Міжнародні фінанси

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.048
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: КНЯЗЬ Святослав
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни є формування системи знань у галузі міжнародних фінансів, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро- та макроекономічному рівнях.
Завдання: ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК7. Здатність працювати в команді.
Результати навчання: СК1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. СК3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин. СК7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. СК9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур. РН1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях. РН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами. РН5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. РН6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. РН13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. РН14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм. Зн1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Зн2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності Ум1. Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів К1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності К2.Здатність ефективно формулювати комунікаційну стратегію АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економічна теорія Макроекономіка та мікроекономіка
Короткий зміст навчальної програми: У межах дисципліни розглядаються питання структури системи міжнародних фінансів; еволюції системи міжнародних фінансів; суб’єктів міжнародних фінансів; світових фінансових центрів і офшорів; позиціонування у сфері міжнародних фінансів; ставок у системі міжнародних фінансів; рейтингів та індексів у системі міжнародних фінансів; кореспондентських відносин і комунікацій у системі міжнародних фінансів; платіжного балансу країн; форм та інструментів міжнародних розрахунків; кредитних відносини між суб’єктами міжнародних фінансів; особливостей укладання угод про уникнення подвійного оподаткування і взаємний захист інвестицій.
Опис: Структура системи міжнародних фінансів Еволюція системи міжнародних фінансів. Суб’єкти міжнародних фінансів. Світові фінансові центри і офшори. Позиціонування у сфері міжнародних фінансів. Ставки у системі міжнародних фінансів. Рейтинги та індекси у системі міжнародних фінансів. Кореспондентські відносини і комунікації у системі міжнародних фінансів. Платіжний баланс країн. Форми та інструменти міжнародних розрахунків Кредитні відносини між суб’єктами міжнародних фінансів. Угоди про уникнення подвійного оподаткування і взаємний захист інвестицій.
Методи та критерії оцінювання: Розпобіл балів в межах поточного контролю: • поточний контроль (30 балів) виконання контрольної роботи, усне опитування. • робота на практичних заняттях це розв’язок задач, ситуаційних вправ, кейсів - 5 балів, опитування, тестування - 5 балів, разом – 10 балів; • за виконання і захист лабораторних робіт (5 робіт по 4 балів) – 20 балів; Розпобіл балів в межах підсумкового контролю: • підсумковий контроль (70 балів), з них 50 балів екзаменаційна робота і 20 балів - усна компонента. Розподіл балів в екзаменаційній роботі: завдання першого рівня (5 завдань) - по 2 бали кожне; завдання другого рівня (5 завдань) - по 4 бали кожне; завдання третього рівня (2 завдання) - по 10 балів кожне.
Критерії оцінювання результатів навчання: Шкала оцінювання: • 88-100 балів –“відмінно”; • 71-87 балів – “добре”; • 50-70 балів – “задовільно”; • 0-49 балів – “ не задовільно”.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчальні посібники 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародні фінанси» – Сертифікат № 02992 від 13.11.2019 р https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=4194 2. Міжнародна торгівля і фінанси [Текст] : навч. посіб. / С. В. Князь, М. Т. Бець, Г. Л. Вербицька ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. В. Князя ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 513 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 507-509. 3. Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Русин-Гриник Р.Р. Міжнародні фінанси. Електронний навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. Електронний оптичний диск (DVD). Методичні вкахівки 4. Міжнародна торгівля і фінанси [Текст] : Метод. вказівки до виконання практичних занять / С. В. Князь, М. Т. Бець ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 30 с. 5. Міжнародна фінанси [Текст] : Метод. вказівки до виконання практичних і лабораторних занять / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, Р. Р. Русин-Гриник ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2022. - 40 с. Статті 6. Маршук, Л., Бабюк, А., & Страпачук, Л. (2022). ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-23 Ahnert, T., & Georg, C.-P. (2018). Information contagion and systemic risk. Journal of Financial Stability, 35, 159-171. Retrieved from http://www.toniahnert.com/ InformationContagion.pdf [in English]. 7. Geoffrey, J. Bannister, Jarkko, Turunen, & Malin, Gardberg (2018). Dollarization and Financial Development International Monetary Fund. Working Paper, 18 (200). Retrieved from https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/09/11/ Dollarization-and-FinancialDevelopment-46164 [in English]. 8. Jerome, H. Powell (2019). Mapping the Financial Frontier: What Does the Next Decade Hold? 24th Annual Financial Markets Conference, sponsored by the Federal Reserve Bank of Atlanta Amelia Island, Florida, May 20, 2019. Retrieved from https://www.bis.org/review/r190521a.pdf [in English]. Тези 9. Лозова Г. М., Чеберяко О.В. Цифрові гроші: нові можливості, перспективи та ризики // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку [Електронний ресурс]: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 21 черв. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; оргком.: В. К. Хлівний (голова) [та ін.]. – Київ: КНЕУ, 2017. – С. 55–59. Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/21924/1/55-59.pdf 10. INTERNATIONAL FINANCIAL INCLUSION CONFERENCE 2022 (IFIC2022) https://ific2022.com/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).