Міжнародна торгівля

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.047
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: К.е.н., доцент Шайда О.Є.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: вивчення закономірностей розвитку міжнародної торгівлі, кооперації та спеціалізації господарських суб’єктів різних країн, принципів та шляхів їх розвитку; аналіз об’єктивно зумовлених процесів інтернаціоналізації виробництва, збуту та споживання.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. фахові компетентності: ФК1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. ФК3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин; ФК9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: РН1.Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях. РН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. РН7.Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати. РН8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. РН11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. РН12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. РН13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. РН14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів РН17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних, біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів РН19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Зн1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Зн2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності Ум1. Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів К1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності К2.Здатність ефективно формулювати комунікаційну стратегію АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Міжнародні торговельні організації Кореквізити: Міжнародні фінанси Постреквізити: Трансферне ціноутворення
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Міжнародна торгівля» забезпечує формування науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та передбачає оволодіння принципами, методами та засобами прийняття рішень, що дозволяє найбільш раціонально використовувати інструменти міжнародної торгівлі з метою сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Опис: Вступ до курсу «Міжнародна торгівля». Загальна характеристика міжнародної торгівлі.Еволюція міжнародної торгівлі. Торговельна політика. Форми міжнародної торгівлі. Організовані товарні ринки. Фінансові аспекти міжнародної торгівлі. Міжнародні торговельні угоди. Врегулювання міжнародних комерційних спорів.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів. Поточний контроль (40%): письмовий експрес-контроль, виконання практичних завдань, виконання та захист лабораторних робіт. Підсумковий контроль (60%): письмова компонета (50%), усна компонента (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів. Поточний контроль (40 балів): письмовий експрес-контроль, виконання практичних завдань, виконання та захист лабораторних робіт. Усне опитування - 12 балів; Лабораторні роботи (5 роботи по 4 балів - 20 балів), Тести поточні (8 тестів по 1 балу - 8 балів). Підсумковий контроль (60 балів): письмова компонета (50 балів), усна компонента (10 балів).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни проводиться згідно з Положенням «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженим Ректором Національного університету «Львівська політехніка» 23 січня 2019 р. Оцінювання результатів навчання студента здійснюють відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Університеті: 100-88 балів «Атестований з оцінкою «відмінно» - виставляється у випадку, коли здобувач вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Здобувач повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами. 87-71 балів «Атестований з оцінкою «добре» - здобувач допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння здобувачем теоретичного, методичного і практичного матеріалу. 70-50 балів «Атестований з оцінкою «задовільно» - добре володіючи програмним матеріалом курсу, здобувач неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом здобувач володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції. 49-26 балів «Не атестований» - здобувач не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого здобувача недостатні для виконання фахових обов’язків. Виконав більше 50% обов’язкових індивідуальних робіт. 25-0 балів «Не атестований з оцінкою «незадовільно» - здобувач не розуміє сутності поставлених питань, не володіє основними поняттями курсу, виконав менше 50 % обов’язкових індивідуальних робіт.
