Сучасні стратегії електронного бізнесу

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.04.E.079
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Дисципліна «Сучасні стратегії електронного бізнесу» дозволяє опанувати основи ведення глобального електронного бізнесу. Вона зосереджена на ключових концепціях і останніх емпіричних і фінансових даних, які допоможуть зрозуміти і використовувати в своїх інтересах можливості, пропоновані Інтернетом, що різко змінюють спосіб ведення бізнесу і спричиняють великі зрушення у глобальній економіці. Електронний бізнес – це глобальне явище, що зачіпає економічне і соціальне життя у всьому світі.
Завдання: В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: а) сутність, цілі й завдання електронного бізнесу і його методологічні основи; б) роль зовнішнього середовища, його базових складових у електронному бізнесі; в) сутність і етапи стратегічного планування в електронному бізнесі; д) механізм управління електронного бізнесу; сучасні підходи до управління міжнародною конкурентоспроможністю фірми, розробки й реалізації міжнародних бізнес-проектів для електронних ринків; е) сутність технологій комунікації і формування образу фірми на електронному ринку; вміти: а) застосовувати здобуті знання при розв’язанні практичних питань діяльності фірми у сфері електронного бізнесу; б)застосовувати основні технологічні засоби електронного бізнесу б) аналізувати зовнішнє середовище і визначати напрями розвитку електронного бізнесу; в) застосовувати сучасні методики стратегічного планування й організації діяльності міжнародних фірм, управління міжнародними бізнес-проектами; г) використовувати передовий зарубіжний досвід управління електронним бізнесом у міжнародних фірмах.
Результати навчання: Завдання вивчення дисципліни: ? забезпечити студентів необхідними знаннями в галузі планування маркетингової діяльності в мережі Інтернет; ? формувати вмінь і навичок використання інструментів інтернетмаркетингу при веденні підприємницької діяльності; ? навчити студентів застосовувати сучасні програмні продукти, інформаційні системи і технології в своїй професійній діяльності; ? сформувати розуміння та усвідомлення студентами Інтернету як засобу комунікації в сфері масових інтеграційних систем; ? ознайомити студентів із можливостями, ключовими технологіями комунікаційної роботи в Інтернеті в контексті завдань, які стоять перед фахівцем з реклами та зв'язків із громадськістю; ? навчити студентів базовим навичкам комунікаційної роботи в Інтернеті; ? сформувати вміння та навички роботи з пошуковими системами; ? вивчити основні види реклами та PR-діяльності в Інтернеті; ? ознайомити студентів з написаннями та специфікою електронних видань та публікацій; ? сформувати в студентів розуміння прикладних комунікаційних інструментів Інтернету
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: „Менеджмент ЗЕД”, „Логістика”, „Міжнародна економіка”, „Мікроекономіка”, „Планування діяльності підприємства”, „Менеджмент організацій”.
Короткий зміст навчальної програми: Основи автоматизації маркетингу.. CRM системи. Автоматизація маркетингу з CRM. Оптимізація маркетингової діяльності інструментами інтернет-маркетингу. Автоматизація роботи торговельного персоналу та управління відносинами з покупцями.. Віртуальні купівлі, створення споживчої цінності, налагодження відносин та досвід на віртуальному ринку.. Поведінка інтернет-покупців і маркетингова практика на віртуальному ринку. Багатоканальний маркетинг для інтернет-покупців
Опис: Вступ до дисципліни «Сучасні стратегії електронного бізнесу» Моделі електронного бізнесу Маркетинг та реклама в електронному бізнесі Соціальний, мобільний, локальний маркетинг Електронний бізнес: етичні та законодавчі аспекти Онлайн медіа Онлайн-спільноти Роздрібна торгівля товарами і послугами в Інтернеті
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: • поточний контроль (30%) виконання контрольної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (70%, залік).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Айзенберг Б., Кварто вон Т. Дж., Лайза Т. Тестирование и оптимизация веб-сайтов: руководство по Google Website Optimizer / Б. Айзенберг, вон Т. Дж. Кварто, Т. Лайза. - М. : Диалектика, 2008 - 336 с. 2. Ашманов И., Иванов А. Продвижение сайта в поисковых системах / И. Ашманов, А. Иванов. - СПб., К. : Вильяме, 2007. - 304 с. 3. Бокарев Т. Энциклопедия интернет-рекламы / Т. Бокарев. - М. : PROMO.RU, 2001.-416 с. 4. Вирин. Ф. Интернет-маркетинг:полный сборник практических иструментов / Федор Вирин. - 2-е изд. - М.: Эскмо, 2012. - (Интернет: техно л огиипо лучения прибыли). 5. Герасевич В. Самоучитель. Блоги и RSS: интернет-технологии нового поколения / В. Герасевич. - СПб. : BHV, 2006. - 240 с. 6. Гуров Ф. Продвижение бизнеса в Интернет. Все о PR и рекламе в сети / Ф. Гуров. - М. : Вершина, 2007. - 136 с. 7. Джейкобсон X. Google AdWords и контекстная реклама для чайников / X. Джейкобсон. - М. : Диалектика, 2009. - 432 с. 8. Зуев М., Маурус П., Прокофьев А., Райцин М., Храмов Е. Интернетмаркетинг 3.0: нет русской рулетке! — СПб.: Питер, 2011. — 208 с: ил. 9. Интернет-маркетинг: лучшие бесплатные инструменты / Джим Кокрум; пер. с англ. Ларисы Плостак. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 382 с. 10. Леонтьев В. П. Знакомства и общение в Интернете / В. П. Леонтьев. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 256 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).