до систем управління якістю; - використовувати методи аудиту систем управління якістю; - володіти навичками контролю якості товарів та послуг; - застосовувати статистичні методи управління якістю товарів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Економічна теорія - Основи менеджменту - Кваліметрія
Короткий зміст навчальної програми: Управління якістю: актуальність, проблеми, загальна термінологія Проблеми і задачі управління якістю в сучасних умовах Вітчизняний та міжнародний досвід управління якістю Статистичні методи в управлінні якістю. Принципи управління якістю Організація розробки і впровадження систем управління якістю на підприємствах Статистичні методи в управлінні якістю Сертифікація систем якості Витрати на якість та їх класифікація.Облік витрат на якість в умовах TQM Аудит якості та премії якості
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%) виконання контрольної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (70%, залік).
Рекомендована література: 1. Давидова О.Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві:підручник/О.Ю. Давидова. –Х.: Вид-во Іванченка І.С., 2018. –488с. 2. Безродна С.М. Управління якістю: навч. посіб. Для студентів економічних спеціальностей/ Безродна C.М.–Чернівці: ПВКФ «Технодрук», 2017. –174с. 3. Бичківський Р. Управління якістю: Навчальний посібник – Л.: ДУ “Львівська політехніка”, 2000 – 328 с. 4. Бондаренко Г.Г. та ін. Менеджмент якості і елементи системи управління якістю: Навчальний посібник/ Г.Г. Бондаренко, М.В. Глєбова, В.П.Сіроклин, Н.В. Чернобай –Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім.М.Є.Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2017. –84с. 5. Горбашко, Е. А. Управление качеством : учебник для СПО / Е. А. Горбашко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 352 с 6. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции 2-е изд. – М. РИА «Стандарты и качество», 2001 . – 425 с.