Реклама і просування товарів на ринку

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.02.E.071
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Олександра Фарат
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни є засвоєння знань про закони, принципи, методи, стратегію та правила налагоджування комунікаційних контактів між організаціями архівного, бібліотечного та інформаційного напрямів та громадськістю, розумінні тенденцій розвитку зв’язків з громадськістю та рекламної діяльності.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: ЗК.1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахових: ФК.2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. ФК.3.Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: АВ1. Здатність адаптуватися до нових ситуацій та приймати рішення. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ЗН 1. Використовувати базові знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур. ЗН5. Знати термінологію і мати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. УМ2. Показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягти професійних цілей. УМ3. Проявляти ініціативу і підприємливість в різних напрямах професійної діяльності, брати відповідальність за результати.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Інтернет-маркетинг. Електронні платіжні системи. Кореквізити: Постреквізити: Бізнес у соціальних мережах
Короткий зміст навчальної програми: Реклама та просування товарів є невід’ємними складовими діяльності будь-якого підприємства. Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують базові уявлення про роль зв’язків з громадськістю в сучасному громадянському суспільстві, формують уявлення про зв'язок з громадськістю (PR/ паблік рилейшнз) як діяльності, яка регулює соціальні процеси, і як засобу, який розв’язує або пом’якшує соціальні, політичні, економічні кризові ситуації.
Опис: Тема 1. Комунікації в системі маркетингу. Стратегії та планування маркетингових комунікацій Тема 2. Реклама товару. Реклама як засіб просування товару в структурі комунікативного міксу. Тема 3. Стимулювання збуту продукції. Тема 4. Організація роботи з громадськістю. Тема 5. Реклама на місці продажу Тема 6. Прямий маркетинг Тема 7. Організація виставок та ярмарків Тема 8. Особистий продаж товарів
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%). Підсумковий контроль (70%, екзамен).
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання результатів навчання студента здійснюють відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Університеті: 100-88 балів – Атестований з оцінкою «відмінно» 87-71 балів – Атестований з оцінкою «добре» 70-50 балів – Атестований з оцінкою «задовільно» 49-26 балів – Не атестований 25-00 балів – Не атестований з оцінкою «незадовільно» Атестований з оцінкою «відмінно» – відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; виконанню усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР); Атестований з оцінкою «добре» – відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; виконанню усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР), допускаючи окремі помилки; Атестований з оцінкою «задовільно» – відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки; виконанню усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР), допускаючи при їх використанні суттєві помилки; Не атестований – відповідає незнанню основного програмного матеріалу; не володінню у достатній мірі основними поняттями курсу; виконанню більше 50 % ОІР з навчальної дисципліни; Не атестований з оцінкою «незадовільно» – відповідає не розумінню сутності поставлених питань та не володінню у достатній мірі основними поняттями курсу; виконанню менше 50 % ОІР з навчальної дисципліни (хоча б з одного їх виду).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни проводиться згідно з Положенням «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженим Ректором Національного університету «Львівська політехніка» 23 січня 2019 р. За виконання усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР) виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями: своєчасність виконання; самостійність виконання; правильність методики вирішення завдання та алгоритму її реалізації; достовірність результатів; відповідність одиниць вимірювання; аргументованість висновків; відповідність звіту встановленим вимогам. Порядок виставляння балів за ОІР у % від максимальної кількості балів виділених на певний вид ОІР: 0% – завдання не виконано або виявлено плагіат чи встановлено факт несамостійного виконання ОІР; 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 60% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить суттєві помилки у розрахунках або методиці; висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані; звіт підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень
Рекомендована література: 1. Ідріс Муті. Брендинг за 60 хвилин / Муті І. – Харків: Фабула, 2019. – 256 с. 2. Основи реклами і зв’язків із громадськістю: підручник / За заг. ред. В.Ф.Іванова, В.В.Різуна. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2021. – 431 с. 3. Денис Каплунов. Як писати комерційну пропозицію / Каплунов Д. – Харків: Фабула, 2019. – 352 с. 4. Малинка О. Я. Бренд-менеджмент: навчальний посібник / О. Я. Малинка, А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 293 с. 5. Миронов Ю.Б., Крамар Р.М. Основи рекламної діяльності: навч. посібник / Ю.Б. Миронов, Р.М. Крамар. – Дрогобич: Посвіт, 2007. – 108 с. 6. Мельник Ю., Божкова В. Реклама та стимулювання збуту / Мельник Ю, Божкова В. – Киів: ЦУЛ, 2017. – 208с. 7. Сергій Трухімович. Реклама. Конспекти копірайтера: практичний посібник / Трухімович С. – Киів: КМА, 2016. – 96 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).