Державне регулювання підприємництва

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.045
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою навчальної дисципліни є з’ясування специфіки основних механізмів державного регулювання господарських процесів, ознайомлення з основними формами і методами їх реалізації в сучасних умовах України, визначення актуальних проблем реалізації економічної політики в Україні та засобів їх розв’язання
Завдання: Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: сформувати компетентності щодо використання основних механізмів державного регулювання господарських процесів; ознайомити студентів з основними формами і методами реалізації механізмів державного регулювання господарських процесів у сучасних умовах України; сформувати здатність до визначення актуальних проблем реалізації економічної політики в Україні та засобів їх розв’язання; навчитися розробляти пропозиції з ефективного державного регулювання соціально-економічних процесів у країні; сформувати здатність аналізувати економічну політику за провідними напрямами її реалізації в сучасних умовах України.
Результати навчання: Вимоги до знань і умінь а) знати: теоретико-методологічні засади формування загальнодержавної та регіональної політики щодо державного регулювання економіки; закономірності державного регулювання економіки на державному та регіональному рівнях; особливості державного регулювання економіки в різних сферах суспільного розвитку та на різних рівнях; методичні та організаційні основи управління розвитком суспільства; існуючі моделі державного управління, вітчизняну систему та структуру органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх компетенції; законодавчі та нормативно-правові засади діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо державного регулювання економіки. б) уміти: використовувати загальнонаукові та конкретно наукові методи для дослідження механізму державного регулювання економіки у країні; обґрунтовувати критерії для оцінювання наслідків прийнятих управлінських рішень щодо реалізації тієї чи іншої ДЕП у країні; розраховувати основні макроекономічні показники в країні та застосовувати їх економічну сутність для ефективного державного регулювання економіки країни; визначати основні показники, що характеризують економічне становище країни, та застосовувати їх у процесі державного регулювання економіки країни; обирати доцільні інструменти державного регулювання та регуляторного впливу на господарські процеси на різних рівнях державного управління; розраховувати основні показники, що характеризують ефективність реалізації структурної та інноваційно-інвестиційної політики в країні, та застосовувати їх для ефективного державного регулювання економіки країни; проводити аналіз різних видів економічної політики в країні на державному та регіональному рівнях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Математика для економістів - Основи маркетингу - Основи менеджменту - Основи підприємництва - Економіка торговельного підприємництва
Короткий зміст навчальної програми: Об’єктивна необхідність і теоретичні засади державного управління.. Досвід державного регулювання економіки у зарубіжних країнах. Органи державного управління України в системі державного регулювання економіки. Правові, адміністративні та економічні методи державного управління та регулювання економіки. Форми і методи роздержавлення і приватизації у складі економічної політики держави. Прогнозування соціально-економічного розвитку у системі державного регулювання економіки. Державне регулювання інвестиційної діяльності.. Фінансово-кредитне регулювання економіки. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання розвитку науки і техніки.. Державне регулювання розвитку основних сфер господарської діяльності в Україні. Державне регулювання ринку трудових ресурсів та оплати праці. Державне регулювання cоцiального розвитку та пiдвищення рiвня життя населення. Державне регулювання розвитку сфери обслуговування населення.
Опис: Тема 1. Наукові засади державного регулювання господарських процесів та економічної політики Тема 2. Державна економічна політика та механізми її реалізації Тема 3. Система макроекономічних показників та їх застосування в практиці регулювання економіки Тема 4. Фактори, критерії та показники економічного зростання Тема 5. Державне регулювання підприємництва та регуляторна політика в Україні Тема 6. Механізми структурної та інноваційноінвестиційної політики Тема 7. Аналіз економічної політики за провідними напрямами її реалізації в сучасних умовах України
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: • поточний контроль (30%) виконання контрольної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (70%, залік).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Бліщук К. М. Економічний аналіз державної політики: основні поняття, підходи до застосування : навч. посібн. / К. М.Бліщук, Є. Г. Матвіїшин. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2007. – 268 с. 2. Бодров, В. Г. Державне регулювання економіки та економічна : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. – К. : Академвидав, 2010. – 520 с. 3. Бодров В. Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління : навч. посібн. / В. Г.Бодров. – К. : Вид. УАДУ, 2002. – 102 c. 4. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : підручник / В. М. Гриньова, М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – 398 с. 5. Калетнік Г. М. Державне регулювання економіки : навч. посібн. / А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. – К. : Ліра-М, 2011. – 428 с. 6. Михасюк І. Р. Державне регулювання економіки : підручник / І. Р.Михасюк. – К. : ЛіраМ, 2011. – 216 с. 7. Бодров В. Г. Державне регулювання інноваційної модернізації промислового комплексу України : наукове видання / В. Г. Бодров, М. В. Гаман, В. О. Гусєв. – К. : НАДУ, 2010. – 73 с. 8. Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України : у 6 т. / редкол.: М. Я. Азаров (голова) та ін. Т. 5. Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, В. Г. Бодров (кер. авт. кол.) та ін. – К. : НДФІ, 2004. – 400 с. 9. Бюджетний кодекс України (зі змінами, внесеними згідно із законами) № 1275-VI від 16.04.2009 // Відомості Верховної Ради. – 2009. – № 38. – С. 534. 10. Геєць В. М. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) : навч. посібн. / В. М. Геєць та ін. ; за ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 279 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).