Міжнародні організації з акредитації

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.01.E.057
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Косовська Віра Василівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: підготовка експертів які мають за мету зробити Європейську систему Технічного регулювання за концепцією Нового підхіду ЄС зрозумілою в Україні
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: інтегральної: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. спеціальні фахові: ФКС1.2. Здатність організовувати взаємодію з міжнародними організаціями з акредитації.
Результати навчання: РНС 1.2. Демонструвати знання та вміння в процесі взаємодії з міжнародними організаціями з акредитації Зн1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Зн2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності Ум1. Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів К1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності К2.Здатність ефективно формулювати комунікаційну стратегію АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Пакування і зберігання товарів Кореквізити: Державне регулювання підприємництва, Міжнародна торгівля Постреквізити: Товарознавство та митра експертиза продовольчих товарів, Товарознавство та митна експертиза біржових товарів
Короткий зміст навчальної програми: У цьому курсі буде розглянуто Європейську систему оцінки відповідності та акредитації. Регулятивні органи будуть використовувати у своїх регламентах єдині або стандартні технічні вимоги, та зможуть оцінити результати оцінки відповідності, проведеної компетентними органами в інших країнах.
Опис: Формування системи взаємної довіри до результатів оцінки відповідності. Роль і місце міжнародних асоціацій IAF, ІLAC, ЕА, EUROLAB у формуванні взаємного визнання результатів оцінки відповідності. Міжнародне співробітництво в галузі акредитації. Європейське законодавство в галузі акредитації та подальше зміцнення позицій Європейської асоціації з акредитації. EUROLAB та інші визнані професійні асоціації органів оцінки відповідності. Технічні вимоги до аудиту в лабораторіях. Класифікація аудитів. Особливості аудиту в лабораторіях. Аналіз вимог ДСТУ ISO/ІEC 17025 щодо внутрішнього аудиту. Основні принципи проведення аудиту в лабораторії
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів. Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: виконання практичних робіт, поточне тестування, усне опитування. Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення екзамену: письмова компонента (50%); усна компонента (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Порядок виставляння балів за практичні роботи у % від максимальної кількості балів виділених на певний вид робіт: 0% – завдання не виконано або виявлено плагіат чи встановлено факт несамостійного виконання; 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного характеру; висновки не аргументовані і не конкретні; 60% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить суттєві помилки у відповідях; висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані; 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень Усне опитування передбачає отримання : 5 балів –здобувач освіти дає правильні відповіді на усні питання, використовуючи відповідну термінологію, правильно тлумачить основні поняття; 4 бали - здобувач освіти дає відповіді на усні питання, допускаючи при цьому незначні помилки. Під час відповіді застосовує відповідні терміни, дає тлумачення їх змісту, але при цьому допускає певні неточності.; 3 бали - здобувач освіти не вміє дати чіткої та однозначної відповіді на усне питання. Правильну відповідь може дати тільки за допомогою викладача чи інших студентів, допускає помилки у знанні відповідного матеріалу, не вміє дати тлумачення основних понять; 1-2 бали - здобувач освіти не вміє дати відповіді на усне питання або відповідає не по суті поставленого питання, демонструє незнання основних понять та означень. Поточні тести являють собою вибіркові тести І-го рівня до кожної теми, передбаченої навчальною програмою курсу. Вирішуючи тести потрібно вибрати правильну відповідь. Підсумкове тестування передбачає вирішення тестів з усього курсу. Залежно від кількості правильних відповідей здобувач освіти може отримати до 50 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання результатів навчання студента здійснюють відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Університеті: 100-88 балів «Атестований з оцінкою «відмінно» - виставляється у випадку, коли здобувач вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Здобувач повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами. 87-71 балів «Атестований з оцінкою «добре» - здобувач допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння здобувачем теоретичного, методичного і практичного матеріалу. 70-50 балів «Атестований з оцінкою «задовільно» - добре володіючи програмним матеріалом курсу, здобувач неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом здобувач володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції. 49-26 балів «Не атестований» - здобувач не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого здобувача недостатні для виконання фахових обов’язків. Виконав більше 50% обов’язкових індивідуальних робіт. 25-0 балів «Не атестований з оцінкою «незадовільно» - здобувач не розуміє сутності поставлених питань, не володіє основними поняттями курсу, виконав менше 50 % обов’язкових індивідуальних робіт.
Рекомендована література: 1. Акредитація вимірювальних та випробувальних лабораторій: конспект лекцій / [упоряд. М.О.Бондаренко]; М–во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун–т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 98 с. 2. Європейська система оцінки відповідності та акредитації. Навчальний посібник - Складено на основі документів ЄС, EA, ISO/CASCO / Євангелос Вардакас – Київ, 2010 3. Болотніков, А. О. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Київ: МАУП, 2005. – 144 с. 4. Новіков, В. М. Основи компетентності лабораторій – Ч.1 . Навч. посібник / В.М.Новіков, О.А.Никитюк, В.В.Новіков; під ред. д.ф.–м.н., проф. В.М.Новікова. – Київ: ТзОВ «Фавор ЛТД», 2008. – 268 с. 5. Новіков, В. М. Основи компетентності лабораторій – Ч.2. Аудит в лабораторіях Навч. посібник / В.М.Новіков, .А.Никитюк, В.В.Новіков; під ред. д.ф.–м.н., проф. В.М.Новікова. – Київ: ТзОВ «Фавор ЛТД», 2010. – 256 с. Інтернет-ресурси: Національні органи з акредитації - Україна: НААУ http://www.naau.org.ua/en/index.html (українською та англійською мовами) - Сполучене Королівство: UKAS http://www.ukas.com/ - Польща: PCA http://www.pca.gov.pl/ - Німеччина: DAKKS http://www.dakks.de/ - Франція: COFRAC http://www.cofrac.fr/ - Іспанія: ENAC http://www.enac.es/web/enac/inicio - Італія: ACCREDIA http://www.accredia.it/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).