Рекомендована література: 1. Вирішення спорів у Світовій організації торгівлі [Текст] : [монографія] / Осика С. Г., Коновалов В. В. ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : К.І.С., 2011. – 280 с. 2. Гуткевич С.О. Міжнародна економіка: підруч. / С.О. Гуткевич, М.Д.Корінько, Ю.М.Сафонов. - 3-е вид., перероблене та доповнене. – Вид-во «Діса Плюс», 2021. – 428 с 3. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григорьєв, А.О. Босак, Я.С. Карп’як.-3-те вид., перероб. і доп. –Львів : Магнолія 2006, 2014. – 512 с. 4. Зубар І.В. Становлення регіональних міжнародних організацій [Електронний ресурс] / І.В. Зубар // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. — №4, – С. 223-226. - Режим доступу: http://www.pap.in.Ua/4 2014/60.pdf. 5. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародна торгівля» для студентів Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=12814 6. Козак Ю.Г. Міжнародна торгівля : підруч. для студ. вищ. навч. закл. [Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Барановська М.І. та ін..]; За редакцією Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, М.І. Барановської [4-те вид.] - К.: Центр учбової літератури, 2013. – 441 с. 7. Козак Ю.Г. Міжнародна торгівля.- Центр навчальної літератури (ЦУЛ), 2019. 510 с. 8. Міжнародна торгівля : підручник.-5-те вид., перероб. та доп. – Київ-Катовице-Краків : Центр учбової літератури, 2015. – 272 с. . 9. Міжнародна торгівля і фінанси : навч. посібник / С.В. Князь, М.Т. Бець, Г.Л. Вербицька ; за заг. ред. С.В. Князя. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 516 с. 10. Міжнародна торгівля: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Моісеєко Т. Є.– Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - 287 с. 11. Міжнародна торгівля: конспект лекцій для студентів ступеня «бакалавр» економічних спеціальностей, денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] /Укладачі: Величко К.Ю., Печенка О.І. – Х. : ХДУХТ, 2018. 12. Міжнародна торговельна діяльність : підручник / В.В. Рокоча, В.Г., Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло, К.В. Ковтонюк, Л.Г. Харсун, С.І. Ткаленко, С.В. Співаковський, Т.В. Співаковська, Н.М. Літвін, Г.П. Оласюк, О.І. Горбачук, О.І. Стародубцева, Н.О. Дмитрієва. – К. : ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК», 2018. – 698 с. 13. Мокій А. І, ЯхноТ.П., Бабець І. Г. Міжнародні організації. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 280 с. 14. Право світової організації торгівлі. Вступ України до СОТ [Текст] / В.М. Довгань. - К. : КНТ, 2009. – 448 с. 15. Скрипник О. М. Історія міжнародних організацій. Навчальний посібник.-Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – 226 с. 16. Ludwikowski Rett R. Handel miedzynarodowy/ Wydanie: 3.- Wydawca: C.H.Beck, 2012 r. - 564 s. 17. Wydymus S., Maciejewski M. Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu miedzynarodowego. Wydawca: CeDeWu 2014 r.468 s.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Міжнародна торгівля (курсова робота)

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.050
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: К.е.н., доцент Шайда О.Є.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: вивчення закономірностей розвитку міжнародної торгівлі, кооперації та спеціалізації господарських суб’єктів різних країн, принципів та шляхів їх розвитку; аналіз об’єктивно зумовлених процесів інтернаціоналізації виробництва, збуту та споживання.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. фахові компетентності: ФК1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. ФК3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин; ФК9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: РН1.Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях. РН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. РН7.Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати. РН8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. РН11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. РН12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. РН13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. РН14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів РН17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних, біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів РН19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Зн1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Зн2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності Ум1. Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів К1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності К2.Здатність ефективно формулювати комунікаційну стратегію АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Міжнародні торговельні організації Кореквізити: Міжнародні фінанси Постреквізити: Трансферне ціноутворення
Короткий зміст навчальної програми: На основі дисципліни «Міжнародна торгівля» в навчальних цілях пропонується написання курсової роботи за вихідними даними. У процесі написання курсової роботи студент детально вивчає запропоновану тему, аналізує точки зору, що належать вченим різних напрямків, формує власне ставлення до об’єкту аналізу, повинен досліджувати конкретний матеріал, переконливо підтвердити свої погляди розрахунками, фактичними даними. Достовірність інформації доводиться посиланнями на джерело. Студент має право самостійно запропонувати тему курсової роботи з обґрунтуванням її доцільності та виконання на основі даних реального підприємства.
