Кваліметрія

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.046
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні системи спеціальних теоретичних знань та практичних навичок з кваліметрії, що вивчає і реалізує методи кількісної оцінки якості, та прогнозування якості товарів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. - Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. - Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. - Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. - Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. - Здатність працювати в команді. - Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. - Прагнення до збереження навколишнього середовища. - Здатність діяти відповідально та свідомо. - Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. фахові компетентності: - Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. - Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. - Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин. - Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. - Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. - Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. - Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. - . Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур. - Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: - . Уміти продемонструвати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності - Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави. - Демонструвати базові і структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. - . Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур. - Знати характеристики товарів, робіт та послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. - Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і застосовувати його на практиці. - Знати основи обліку і оподаткування у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. - Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків. - Уміння критично мислити, аналізувати та синтезувати в професійних цілях. - Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. - Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземними мовами. - Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. - Організовувати пошук, самостійний вибір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. - Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягти професійних цілей. - Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати. - Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. - Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнення суспільства. - Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. - Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Математика для економістів - Основи маркетингу - Основи менеджменту - Основи підприємництва - Хімія - Економіка торговельного підприємництва
Короткий зміст навчальної програми: Кваліметрія як наука; кваліметрія – наука про показники якості; методи контролю якості; стандартизація як організаційна основа підвищення якості;метрологічне забезпечення управління якістю; рівень якості продукції; визначення рівня якості продукції експертним методом; визначення коефіцієнтів вагомості показників за допомогою експертного метода; побудова багаторівневої структури показників якості; показники стандартизації і уніфікації; патентно-правові показники якості; сертифікація продукції та систем якості; сертифікація продукції і послуг та конкурентоспроможність послуг.
Опис: Теорія і методи кваліметрії Типи характеристик якості, що вимірюються по кваліметричним шкалами Забезпечення достовірності, адекватності і точності вимірювань і оцінок Принципи та процедури оцінки якості виробів Класифікація промислової продукції і показників її властивостей Методи оцінки якості промислової продукції Вибір номенклатури показників якості продукції Формування аналогів і встановлення базових зразків Показники призначення, надійності Експертні методи в кваліметрії Суспільно значимі показники якості товарів Патентно-правові, економічні, групові і підсумковий показники рівня якості товарів Кваліметрія як наука в контексті розвитку квалітології і соціального управління Факторно-критеріальна кваліметрія: теорія та приклади застосування Кваліметрична оцінка ступеня задоволення потреб для вимірювання якості життя громадян
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (40%): усне опитування (10%); виконання лабораторних робіт (30 %). Підсумковий контроль (60%): екзамен (письмова компонента (50%); усна компонента(10%)).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Закон України «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні». Наказ ДКУ з питань технічного регулювання та споживчої політики № 28 від 01.02.2005 р. Електронний ресурс. Режим доступу. // http://zakon2.rada.gov.ua. 2. Варжапетян А.Г. Квалиметрия: Учебное пособие. - СПб.: ГУАП, 2005. - 176 с. – Електронний ресурс. Режим доступу. // (html-версия, pdf-версия) 3. Федюкин В.К. Квалиметрия. Измерение качества промышленной продукции. Серия: Учебное пособие. - М.: КноРус, 2009. - 320 с. 4. Федюкін В. К. Основи кваліметрії. –М.: Изд-во «Філін», 2004. - 220 с. 5. Фомін В.М. Кваліметрія. Управління якістю. Сертифікація. - М.: Асоціація авторів і видавців «ТАНДЕМ». Изд-во «ЕКМОС», 2002. - 240 с. 6. Фомичев С.К. Основи управління якістю / С.К.Фомичев, А.А.Старостина, Н.И. Скрябіна. – К.: МАУП, 2002– 191 с. 7. Подольская М.Н. Квалиметрия и управление качеством : лабораторный практикум. Ч. 1. Экспертные методы / М.Н. Подольская. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 80 с. 8. ДСТУ ISO 9000:2007. Система управління якістю. Основні положення та словник термінів. – К. : Держстандарт України, 2007. 9. Система управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001:2009. – [Чинний від 2009- 09-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 20 с. – (Національний стандарт України, ISO 9001:2008, IDT).
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).