Фінансовий аналіз комерційної діяльності підприємства

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.02.E.073
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Доктор економічних наук, професор Ростислав Слав'юк
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Засвоєння знань щодо системного оцінювання діяльності підприємств, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання фінансових ресурсів.
Завдання: Інтегральна компетентність (ІНТ) Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. загальні компетентності: ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. СК 1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. СК 8. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.
Результати навчання: АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб; АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності ЗН2. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави здатність формувати моделі аналізу фінансової та комерційної діяльності підприємства та оцінювати їх динаміку; ЗН4. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур; УМ 1. Уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях УМ 11. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи економічного аналізу і прогнозування Кореквізити: Інформаційні системи обліку комерційної діяльності Постреквізити: Етика бізнесу і правила ведення переговорів
Короткий зміст навчальної програми: Вивчаються види й напрямки фінансового аналізу, ознаки неплатоспроможності підприємств, методи оптимізації грошових потоків, аналіз рентабельності комерційної діяльності підприємства.
Опис: Тема 1 Предмет, види та методи фінансового аналізу Предмет фінансового аналізу Види й напрямки фінансового аналізу Метод та прийоми фінансового аналізу Тема 2. Джерела інформації у процесі здійснення фінансового аналізу. Сучасні джерела інформації для здійснення фінансового аналізу Роль балансу у процесі фінансового аналізу Використання звіту про фінансові результати у процесі аналізу Звітність про рух грошових коштів як додаткове джерело у процесі здійснення аналізу та прогнозування грошових потоків. Тема 3.Фінансовий аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства Сутність і завдання аналізу ліквідності Аналіз ліквідності балансу Аналіз показників ліквідності Тема 4. Фінансовий аналіз причин зниження показників ліквідності та виникнення неплатоспроможності підприємств Ознаки неплатоспроможності підприємства Методики аналізу ймовірної неплатоспроможності Оцінювання загроз банкрутства підприємства Тема 5.Фінансовий аналіз грошових потоків Суть аналізу грошових потоків Класифікація грошових потоків Основні етапи аналізу грошових потоків Тема 6.Фінансовий аналіз та оптимізація грошових потоків Методи оптимізації грошових потоків Тема 7. Фінансовий аналіз стійкості підприємства Сутність фінансової стійкості підприємства Аналіз фінансової стійкості та довгострокової платоспроможності Тема 8. Фінансовий аналіз ділової активності підприємства Аналіз використання ресурсів підприємства Аналіз оборотності оборотних активів Оптимізація обороту оборотних активів Тема 9.Фінансовий аналіз кредитоспроможності підприємства Необхідність аналізу кредитоспроможності Сучасні вітчизняні методики аналізу кредитоспроможності Європейські методики аналізу кредитоспроможності Тема 10. Аналіз кредитоспроможності фізичних осіб-підприємців Тема 11. Фінансовий аналіз інвестиційної діяльності підприємства Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності Аналіз фінансових інвестицій у системі прийняття управлінських рішень. Аналіз ризику та ефективності управління портфелем фінансових інвестицій Тема 12. Фінансовий аналіз ефективності комерційної діяльності підприємства Показники ефективності діяльності підприємства Фінансовий аналіз рентабельності комерційної діяльності підприємства Тема 13. Фінансовий аналіз ринкової активності підприємства Показники ринкової активності Аналіз показників ринкової активності Тема14. Комплексний фінансовий аналіз комерційної діяльності підприємства Ознайомлення зі змістом звітності Методи оцінювання фінансової звітності Комплексний аналіз фінансового стану підприємства Тема 15. Перспективи поліпшення фінансового стану підприємства Ситуаційне моделювання фінансових потоків Оптимізація фінансового стану підприємства
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (40%) усне опитування 1). усне експрес-опитування 5 балів за знання навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку. 4 бали балів за знання навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються. 3 бали посередні знання навчального матеріалу модуля. 2). тестування знань студентів з теоретичного матеріалу: 0,1 бала за одну правильну відповідь кожного з 150 тестів • підсумковий контроль (60%, екзамен). 40% тести, 20% усна відповідь.
