Маркетингові дослідження підприємств торгівлі

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.036
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни є надання знань щодо системи методів та алгоритмів аналізу внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища підприємств, шляхів і резервів його маркетингового розвитку.
Завдання: загальні компетентності: - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. - Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. - Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. - Здатність працювати в команді. - Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. фахові компетентності: - Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. - Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. - Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин. - Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. - Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. - Здатність до бізнес-планування. Оцінювання кон’юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.
Результати навчання: Після засвоєння даної дисципліни студент повинен знати: терміни, поняття, категорії, сутність, зміст організації торгівлі, її науково-теоретичні засади, нові теорії, методологічні підходи; закономірності, тенденції, явища характерні, для організації торгівлі як вітчизняної, так і зарубіжної; організаційні системи, структури, форми і методи організаційної діяльності; принципи, правила, засоби організації, перспективні моделі, організаційні побудови, пріоритети організаційного розвитку; зміст організаційних дій, способи посилення організаційного впливу для підвищення ефективності торговельної діяльності і реалізації функцій торгівлі. Підготовлений фахівець повинен вміти: формувати раціональну організаційну структуру, впорядковувати складові елементи систем, упроваджувати ефективні організаційні відносини і зв'язків; організовувати ефективну взаємодію складових елементів організаційних систем у торгівлі, оптимізація їх структури; налагоджувати організаційну діяльність, використовувати сучасні форми, методи, засоби організаційного впливу на функціонування торгівлі, утримання торговельних об'єктів у межах доданих значень основних параметрів; забезпечувати реалізацію планів, програм, стратегій розвитку торгівлі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економіка торговельного підприємства Вступ до фаху
Короткий зміст навчальної програми: Організаційно-правові форми підприємств торгівлі в сучасних умовах. Перспективні технічні напрямки розвитку та проектування роздрібної торговельної мережі. Організація роздрібного продажу товарів та обслуговування покупців. Формування асортименту товарів у роздрібній торговельній мережі. Управління торговельно-технологічним процесом у магазині. Організація рекламно-інформаційної роботи в умовах конкуренції. Організація і технологія товарозабезпечення роздрібних торговельних підприємств Організація перевезення товарів і проведення супровідних операцій. Товарні склади, їх улаштування й планування. Організація і технологія складських операцій Управління торговельно-технологічним процесом та організація праці на складах. Тара і тарні операції в торгівлі Особливості і правила продажу окремих груп товарів. Особливі форми продажу товарів. Позамагазинні форми продажу товарів. Організація торгівлі на ринках Формування асортименту товарів у роздрібній торговельній мережі Управління торговельно-технологічним процесом у магазині Організація рекламно-інформаційної роботи в умовах конкуренції Організація і технологія товарозабезпечення роздрібних торговельних підприємств Організація перевезення товарів і проведення супровідних операцій Товарні склади, їх улаштування й планування Організація і технологія складських операцій Управління торговельно-технологічним процесом та організація праці на складах Тара і тарні операції в торгівлі Особливості і правила продажу окремих груп товарів Особливі форми продажу товарів Позамагазинні форми продажу товарів Організація торгівлі на ринках
Опис: Сутність маркетингових досліджень Роль інформації у маркетингових дослідженнях. Організація проведення маркетингових досліджень Кабінетні дослідження Польові дослідження Дослідження ринків Особливості конкуренції в маркетингових дослідженнях Дослідження поведінки споживачів Фокус-група у маркетингових дослідженнях Маркетингові дослідження підприємства
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: письмовий експрес-контроль; виконання практичних робіт. Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення екзамену: письмова компонента (50%); усна компонента (10%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Апопій В.В. Організація торгівлі : підручник / В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький та ін.; за ред. В.В. Апопія. - К. : Центр навч. л-ри, 2005. -610 с. 2. Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку : монографія / А.А.Мазаракі, І.О.Бланк, Л.О.Лігоненко та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 195 с. 3. Голошубова Н.О. Організація і технологія торгівлі спожитковими товарами : навч. посіб. / Н.О. Голошубова. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. - 272 с. 4. Голошубова Н.О. Оптова торгівля: організація та технологія : навч. посіб. / Н.О. Голошубова, В.М. Торопков. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. -265 с. 5. Ланкастер Д. Организация сбыта : пер. с англ. / Д. Ланкастер, Д. Джоббер. - Минск : Амалфея, 2003. - 384 с. 6. Леви М. Основы розничной торговли : пер. с англ. / М. Леви, Б. Вейтц. - СПб. : Питер, 1999.-448 с. 7. Современный супермаркет : учеб. по соврем, формам торговли. - М. : Изд-во Жигульского, 2002. - 336 с. 8. Шредер К. Специализированный магазин: как построить прибыльный бизнес в розничной торгове пер. с англ.: / К. Шредер. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. - 384 с. 9. Електронна комерція / А.Береза, I.Козак, Ф.Левченко та ін. - К. : КНЕУ, 2002. - 326 с. 10. Энджел Д.Ф. Поведение потребителей / Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, П.П. Миниард. - СПб. : Питер Ком, 1999. - 768 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Маркетингові дослідження підприємств торгівлі (курсовий проект)

