Підприємництво в умовах сталого розвитку

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.02.E.068
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Косовська Віра Василівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: поглиблення знань у розумінні теоретико-методологічних аспектів підприємництва та його розвитку в процесі європейської інтеграції.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: інтегральної: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. спеціальні фахові: ФКС2.2. Здатність організувати підприємницьку діяльність в умовах сталого розвитку
Результати навчання: РНС 2.2. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної діяльності підприємств в умовах сталого розвитку Зн1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Зн2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності Ум1. Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів К1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності К2.Здатність ефективно формулювати комунікаційну стратегію АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Економіка торговельного підприємства, Міжнародні торговельні організації Кореквізити: Державне регулювання підприємництва, Бізнес планування на торговельних підприємствах Постреквізити: Реклама і просування товарів на ринок, Фінансовий аналіз комерційної діяльності підприємства
Короткий зміст навчальної програми: даний курс допоможе майбутнім підприємцям оволодіти таємницями підприємництва, знайти свій шлях до успіху, впевненіше вести власну справу в умовах сталого розвитку та євроінтеграції.
Опис: Тема 1. Сутність і значення підприємництва в економіці країни Класифікація суб’єктів підприємницької діяльності. Роль підприємництва в економіці України на сучасному етапі розвитку. Сучансі тенденції функціонування підприємництва в Україні. Тема 2. Державне регулювання підприємництва в Україні. Концепція та принципи державного регулювання підприємництва. Нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності. Механізм державного регулювання підприємницької діяльності. Державний контроль підприємницьких структур. Вплив системи оподаткування на підприємницьку діяльність. Система регулювання державної допомоги та підтримки підприємництва в Україні Тема 3. Вплив процесу євроінтеграції на підприємницьку діяльність в Україні. Характеристика сучасного етапу євроінтеграції України. Особливості розвитку підприємництва в ЄС. Спільні політики ЄС: з торговельних питань, промисловості та підприємництва. Адаптація підприємництва до європейської системи технічного регулювання Тема 4. Інфраструктури підприємництва на сучасному етапі розвитку України. Сутнісні характеристики інфраструктури підприємництва. Типологізація інфраструктури підприємництва . Передумови та перешкоди розвитку інфраструктури підприємництва. Адаптування в Україні досвіду трансформації інфраструктури підприємництва країн світу. Пріоритети та механізми модернізації інфраструктури підприємництва в процесі євроінтеграції України Тема 5. Інноваційне підприємництво. Поняття, ознаки та сутність інноваційного підприємства. Інституціональні основи інноваційного підприємництва. Організація інноваційного підприємства та просування інноваційного продукту.. Розвиток інноваційного підприємництва в Україні. Державне регулювання інноваційного підприємництва в Україні та зарубіжних країнах Тема 6. Соціально-оріентоване підприємництво. Характеристика та ознаки соціального підприємництва. Організація соціального підприємництва. Розвиток соціального підприємництва в Україні. Державне регулювання соціального підприємництва. Міжнародний досвід соціального підприємництва.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: виконання практичних робіт, поточне тестування, усне опитування. Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення екзамену: письмова компонента (50%); усна компонента (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання практичної роботи здійснюється за 5 - бальною шкалою, з них 4 бали відводиться за письмове виконання практичної роботи (самостійність виконання; правильність методики вирішення завдання; достовірність результатів; аргументованість висновків) та 1 бал – за усний захист практичної роботи та вчасне виконання. Порядок виставляння балів за практичні роботи у % від максимальної кількості балів виділених на певний вид ОІР: 0% – завдання не виконано або виявлено плагіат чи встановлено факт несамостійного виконання роботи; 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки описового чи методичного характеру; висновки не аргументовані і не конкретні; 60% – завдання виконано повністю, проте містить суттєві помилки у відповідях; висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані; 80% – завдання виконано повністю, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 100% – завдання виконано правильно і без зауважень Усне опитування передбачає отримання : 5 балів –здобувач освіти дає правильні відповіді на усні питання, використовуючи відповідну термінологію, правильно тлумачить основні поняття та наводить реальні приклади з предмету; 4 бали - здобувач освіти дає відповіді на усні питання, допускаючи при цьому незначні помилки. Під час відповіді застосовує відповідні терміни, дає тлумачення їх змісту, але при цьому допускає певні неточності.; 3 бали - здобувач освіти не вміє дати чіткої та однозначної відповіді на усне питання. Правильну відповідь може дати тільки за допомогою викладача чи інших студентів, допускає помилки у знанні відповідного матеріалу, не вміє дати тлумачення основних понять; 1-2 бали - здобувач освіти не вміє дати відповіді на усне питання або відповідає не по суті поставленого питання, демонструє незнання основних понять та означень. Поточні тести являють собою вибіркові тести І-го рівня до кожної теми, передбаченої навчальною програмою курсу. Вирішуючи тести потрібно вибрати правильну відповідь. Підсумкове тестування передбачає вирішення тестів з усього курсу. Залежно від кількості правильних відповідей здобувач освіти може отримати до 50 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання результатів навчання студента здійснюють відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Університеті: 100-88 балів «Атестований з оцінкою «відмінно» - виставляється у випадку, коли здобувач вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Здобувач повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами. 87-71 балів «Атестований з оцінкою «добре» - здобувач допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння здобувачем теоретичного, методичного і практичного матеріалу. 70-50 балів «Атестований з оцінкою «задовільно» - добре володіючи програмним матеріалом курсу, здобувач неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом здобувач володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції. 49-26 балів «Не атестований» - здобувач не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого здобувача недостатні для виконання фахових обов’язків. Виконав більше 50% обов’язкових індивідуальних робіт. 25-0 балів «Не атестований з оцінкою «незадовільно» - здобувач не розуміє сутності поставлених питань, не володіє основними поняттями курсу, виконав менше 50 % обов’язкових індивідуальних робіт.
Рекомендована література: 1. Антонюк Д. А., Бухаріна Л. М., Онищенко О. А., Шишкін В. О. Підприємництво в умовах розвитку України. / Науково-практичник посібник, Запоріжжя. - 2018. – 428 с. 2. Боголюбов В.М. та ін. Стратегія сталого розвитку: Підручник / [В.М.Боголюбов, М.О. Клименко, Мельник Л.Г., О.О. Ракоїд]. За редакцією професора В.М.Боголюбова і. – К.: ВЦ НУБІПУ, 2018. – 446 с. 3. Економіка і бізнес: підручник / за ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, д.е.н., проф. О. І. Карінцевої. Суми: Університетська книга, 2021. 316 с. 4. Інноваційні інструменти забезпечення сталого суспільного розвитку в умовах економіки знань: навч.пос. / Т. Маматова, В. молоканова, І. Чикаренко. – Дніпро, 2018 – 220 с. 5. Пакулін С. Л. Управління сталим розвитком сучасного підприємства [Електронний ресурс] : наукова стаття / С. Л. Пакулін, А. А. Пакуліна // Траектория науки. – 2016. – №3(8). – 1,02 авт. арк. – Режим доступу: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/50. 6. О. Карпаш, Л. Зіщук, Т. Кулиш .Підприємництво та лідерство в умовах реалізації стратегії сталого розвитку: навч. пос. . Київ -2021, 236с. 7. Festus О. Edobor (2013). Entrepreneurship and the Role of Public Policy, Short Research Papers on Knowledge, Innovation and Enterprise, P. 118 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jre.dk/kie%20book%202013_2.pdf#page=118 8. The Global Innovation Index 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).