Управління персоналом в торгівлі

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.M.042
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Мета вивчення навчальної дисципліни формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних торговельних підприємствах, добір та розміщення персоналу, його оцінювання та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу підприємств торгівлі. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальні компетентності: ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. ЗК7. Здатність працювати в команді. ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. фахові компетентності: ФК1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. ФК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. ФК3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин. ФК7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Знання: ЗН1. Уміти продемонструвати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності ЗН3. Демонструвати базові і структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. ЗН6. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і застосовувати його на практиці. Уміння: УМ 1. Уміння критично мислити, аналізувати та синтезувати в професійних цілях. УМ 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. УМ 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягти професійних цілей. УМ 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи підприємництва та менеджменту Організація торгівлі Торговельна інфраструктура та форми торгівлі
Короткий зміст навчальної програми: Управління персоналом у системі менеджменту в торговельному підприємстві. Персонал як об’єкт управління торговельного підприємства Формування колективу торговельного підприємства Кадрова політика та стратегії управління персоналом торговельного підприємства Кадрове планування в торговельному підприємстві. Політика найму. Адаптація персоналу в торговельному підприємстві. Професійний розвиток і навчання персоналу в торговельному підприємстві. Оцінювання та атестація персоналу торговельного підприємства. Розвиток ділової кар'єри в торговельному підприємстві. Згуртованість та соціальний розвиток колективу. Соціальне партнерство у торговельному підприємстві. Управління використанням персоналу в торговельному підприємстві
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): виконання та захист практичних робіт, письмовий експрес-контроль, виконання та захист контрольної роботи
Рекомендована література: 1. Данько Т.І., Яворська Н.П. Менеджмент персоналу: навч.посібник/ Т.І. Данько, Н.П. Яворська. – Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2018. -1 електрон.опт. диск. 2. Дяків О. П., Островерхов В. М. Управління персоналом : навчальнометодичний посібник (видання друге, переробл. і доповнено). – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 288 с. 3. Управління персоналом : підручник / О. М. Шубалий, Н. Т. Рудь, А. І. Гордійчук, І. В. Шубала, М. І. Дзямулич, О. В. Потьомкіна, О. В. Середа; за заг. ред. О. М. Шубалого. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. – 404 с. 4. Гавриш О. А. Технології управління персоналом: монографія / О. А.Гавриш, Л. Є.Довгань, І. М.Крейдич,,Н. В.Семенченко. – Київ : НТУУ « КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. – 528 с 5. Криворучко О. М. Управління персоналом підприємства: навч. посібник / О. М. Криворучко, Т. О. Водолажська– Х. : ХНАДУ, 2016. – 200 с. 6. Позднякова Л. О. Методологічні засади системи управління персоналом організації / Л. О. Позднякова, Д. О. Білецька // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2015. – Вип. 158(1). – С. 51–56. 7. Сільченко І. А. Особливості сучасних систем управління персоналом та їх ефективність / І. А. Сільченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – № 1. – С. 91–95
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).