Опис: Вступ до курсу «Міжнародна торгівля». Загальна характеристика міжнародної торгівлі.Еволюція міжнародної торгівлі. Торговельна політика. Форми міжнародної торгівлі. Організовані товарні ринки. Фінансові аспекти міжнародної торгівлі. Міжнародні торговельні угоди. Врегулювання міжнародних комерційних спорів.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного контролю. Поточний контроль (100%): виконання курсової роботи; захист курсової роботи
Критерії оцінювання результатів навчання: Керівник оцінює курсову роботу за такими основними критеріями: – ступінь відповідності змісту курсової роботи завданню; – ступінь відповідності оформлення курсової роботи встановленим університетом вимогам (обсяг; зміст; оформлення титульного листа, рисунків, таблиць, діаграм, посилань, списку літератури тощо); – логічність побудови роботи в цілому та в межах окремих розділів; – масштаби представлення в роботі сучасних досліджень даної проблематики, критичність аналізу публікацій та підходів, представлених в літературі та інших інформаційних джерелах; – ступінь повноти та деталізації при розкритті основних аспектів курсової роботи; – наявність фактичного матеріалу, в тому числі первинного, зібраного студентом, масштаби та доцільність його використання. – ступінь новизни статистичного та іншого фактичного матеріалу, що використано в курсовій роботі; – ступінь використання сучасних інструментів аналізу; – наявність розрахунків, проведених студентом, ступінь їх обґрунтованості; – наявність та ступінь обґрунтованості рекомендацій та пропозицій, викладених в роботі відображаючих власний погляд студента. Уніфікація системи оцінювання курсової роботи студентів за 100-бальною шкалою, при якій на максимальну оцінку 60 балів може оцінити керівник за виконання роботи; на 40 балів – комісія на захисті курсової роботи. Критерії оцінювання виконання курсової роботи (максимум 60 балів): 1. Відповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому плану: 0 - зміст жодного із розділів курсової роботи не відповідає затвердженому плану; 2 - зміст одного розділу курсової роботи відповідає затвердженому плану; 5 - зміст усіх розділів курсової роботи відповідає затвердженому плану. 2. Обсяг та адекватність використання при написанні роботи першоджерел та дотримання етики посилань: 0- Залучені матеріали лише навчальних підручників та посібників (до 10 джерел), етика посилань не дотримана; 2- залучені матеріали навчальних підручників та посібників, періодичних видань (10-15 джерел), етика посилань дотримана частково; 5- залучені матеріали навчальних підручників та посібників, монографій, довідників, періодичних видань та мережі Internet (більше 15 видань), етика посилань дотримана 3. Правильність представлення емпіричних результатів та якість їх інтерпретації: 0 - використані методи не відображають мету та завдання курсової роботи; 10 - обрані методики відображають мету та завдання, але аналіз результатів поверховий, не застосовано методів математичної статистики; 15 - адекватно підібрані методи та грамотно проведені дослідження, кількісний і якісний аналіз поверховий, методи математичної статистики застосовані, але їх аналіз неповний; 25 - адекватно підібрані методи та грамотно проведені дослідження, ґрунтовний кількісний і якісний аналіз з використанням методів математичної статистики, обґрунтована власна думка, запропоновані практичні рекомендації. 4. Відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам: 0 - текст курсової роботи оформлено з суттєвими порушеннями встановлених вимог; 5 - текст курсової роботи оформлено з незначними порушеннями; 10 - текст курсової роботи оформлено відповідно до вимог. 5. Наявність елементів творчого пошук, виклад і обґрунтування власної думки: 0 - у роботі відсутні елементи творчого пошуку та обґрунтування власної думки; 2 - частково присутні елементи творчого пошуку та/чи обґрунтовано власну думку; 5 - у роботі наявні елементи творчого пошуку та обґрунтована власна думка. 6. Вчасність виконання як усієї курсової роботи так і її окремих етапів: 0-студент невчасно виконував роботу на усіх етапах; 5- студент вчасно не виконав роботи на одному етапі; 10- студент вчасно виконував курсову роботу на всіх етапах. Критерії оцінювання захисту курсової роботи керівник, присутні члени комісії (максимум 40 балів): 1. Розуміння основних складових, етапів курсової роботи6 0 - студент не може пояснити тему, мету дослідження; 5- доцільність обрання теми зрозуміла, а формулювання мети та завдань не переконує слухачів у знаннях студента; 10 - усі розділи відповідають темі роботи, методи емпіричного дослідження підібрані неадекватно; студент розуміє доцільність обрання саме такої проблематики, формулює основні складові роботи 15 - усі розділи курсової роботи відповідають темі, адекватно підібрані методи емпіричного дослідження, студент розуміє перспективність та актуальність досліджуваної теми, важливість результатів. 2. Виступ студента на захисті та якість презентації виступу: 0 - виступ студента без презентації; 5 - виступ студента неповний, порушена логічна побудова, презентація не відповідає вимогам до неї і дуже велика; 10 - виступ студента аргументований, змістовний, логічно побудований, презентація гарна і якісна (можливі й інші види унаочнення, які використовує студент, хоч не обов‘язково), але студент не вклався у визначений час; 15 - виступ студента аргументований, змістовний, логічно побудований, презентація лаконічна, компактна і якісна (можливі й інші види унаочнення, але не обов‘язково), студент вклався у визначених йому для захисту 7 - 10 хвилин. 3. Повнота, глибина, обґрунтування відповідей на питання: 0 - студент не може дати відповідь на поставлене запитання; не може сформулювати підсумків роботи; 5 - студент дає неповні, поверхневі, неґрунтовні відповіді; 10 - студент дає повні, глибокі, обґрунтовані відповіді на поставлені питання.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни проводиться згідно з Положенням «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженим Ректором Національного університету «Львівська політехніка» 23 січня 2019 р. Оцінювання результатів навчання студента здійснюють відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Університеті: 100-88 балів «Атестований з оцінкою «відмінно» - виставляється у випадку, коли здобувач вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Здобувач повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами. 87-71 балів «Атестований з оцінкою «добре» - здобувач допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння здобувачем теоретичного, методичного і практичного матеріалу. 70-50 балів «Атестований з оцінкою «задовільно» - добре володіючи програмним матеріалом курсу, здобувач неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом здобувач володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції. 49-26 балів «Не атестований» - здобувач не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого здобувача недостатні для виконання фахових обов’язків. Виконав більше 50% обов’язкових індивідуальних робіт. 25-0 балів «Не атестований з оцінкою «незадовільно» - здобувач не розуміє сутності поставлених питань, не володіє основними поняттями курсу, виконав менше 50 % обов’язкових індивідуальних робіт.
