Управління проектами в торгівлі

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.M.043
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: - теоретичні основи управління проектами; - основні функції управління проектами; - способи організації управління проектами та планування змісту проекту; - джерела ресурсного забезпечення проекту; - ризики, що виникають при управлінні проектами; методику складання, планування та аналізу проектів; - системи контролю за виконанням проекту. Підготовлений фахівець повинен вміти: - планувати зміст проекту; - контролювати хід виконання проекту; - формувати команду проекту; - користуватися пакетами прикладних програм для управління проектами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Математика для економістів - Основи маркетингу - Основи менеджменту - Основи підприємництва - Економіка торговельного підприємництва
Короткий зміст навчальної програми: Основи управління проектами. Ефективність проекту. Розробка та планування проекту Фінансування, кошторис і бюджет проекту. Проектна діяльність як сфера високого ризику. Методи й інструменти управління ризиками проекту. Управління проектними ризиками в контрактах. Реалізація проекту і зворотний зв'язок. Управління якістю проекту Управління проектною командою
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%) виконання контрольної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (70%, залік).
Рекомендована література: 1. Бушуєва H. С. Управління проектами та програмами організаційного розвитку: навч. посібн. І H.C Бушуєва, Ю.Ф. Ярошенко, Р.Ф. Ярошенко. - К.: Саммит-Книга, 2010. - 200 с. 2. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 432 с. 3. Вшоградська О.М. Конспект лекцій з курсу «Ділове адміністрування». Х.: ХНАМГ, 2012. - 250 с. 4. Організаційна поведінка І Д. Гелрігел, Дж. B. Слокум-молодший, Р. Bудмeн, H.C Бренінг; Пер. з англ.. I. Тарасюк, M. Зарицька, H. Гайдукевич. -К.: Bio Соломії Павличко «Основи», 2011. - 726 с. 5. Управління проектами: Навч. посібник/ Л.О.Збаразська, В.С.Рижиков, І.Ю.Єрфорт, О.Ю.Єрфорт. – К.: ЦУЛ, 2008. -167 с 6. Батенко, Л.П. Управління проектами / Л.П.Батенко, О.А.Загородніх, В.В.Ліщинська. - К.: Київ.нац.екон.ун-т, 2003. - 231 с. 7. Бушуев С.Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров І С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0). - К.: ІРІД, 2006. -208 с. 8. Грей К., Ларсон Э. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. – М.: Дело и Сервис, 2003. – 528 с. 9. Клиффорд, Ф.Грей. Управление проектами: практ.руководство / Ф.Грей Клиффорд, У.Ларсон Эрик: пер.с англ. - М.: Дело и сервис, 2003. - 52В с. 10. Батенко Л. Е. Управління проектами.: Навч. посіб. ЦУЛ.К.:2005-231с. 11. Виноградский Микола Данилович Організація праці менеджера: навчальний посібник для ВНЗ/ М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова; Київ. екон. ін-т менеджменту.-К.: Кондор,2007.-414с 12. Веретенников В.І. та ін. Управління проектами: Навч. посіб. / В.І. Веретенников, Л.М. Тарасенко, Г.І. Гевлич. – К.: Центр навч. літ-ри, 2006. – 280 с. 13. Жуков В. В. Проектне фінансування. Навч. посіб. 3-те.вид. К.:2006-248с 14. Загвойська Л.Д. Економічний аналіз інвестиційних проектів: Навч. посіб. / Л.Д. Загвойська, Т.Є. Масенко, М.М. Якуба. – Л.: Афіша, 2006. – 320 с. 15. Зубок, Микола Іванович. Інформаційно-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності: навч.- метод. посібник/ М. І. Зубок ; Київський нац. екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2007. – 156 с