Інновації та інвестиції в торгівлі

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.035
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Косовська Віра Василівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти базових компетентностей і програмних результатів навчання у сфері управління інноваційними та інвестиційними процесами, формування у них інноваційного мислення та вироблення практичних навичків управління інноваціями та інвестиціями на торговельному підприємстві
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо. фахових: СК4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: РН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. РН13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. РН14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН17.Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і розвязувати проблеми у кризових сиуаціях х урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів. Зн1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Зн2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності Ум1. Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів К1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності К2.Здатність ефективно формулювати комунікаційну стратегію АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Вступ до спеціальності, Макроекономіка та мікроекономіка Кореквізити: Маркетингові дослідження підприємств торгівлі, Торговельна логістика Постреквізити: Державне регулювання підприємництва
Короткий зміст навчальної програми: Інноваційна та інвестиційна діяльність є складовою частиною розвитку будь-якого виду бізнесу, зокрема і торговельної діяльності. Призначення цієї сфери є пошук нових підходів до ведення бізнесу, вивчення прогресивного досвіду та передових інноваційних рішень. Для успішної конкуренції на ринку торговельним підприємствам необхідно генерувати та впроваджувати інноваційні ідеї, реалізовувати управлінські рішення щодо використання інноваційних технологій та способів залучення інвестиційних коштів
Опис: Тема 1. Інноваційний розвиток як фактор економічного зростання. Теоретико-методичні засади інноваційного розвитку. Інновативність сфери торгівлі. Інновації, ініційовані споживачами: можливості залучення торговельних мереж. Тема 2. Тренди інноваційного розвитку сфери торгівлі. Світові тенденції інноваційного розвитку. Тенденції та прогнози інноваційного розвитку сфери торгівлі. Стан та особливості впровадження новітніх технологій. Роль торговельних ТНК. Зарубіжний досвід інноваційного розвитку торговельних підприємств. Тема 3. Стратегічні аспекти інноваційного розвитку підприємств торгівлі. Аналіз діяльності роздрібних торговельних підприємств з позицій потенціалу інноваційного розвитку. Комплексний аналіз інноваційної активності підприємств сфери торгівлі України. Інвестиційне та фінансове забезпечення інноваційного розвитку сфери торгівлі Тема 4. Напрями посилення інноваційного розвитку торговельних підприємств. Передумови та виклики інноваційного розвитку економіки України. Державні стратегічні пріоритети розвитку сфери послуг. Напрями формування сучасної інноваційної екосистеми торговельних підприємств. Формування інформаційно-технологічної інфраструктури торговельних підприємств . Тема 5. Управління інвестиціями. Економічна сутність інвестицій та їх класифікація. Управління реальними інвестиціями Тема 6. Управління формуванням інвестиційного капіталу підприємства. Поняття інвестиційних ресурсів підприємства та порядок їх формування. Формування інвестиційних ресурсів підприємства. Джерела формування інвестиційного капіталу підприємства та оптимізація його структури. Формування інвестиційного капіталу в умовах обмежених фінансових ресурсів Тема 7. Політика управління реальними інвестиційними проектами. Інвестиційний проект, його зміст та форми. Порядок розробки інвестиційного проекту. Бізнес-план інвестиційного проекту. Аналіз інвестиційного проекту. Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного контролю. Поточний контроль (100%) здійснюється під час проведення занять: виконання практичних робіт (20%), виконання контрольної роботи (18%), усного опитування (5%), поточного тестування (7%) та підсумкового тестування (50%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Порядок виставляння балів за практичні та контрольні роботи у % від максимальної кількості балів виділених на певний вид робіт: 0% – завдання не виконано або виявлено плагіат чи встановлено факт несамостійного виконання; 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не конкретні; 60% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить суттєві помилки у розрахунках або методиці; висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані; 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень Максимальна кількість балів за практичні роботи становить 25 балів, а за контрольну роботу - 18 балів. Усне опитування передбачає отримання : 5 балів –здобувач освіти дає правильні відповіді на усні питання, використовуючи відповідну термінологію, правильно тлумачить основні поняття; 4 бали - здобувач освіти дає відповіді на усні питання, допускаючи при цьому незначні помилки. Під час відповіді застосовує відповідні терміни, дає тлумачення їх змісту, але при цьому допускає певні неточності.; 3 бали - здобувач освіти не вміє дати чіткої та однозначної відповіді на усне питання. Правильну відповідь може дати тільки за допомогою викладача чи інших студентів, допускає помилки у знанні відповідного матеріалу, не вміє дати тлумачення основних понять; 1-2 бали - здобувач освіти не вміє дати відповіді на усне питання або відповідає не по суті поставленого питання, демонструє незнання основних понять та означень. Поточні тести являють собою вибіркові тести І-го рівня до кожної теми, передбаченої навчальною програмою курсу. Вирішуючи тести потрібно вибрати правильну відповідь. Залежно від кількості правильних відповідей здобувач освіти може отримати до 7 балів. Підсумкове тестування передбачає вирішення тестів з усього курсу. Залежно від кількості правильних відповідей здобувач освіти може отримати до 50 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Алейнікова О.В., Притула Н.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. - Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 614 с. 2. Безус А.М., Шевчун М.Б., Безус П.І. Перспективи інноваційного розвитку роздрібної торгівлі в Україні. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 24–28. 3. Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні : монографія / за заг. ред. С. А. Давимуки ; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”. – Львів, 2016. – 432 с. 4. Інноваційний розвиток підприємства [текст]: навч.посіб./ Пугач А.М., Демчук Н.І., Довгаль О.В., Крючко Л.С., Тягло Н.В.– ФОП Швець В.М., 2018. - 348с. 5. Інновації у торговельній діяльності: виклики для споживчої кооперації / Полякова Ю.В, Новосад З.Г., Надь Г.О. / Електронний науковий журнал 1(18) 2020 - Приазовський економічний вісник, с. 44-49 6. Інвестування [Текст] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» / Уклад.: Скоробогатова Н.Є. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 120 с. 7. Посібник із залучення інвестицій / Яцек Адамчик, Мацєй Копитек, Войцех Одзімек, Марія Пйонтковска Краків – 2014/2015 8. Bezus А.М. Development of innovative activity of Ukrainian enterprises / А.М. Bezus, K.V. Shafranova // Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles. — Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2017. — Р. 18—22. 9. Varga, V., & Kubiniy, N. Y. (2020). Інноваційні методи підходу у маркетинговій діяльності торговельного підприємства. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, (2 (71), 136 - 145. https://doi.org/10.31375/2226-1915-2020-2-136-145 10. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).