Бізнес-планування у торговельних підприємствах

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.044
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів д. е. н., проф. Слав’юк Р. А.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою навчальної дисципліни є оволодіння комплексом знань і умінь для планування всіх етапів підприємницького циклу і складання бізнес-плану.
Завдання: Завдання дисципліни: - формування наукового світогляду на місце бізнес-планів в підприємницькій діяльності та проблеми бізнес-планування, - засвоєння основних термінів та понять бізнес-планування на рівні їх відтворення і тлумачення; - здобуття навичок та елементарних умінь застосовувати їх у практичній діяльності для підвищення конкурентоспроможності фахівця в економічній сфері; - формування у студентів навичок обґрунтування економічної цілеспрямованості направлень діяльності фірми (стратегій, концепцій, проектів); розвиток комплексу аналітичних, прогностичних, інноваційних здібностей, необхідних майбутньому підприємцю для розрахунку очікуваних фінансових результатів; - опанування студентами вмінь визначення джерел фінансування реалізації проекту; формування навичок підбору робітників, що здібні реалізувати даний план.
Результати навчання: Завдання: ? формування системи теоретичних знань щодо змісту, технологій та методів бізнес-планування; ? детальна характеристика структури та змісту бізнес-плану; ? опанування інструментарію, методик розрахунків, методів бізнеспланування, оцінки ризику, оцінки ефективності бізнес-плану; ? оволодіння практичними методами розрахунків та технікоекономічного обґрунтування економічних процесів для обгрунтування розділів бізнес-плану; ? набуття навичок розроблення бізнес-планів; ? усвідомлення доцільності й обов'язковості використання бізнеспланів як надійного фінансово-економічного інструменту розвитку й підвищення ефективності всіх сфер сучасного бізнесу
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Макроекономіка • Міжнародні торговельні організації. • Облік та оподаткування
Короткий зміст навчальної програми: Системний підхід до управління підприємством. Сутність бізнес-планування на підприємстві. Сутність бізнес-плану та його структура. Характеристика підприємства та його продукції (послуг). Характеристика продукції (послуг), що виробляється підприємством. Фінансовий план та програма інвестицій Організація діяльності товарних бірж Організація діяльності фондових бірж Біржові угоди Біржові індекси та рейтинги
Опис: Предмет, зміст та завдання курсу. Бізнес-план в системі планування діяльності підприємства Визначення бізнес-плану, цілі та задачі бізнес-планування Структура бізнес-плану, особливості розробки резюме Організаційний план як складова частина бізнес-плану Зміст розділу “План виробництва”. Особливості розробки розділу “Торговельний план” План маркетингу: зміст, структура та особливості складання .Методика розробки фінансового плану. Особливості складання розділу “Оцінка ризику та страхування”
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (30%): практичні завдання, усне опитування Підсумковий контроль (70%, екзамен)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Агафонова Л. Підготовка бізнес-плану: практикум. Київ: Знання, 2001. 158 с. 2. Барроу К., Барроу П., Браун Р. Бізнес-план: практ. посіб.; пер. з англ. Київ: Знання, 2005. 434 с. 3. Васильців Т. Г., Качмарик Я. Д, Блонська В. І., Лупак Р. Л. Бізнеспланування. Київ: Знання, 2013. 207 с. 4. Воротіна Л. І. Бізнес-планування: методологія, методика, механізм: навч. посіб. для студ. ВНЗ / за заг. ред. Л. І. Воротіна. Європ. ун-т. Київ: Видво Європ. ун-ту, 2010. 223 с. 5. Бізнес-планування підприємницької діяльності: навч. посіб. / З. С. Варналій, Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, Р. Р. Білик. Чернівці: Технодрук, 2019. 264 с. 6. Гетало В. П., Гончаров Г. О., Колісник А. В. Бізнес-планування: навч. посіб. / за заг. ред. В. П. Гетало. Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2008. 240 с. 7. Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми: навч. посіб. / за заг. ред. В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. Київ: Знання, 2006. 424 с. 8. Лаврів Л. А. Планування діяльності організації: навчальний посібник / за заг. ред. Л. А. Лаврів. Тернопіль: Крок, 2013. 320 с. 9. Макаренко С. М. Бізнес планування: навч.-метод. посіб. Херсон: СТАР ЛТД, 2017. 224 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Бізнес-планування у торговельних підприємствах (курсова робота)

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.049
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів д. е. н., проф. Слав’юк Р. А.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою навчальної дисципліни є оволодіння комплексом знань і умінь для планування всіх етапів підприємницького циклу і складання бізнес-плану.
