Торговельна логістика

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.038
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни - формування у студентів компетентностей щодо торговельної логістики, організації та планування взаємодії з митними органами. Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: вивчення сутності, функцій та ролі торговельної логістики у ринковій економіці; еволюційного розвитку торговельної логістики; видів логістичних систем; суб’єктів логістичної діяльності; характеристик ланцюгів поставок; особливостей оформлення торговельних операцій. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати нормативно-правову базу законодавства України; теоретичні, організаційні, методологічні та методичні засади торговельної логістики; основу та складові торговельної системи; основи управління підтримуючими складовими (потужності, запаси, склади тощо) логістичного менеджменту підприємства; умови функціонування митно-ліцензійних складів; вміти: використовувати теоретичні знання та практичні навички щодо торговельної логістики; організовувати та планувати взаємодію з системою обігу товарів, спрямувати рух товарів до проходження процедур контролю якості; здійснювати розрахунки та оптимізацію логістичних витрат.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. - Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. - Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. - Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. - Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. - Здатність працювати в команді. - Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. - Прагнення до збереження навколишнього середовища. - Здатність діяти відповідально та свідомо. - Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. фахові компетентності: - Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. - Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. - Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин. - Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. - Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. - Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. - Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. - Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур. - Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.
Результати навчання: Відповідно до освітніх програм, вивчення даної дисципліни сприяє формуванню у здобувачів таких компетентностей: – здатність до адаптації та дії в новій ситуації ; – вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми ; - здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності), в тому числі, з іноземними представниками ; – здатність генерувати нові ідеї, ініціативність та дух підприємництва ; – здатність у процесі навчання та при самостійній підготовці до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел і використання інформаційних та комунікаційних технологій . – здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у міжнародній комерції ; – здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проєктів в міжнародній діяльності ; – здатність знаходити, аналізувати та працювати з інформацією, у тому числі, в глобальних комп'ютерних мережах та уміти будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією ; – здатність створювати систему комунікацій по просуванню товарів і послуг на світовому ринку та розробляти стратегію збутової діяльності підприємства ; – здатність формувати та реалізовувати логістичну місію -стратегії, цілі, завдання, рішення та здійснювати комплексну управлінську діяльність в ланцюгах поставок; вміти визначати шляхи економії загальних витрат, в тому числі, матеріальних, фінансових, трудових ресурсів впродовж усього логістичного ланцюга та оцінювати його ефективність
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Макроекономіка • Міжнародні торговельні організації. • Облік та оподаткування
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні засади та основні поняття логістики в міжнародній торгівлі. Теоретичні основи міжнародної торгівлю. Концептуальні основи логістики в міжнародній торгівлі. Правове забезпечення логістичної діяльності в міжнародній торгівлі. Транспортне забезпечення логістики в міжнародній торгівлі. Екологічний аспект логістики в міжнародній торгівлі Митний аспект логістики в міжнародній торгівлі. Єврологістика: концептуальний базис та регіональні складники Турбологістика: досвід США. Ризики логістики в міжнародній торгівлі та управління ними
Опис: Логістика як інструмент ринкової економік Концептуальні засади торговельної логістики Форми логістичних утворень Об’єкти логістичного управління Логістичні системи Інформаційна логістика Заготівельна та закупівельна логістика Системи розподілу в торговельній логістиці Економічна ефективність логістики Глобальна логістика Внутрішньовиробнича логістика Логістика посередництва Логістика складування Транспортна логістика Управління запасами в логістичній системі
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів. Поточний контроль (100%): виконання практичних робіт, виконання та захист лабораторних робіт, поточне тестування, усне опитування та виконання контрольної роботи . Поточний контроль (40%): практичні завдання, усне опитування Підсумковий контроль (60%, екзамен)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Негода А.В. МІЖНАРОДНА ЛОГІСТИКА у схемах. Навчальний посібник Київ.- 2019.- 203 с.-К 2. Рокоча В.В. Міжнародна торгівельна діяльність : підручник. К.:- 2018.- 698 с. 3. Тюріна Н.М., Гой І.В., Бабій І.В. Логістика. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 392 с. 4. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія та практика : монографія / М. В. Мальчик, О. В. Попко, Н. А. Гонтаренко [та ін.] ; за ред. М. В. Мальчик. – Рівне : НУВГП, 2015. – 197 с. 5. В.Г. Шинкаренко, І.М. Ананко. ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. - Навчальний посібник Харків: ХНАДУ.- 2015.- 286 с. 6. Крикавський Є. В. Логістика та управління ланцюгами поставок : навчальний посібник / Є. В. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч ; за редакцією Є. В. Крикавського. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 844 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Торговельна логістика (курсовий проект)

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.040
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Відповідно до освітніх програм, вивчення даної дисципліни сприяє формуванню у здобувачів таких компетентностей: – здатність до адаптації та дії в новій ситуації ; – вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми ; - здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності), в тому числі, з іноземними представниками ; – здатність генерувати нові ідеї, ініціативність та дух підприємництва ; – здатність у процесі навчання та при самостійній підготовці до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел і використання інформаційних та комунікаційних технологій . – здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у міжнародній комерції ; – здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проєктів в міжнародній діяльності ; – здатність знаходити, аналізувати та працювати з інформацією, у тому числі, в глобальних комп'ютерних мережах та уміти будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією ; – здатність створювати систему комунікацій по просуванню товарів і послуг на світовому ринку та розробляти стратегію збутової діяльності підприємства ; – здатність формувати та реалізовувати логістичну місію -стратегії, цілі, завдання, рішення та здійснювати комплексну управлінську діяльність в ланцюгах поставок; вміти визначати шляхи економії загальних витрат, в тому числі, матеріальних, фінансових, трудових ресурсів впродовж усього логістичного ланцюга та оцінювати його ефективність
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Макроекономіка • Міжнародні торговельні організації. • Облік та оподаткування
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні засади та основні поняття логістики в міжнародній торгівлі. Теоретичні основи міжнародної торгівлю. Концептуальні основи логістики в міжнародній торгівлі. Правове забезпечення логістичної діяльності в міжнародній торгівлі. Транспортне забезпечення логістики в міжнародній торгівлі. Екологічний аспект логістики в міжнародній торгівлі Митний аспект логістики в міжнародній торгівлі. Єврологістика: концептуальний базис та регіональні складники Турбологістика: досвід США. Ризики логістики в міжнародній торгівлі та управління ними
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): практичні завдання, усне опитування Підсумковий контроль (70%, екзамен)
Рекомендована література: Негода А.В. МІЖНАРОДНА ЛОГІСТИКА у схемах. Навчальний посібник Київ.- 2019.- 203 с.-К 2. Рокоча В.В. Міжнародна торгівельна діяльність : підручник. К.:- 2018.- 698 с. 3. Тюріна Н.М., Гой І.В., Бабій І.В. Логістика. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 392 с. 4. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія та практика : монографія / М. В. Мальчик, О. В. Попко, Н. А. Гонтаренко [та ін.] ; за ред. М. В. Мальчик. – Рівне : НУВГП, 2015. – 197 с. 5. В.Г. Шинкаренко, І.М. Ананко. ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. - Навчальний посібник Харків: ХНАДУ.- 2015.- 286 с. 6. Крикавський Є. В. Логістика та управління ланцюгами поставок : навчальний посібник / Є. В. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч ; за редакцією Є. В. Крикавського. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 844 с