Критерії оцінювання результатів навчання: 5 балів за знання навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку. 4 бали балів за знання навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються. 3 бали посередні знання навчального матеріалу модуля. тестування знань студентів з теоретичного матеріалу: 0,1 бала за одну правильну відповідь кожного з 150 тестів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Фінансовий аналіз. За редакцією Школьник І. О. Навч посібник. К.: ЦУЛ. 2016.- 368 с. Склабінська А. І. Фінансовий аналіз. Навч посібник. Львів: Науковий світ -2000. – 2018.- 342 с. Загурський О. Фінансовий аналіз.К.: Центр навчальної літератури. 2019- 472 с Слав’юк Р. А., Шкварчук Л. О. Фінансовий аналіз комерційної діяльності підприємства: навчальний посібник. – Львів: Простір-М, 2021. – 305 с. Слав’юк Р. А. Словник економічних термінів. – Львів: Простір-М, 2022. – 190 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Фінансовий аналіз комерційної діяльності підприємства (курсовий проект)

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.02.E.074
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Професор Слав'юк Р. А.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Засвоєння знань щодо системного оцінювання діяльності підприємств, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання фінансових ресурсів. Написання і захист курсового проекту
Завдання: ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. спеціальні (фахові) компетентності: СК 1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. СК 8. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.
Результати навчання: АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб; АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності ЗН2. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави здатність формувати моделі аналізу фінансової та комерційної діяльності підприємства та оцінювати їх динаміку; ЗН4. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур; УМ 1. Уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях УМ 11. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи економічного аналізу і прогнозування Кореквізити: Інформаційні системи обліку комерційної діяльності Постреквізити: Етика бізнесу і правила ведення переговорів
Короткий зміст навчальної програми: Предмет, види та методи фінансового аналізу Джерела інформації у процесі здійснення фінансового аналізу. Фінансовий аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства Фінансовий аналіз причин зниження показників ліквідності та неплатоспроможності Фінансовий аналіз грошових потоків Фінансовий аналіз стійкості підприємства Фінансовий аналіз ділової активності підприємства Фінансовий аналіз кредитоспроможності підприємства Фінансовий аналіз інвестиційної діяльності підприємства Фінансовий аналіз ефективності комерційної діяльності підприємства Фінансовий аналіз ринкової активності підприємства Оптимізація податкового навантаження при допомозі методів фінансового аналізу Комплексний фінансовий аналіз комерційної діяльності підприємства Перспективи поліпшення фінансового стану підприємства
Опис: Курсовий проект
Методи та критерії оцінювання: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Критерії оцінювання результатів навчання: 88-100 балів – атестований з оцінкою «відмінно»; 71-87 балів – атестований з оцінкою «добре»; 50-70 балів – атестований з оцінкою «задовільно»; 26-49 - «не атестований»; 00-25 балів – «не атестований» - оцінка «незадовільно».
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1-34: Затв. Наказами Мінфіну України, 1999 – 2020. 2. Фінансовий аналіз. За редакцією Школьник І. О. Навч посібник. К.: ЦУЛ. 2016.- 368 с. 3. Склабінська А. І. Фінансовий аналіз. Навч посібник. Львів: Науковий світ -2000. – 2018.- 342 с. 4. Загурський О. Фінансовий аналіз.К.: Центр навчальної літератури. 2019- 470 с. 5. Загурський О.Фінансовийаналіз: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури. 2019- 472 с. 6. Косарев О. Й. Фінансові потоки в логістичних системах :навч. посібн. / О. Й. Косарев, О. В. Позняк – К. : НАУ-друк, 2015. – 246 с 7. Слав’юк Р. А., Шкварчук Л. О. Фінансовий аналіз комерційної діяльності підприємства: навчальний посібник. – Львів: Простір-М, 2021. – 305 с. 8. Слав’юк Р. А. Словник економічних термінів. – Львів: Простір-М, 2022. – 190 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).