Завдання: Завдання дисципліни: - формування наукового світогляду на місце бізнес-планів в підприємницькій діяльності та проблеми бізнес-планування, - засвоєння основних термінів та понять бізнес-планування на рівні їх відтворення і тлумачення; - здобуття навичок та елементарних умінь застосовувати їх у практичній діяльності для підвищення конкурентоспроможності фахівця в економічній сфері; - формування у студентів навичок обґрунтування економічної цілеспрямованості направлень діяльності фірми (стратегій, концепцій, проектів); розвиток комплексу аналітичних, прогностичних, інноваційних здібностей, необхідних майбутньому підприємцю для розрахунку очікуваних фінансових результатів; - опанування студентами вмінь визначення джерел фінансування реалізації проекту; формування навичок підбору робітників, що здібні реалізувати даний план.
Результати навчання: Завдання: ? формування системи теоретичних знань щодо змісту, технологій та методів бізнес-планування; ? детальна характеристика структури та змісту бізнес-плану; ? опанування інструментарію, методик розрахунків, методів бізнеспланування, оцінки ризику, оцінки ефективності бізнес-плану; ? оволодіння практичними методами розрахунків та технікоекономічного обґрунтування економічних процесів для обгрунтування розділів бізнес-плану; ? набуття навичок розроблення бізнес-планів; ? усвідомлення доцільності й обов'язковості використання бізнеспланів як надійного фінансово-економічного інструменту розвитку й підвищення ефективності всіх сфер сучасного бізнесу
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Макроекономіка • Міжнародні торговельні організації. • Облік та оподаткування
Короткий зміст навчальної програми: Системний підхід до управління підприємством. Сутність бізнес-планування на підприємстві. Сутність бізнес-плану та його структура. Характеристика підприємства та його продукції (послуг). Характеристика продукції (послуг), що виробляється підприємством. Фінансовий план та програма інвестицій Організація діяльності товарних бірж Організація діяльності фондових бірж Біржові угоди Біржові індекси та рейтинги
Опис: Предмет, зміст та завдання курсу. Бізнес-план в системі планування діяльності підприємства Визначення бізнес-плану, цілі та задачі бізнес-планування Структура бізнес-плану, особливості розробки резюме Організаційний план як складова частина бізнес-плану Зміст розділу “План виробництва”. Особливості розробки розділу “Торговельний план” План маркетингу: зміст, структура та особливості складання .Методика розробки фінансового плану. Особливості складання розділу “Оцінка ризику та страхування”
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (30%): практичні завдання, усне опитування Підсумковий контроль (70%, екзамен)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Агафонова Л. Підготовка бізнес-плану: практикум. Київ: Знання, 2001. 158 с. 2. Барроу К., Барроу П., Браун Р. Бізнес-план: практ. посіб.; пер. з англ. Київ: Знання, 2005. 434 с. 3. Васильців Т. Г., Качмарик Я. Д, Блонська В. І., Лупак Р. Л. Бізнеспланування. Київ: Знання, 2013. 207 с. 4. Воротіна Л. І. Бізнес-планування: методологія, методика, механізм: навч. посіб. для студ. ВНЗ / за заг. ред. Л. І. Воротіна. Європ. ун-т. Київ: Видво Європ. ун-ту, 2010. 223 с. 5. Бізнес-планування підприємницької діяльності: навч. посіб. / З. С. Варналій, Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, Р. Р. Білик. Чернівці: Технодрук, 2019. 264 с. 6. Гетало В. П., Гончаров Г. О., Колісник А. В. Бізнес-планування: навч. посіб. / за заг. ред. В. П. Гетало. Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2008. 240 с. 7. Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми: навч. посіб. / за заг. ред. В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. Київ: Знання, 2006. 424 с. 8. Лаврів Л. А. Планування діяльності організації: навчальний посібник / за заг. ред. Л. А. Лаврів. Тернопіль: Крок, 2013. 320 с. 9. Макаренко С. М. Бізнес планування: навч.-метод. посіб. Херсон: СТАР ЛТД, 2017. 224 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).