Міжнародні торговельні організації

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.02.E.067
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: К.е.н., доцент Шайда О.Є.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Засвоєння студентами знань про роль та механізми функціонування міжнародних торговельних організацій; природу та особливості функціонування міжнародних торговельних організацій, історію та умови їх виникнення, структуру і види їх діяльності; особливості та перспективи участі України в міжнародних торговельних організаціях.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; фахові компетентності: СК3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин; СК5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності; СК9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: РН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН4. Використовувати сучасні комп’ютерні і теле-комунікаційні технології обміну та розповсюджен-ня професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. РН5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. РН8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. РН11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. РН13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. РН14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів РН19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Зн1 Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Ум1 Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів К1 Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності К2 Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію АВ1 Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах АВ3 Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економіка торговельного підприємства Міжнародна торгівля Міжнародні фінанси Міжнародний трансфер технологій
Короткий зміст навчальної програми: Особливості формування та структура системи наддержавного регулювання світових господарських зв'язків (СГЗ). Передумови створення міжнародних організацій: сутність та основні ознаки. Класифікація міжнародних організацій. Цілі, функції та основні напрями діяльності міжнародних організацій. Особливості формування та структура системи наддержавного регулювання світових господарських зв'язків (СГЗ). Передумови створення міжнародних організацій: сутність та основні ознаки. Класифікація міжнародних організацій. Цілі, функції та основні напрями діяльності міжнародних організацій. Цілі та функції міжнародних економічних організацій групи Світового банку. Міжнародний валютний фонд: основні цілі та напрями діяльності. Механізм кредитування та фінансування МВФ. Банк міжнародних розрахунків (БМР). Сутність та еволюція системи багатостороннього регулювання торговельно-економічних відносин. Завдання, напрями, принципи діяльності Світової організації торгівлі. Конференція ООН з торгівлі і розвитку: основні напрями діяльності. Суть, цілі та методи регулювання світових товарних ринків (СТР). Міжурядові організації з регулювання світових товарних ринків. Міжнародні ради з регулювання світових товарних ринків. Міждержавні організації країн—виробників та експортерів сировини Міжнародне співробітництво у сфері захисту промислової власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) Організації глобального типу„Угода про партнерство та співробітництво між ЄС та Україною”; „Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України”; Технічна допомога країнам СНД (TACIS); „Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу”;„План дій Україна – Європейський Союз”.
Опис: Тема 1. Міжнародні організації в системі світового господарства. Тема 2. Міжнародні економічні організації системи ООН. Тема 3. Міждержавні економічні організації загальної компетенції. Тема 4. Міжнародні організації у сфері регулювання світової торгівлі. Тема 5. Міжнародні валютно-фінансові організації. Тема 6. Система наддержавного багатостороннього регулювання світових товарних ринків. Тема 7. Міждержавне регулювання ділової практики та конкуренції. Тема 8. Міждержавні організації з регулювання економічних відносин на галузевому рівні. Тема 9. Регіональні організації наддержавного регулювання економічних відносин. Тема 10. Діяльність України в міжнародних організаціях.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного та екзаменаційного контролів. Поточний контроль (40%): практичні роботи, усне опитування, поточні тести . Екзаменаційний контроль (60 %): іспит; тестові завдання (50 %) усна компонента (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: за виконання усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР- виконаня практичних робіт та лабораторних робіт) виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями: своєчасність виконання; самостійність виконання; правильність методики вирішення завдання та алгоритму її реалізації; достовірність результатів; відповідність одиниць вимірювання; аргументованість висновків; відповідність звіту встановленим вимогам. Порядок виставляння балів за ОІР у % від максимальної кількості балів виділених на певний вид ОІР: 0% – завдання не виконано або виявлено плагіат чи встановлено факт несамостійного виконання ОІР; 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 60% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить суттєві помилки у розрахунках або методиці; висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані; звіт підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень Студент зобов’язаний дотримуватися встановленого графіку виконання ОІР. Поточні тести являють собою вибіркові тести І-го рівня до кожної теми, передбаченої навчальною програмою курсу. Вирішуючи тести потрібно вибрати правильну відповідь. Залежно від кількості правильних відповідей здобувач освіти може отримати до 12 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни проводиться згідно з Положенням «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженим Ректором Національного університету «Львівська політехніка» 23 січня 2019 р. Оцінювання результатів навчання студента здійснюють відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Університеті: 100-88 балів «Атестований з оцінкою «відмінно» - виставляється у випадку, коли здобувач вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Здобувач повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами. 87-71 балів «Атестований з оцінкою «добре» - здобувач допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння здобувачем теоретичного, методичного і практичного матеріалу. 70-50 балів «Атестований з оцінкою «задовільно» - добре володіючи програмним матеріалом курсу, здобувач неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом здобувач володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції. 49-26 балів «Не атестований» - здобувач не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого здобувача недостатні для виконання фахових обов’язків. Виконав більше 50% обов’язкових індивідуальних робіт. 25-0 балів «Не атестований з оцінкою «незадовільно» - здобувач не розуміє сутності поставлених питань, не володіє основними поняттями курсу, виконав менше 50 % обов’язкових індивідуальних робіт.
Рекомендована література: 1. Мокій А. І, ЯхноТ.П., Бабець І. Г. Міжнародні організації. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. –280 с. 2. Зубар І.В. Становлення регіональних міжнародних організацій [Електронний ресурс] / І.В. Зубар // Порівняльно-аналітичне право. - 2014. — №4, –С. 223-226. - Режим доступу: http://www.pap.in.Ua/42014/60.pdf. 3. Вирішення спорів у Світовій організації торгівлі [Текст] : [монографія] / Осика С. Г., Коновалов В. В. ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К.: К.І.С., 2011. – 280 с. 4. Вступ до права Світової організації торгівлі [Текст] : [посібник] / Пітер Ван ден Боше. Сергій Бекетов. - К. : Ін Юре, 2011. - 87 с. 5. Право світової організації торгівлі. Вступ України до СОТ [Текст]/ В.М. Довгань. - К. : КНТ, 2009. – 448 с. 6. Скрипник О. М. Історія міжнародних організацій. Навчальний посібник.-Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. - 226 с. 7. Козак Ю.Г. Міжнародна торгівля : підруч. для студ. вищ. навч. закл. [Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Барановська М.І. та ін..]; За редакцією Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, М.І. Барановської [4-те вид.] - К.: Центр учбової літератури, 2013. – 441 с. 8. Європейська та євроатлантична інтеграція: навчальний посібник [О.В. Баула, Т.В. Божидарнік, Т.М. Вісина, Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська О.Я. Кравчук та ін.] за заг. ред. О.М. Лютак. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС. 2016. 376 с. 9. Міжнародні організації : навчальний посібник [Електронний ресурс] / укладачі: Т.В. Андросова, О.В. Кот, В.О. Козуб; вид. 2-ге, перероб. та доп. - Електрон, дані. - X. : ХДУХТ, 2018. т 235 с. 10. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини. Історія. Теорія. Політика: Підручник / А.С.Філіпенко; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. -К . : Либідь, 2019. - 960 с. 11. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародні торговельні організації» для студентів Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=14371 12. Wydymus S., Maciejewski М. Tradycyjne і nowe kierunki rozwoju handlu micdzynarodowego. Wydawca: CeDeWu 2014 r.468 s. 13. Liberalizacja і protekcjonizm we wspolczesnym handlu micdzynarodowym. Wydawca: CeDeWu. 2015 r.-316 s.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).