Рекомендована література: 1. Вирішення спорів у Світовій організації торгівлі [Текст] : [монографія] / Осика С. Г., Коновалов В. В. ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : К.І.С., 2011. – 280 с. 2. Гуткевич С.О. Міжнародна економіка: підруч. / С.О. Гуткевич, М.Д.Корінько, Ю.М.Сафонов. - 3-е вид., перероблене та доповнене. – Вид-во «Діса Плюс», 2021. – 428 с 3. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григорьєв, А.О. Босак, Я.С. Карп’як.-3-те вид., перероб. і доп. –Львів : Магнолія 2006, 2014. – 512 с. 4. Зубар І.В. Становлення регіональних міжнародних організацій [Електронний ресурс] / І.В. Зубар // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. — №4, – С. 223-226. - Режим доступу: http://www.pap.in.Ua/4 2014/60.pdf. 5. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародна торгівля» для студентів Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=12814 6. Козак Ю.Г. Міжнародна торгівля : підруч. для студ. вищ. навч. закл. [Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Барановська М.І. та ін..]; За редакцією Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, М.І. Барановської [4-те вид.] - К.: Центр учбової літератури, 2013. – 441 с. 7. Козак Ю.Г. Міжнародна торгівля.- Центр навчальної літератури (ЦУЛ), 2019. 510 с. 8. Міжнародна торгівля : підручник.-5-те вид., перероб. та доп. – Київ-Катовице-Краків : Центр учбової літератури, 2015. – 272 с. . 9. Міжнародна торгівля і фінанси : навч. посібник / С.В. Князь, М.Т. Бець, Г.Л. Вербицька ; за заг. ред. С.В. Князя. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 516 с. 10. Міжнародна торгівля: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Моісеєко Т. Є.– Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - 287 с. 11. Міжнародна торгівля: конспект лекцій для студентів ступеня «бакалавр» економічних спеціальностей, денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] /Укладачі: Величко К.Ю., Печенка О.І. – Х. : ХДУХТ, 2018. 12. Міжнародна торговельна діяльність : підручник / В.В. Рокоча, В.Г., Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло, К.В. Ковтонюк, Л.Г. Харсун, С.І. Ткаленко, С.В. Співаковський, Т.В. Співаковська, Н.М. Літвін, Г.П. Оласюк, О.І. Горбачук, О.І. Стародубцева, Н.О. Дмитрієва. – К. : ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК», 2018. – 698 с. 13. Мокій А. І, ЯхноТ.П., Бабець І. Г. Міжнародні організації. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 280 с. 14. Право світової організації торгівлі. Вступ України до СОТ [Текст] / В.М. Довгань. - К. : КНТ, 2009. – 448 с. 15. Скрипник О. М. Історія міжнародних організацій. Навчальний посібник.-Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – 226 с. 16. Ludwikowski Rett R. Handel miedzynarodowy/ Wydanie: 3.- Wydawca: C.H.Beck, 2012 r. - 564 s. 17. Wydymus S., Maciejewski M. Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu miedzynarodowego. Wydawca: CeDeWu 2014 r.468 s.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).