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.039
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Після засвоєння даної дисципліни студент повинен знати: терміни, поняття, категорії, сутність, зміст організації торгівлі, її науково-теоретичні засади, нові теорії, методологічні підходи; закономірності, тенденції, явища характерні, для організації торгівлі як вітчизняної, так і зарубіжної; організаційні системи, структури, форми і методи організаційної діяльності; принципи, правила, засоби організації, перспективні моделі, організаційні побудови, пріоритети організаційного розвитку; зміст організаційних дій, способи посилення організаційного впливу для підвищення ефективності торговельної діяльності і реалізації функцій торгівлі. Підготовлений фахівець повинен вміти: формувати раціональну організаційну структуру, впорядковувати складові елементи систем, упроваджувати ефективні організаційні відносини і зв'язків; організовувати ефективну взаємодію складових елементів організаційних систем у торгівлі, оптимізація їх структури; налагоджувати організаційну діяльність, використовувати сучасні форми, методи, засоби організаційного впливу на функціонування торгівлі, утримання торговельних об'єктів у межах доданих значень основних параметрів; забезпечувати реалізацію планів, програм, стратегій розвитку торгівлі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економіка торговельного підприємства Вступ до фаху
Короткий зміст навчальної програми: Організаційно-правові форми підприємств торгівлі в сучасних умовах. Перспективні технічні напрямки розвитку та проектування роздрібної торговельної мережі. Організація роздрібного продажу товарів та обслуговування покупців. Формування асортименту товарів у роздрібній торговельній мережі. Управління торговельно-технологічним процесом у магазині. Організація рекламно-інформаційної роботи в умовах конкуренції. Організація і технологія товарозабезпечення роздрібних торговельних підприємств Організація перевезення товарів і проведення супровідних операцій. Товарні склади, їх улаштування й планування. Організація і технологія складських операцій Управління торговельно-технологічним процесом та організація праці на складах. Тара і тарні операції в торгівлі Особливості і правила продажу окремих груп товарів. Особливі форми продажу товарів. Позамагазинні форми продажу товарів. Організація торгівлі на ринках Формування асортименту товарів у роздрібній торговельній мережі Управління торговельно-технологічним процесом у магазині Організація рекламно-інформаційної роботи в умовах конкуренції Організація і технологія товарозабезпечення роздрібних торговельних підприємств Організація перевезення товарів і проведення супровідних операцій Товарні склади, їх улаштування й планування Організація і технологія складських операцій Управління торговельно-технологічним процесом та організація праці на складах Тара і тарні операції в торгівлі Особливості і правила продажу окремих груп товарів Особливі форми продажу товарів Позамагазинні форми продажу товарів Організація торгівлі на ринках
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль 30% підсумковий контроль 70 %
Рекомендована література: 1. Апопій В.В. Організація торгівлі : підручник / В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький та ін.; за ред. В.В. Апопія. - К. : Центр навч. л-ри, 2005. -610 с. 2. Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку : монографія / А.А.Мазаракі, І.О.Бланк, Л.О.Лігоненко та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 195 с. 3. Голошубова Н.О. Організація і технологія торгівлі спожитковими товарами : навч. посіб. / Н.О. Голошубова. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. - 272 с. 4. Голошубова Н.О. Оптова торгівля: організація та технологія : навч. посіб. / Н.О. Голошубова, В.М. Торопков. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. -265 с. 5. Ланкастер Д. Организация сбыта : пер. с англ. / Д. Ланкастер, Д. Джоббер. - Минск : Амалфея, 2003. - 384 с. 6. Леви М. Основы розничной торговли : пер. с англ. / М. Леви, Б. Вейтц. - СПб. : Питер, 1999.-448 с. 7. Современный супермаркет : учеб. по соврем, формам торговли. - М. : Изд-во Жигульского, 2002. - 336 с. 8. Шредер К. Специализированный магазин: как построить прибыльный бизнес в розничной торгове пер. с англ.: / К. Шредер. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. - 384 с. 9. Електронна комерція / А.Береза, I.Козак, Ф.Левченко та ін. - К. : КНЕУ, 2002. - 326 с. 10. Энджел Д.Ф. Поведение потребителей / Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, П.П. Миниард. - СПб. : Питер Ком, 1999. - 768 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).