Електронні платіжні системи

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.04.E.082
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета дисципліни – формування компетентностей щодо проектування та експлуатації інформаційних систем електронного банкінгу
Завдання: 1. Здатність до експлуатації інформаційної системи та прикладного програмного забезпечення будь-якого виду; 2. Здатність до проектування технологічного процесу збирання, оброблення та зберігання інформації; 3. Здатність до розроблення проектів у сфері інформатизації; 4. Здатність розуміти теоретичні засади електронної комерції та методів захисту інформації; 5. Здатність використовувати інструментарій створення і використання систем електронної комерції.
Результати навчання: Метою і завданням навчальної дисципліни є забезпечення ґрунтовної теоретичної і практичної підготовки студентів з питань функціонування платіжних систем, формування практичних навичок здійснення розрахунків банків, специфіки побудови електронних платіжних систем в мережі Інтернет. Постійний розвиток процесів глобалізації в усіх сферах економіки, включаючи здійснення розрахункових операцій передбачають досконале володіння банківськими працівниками технології здійснення переказів, обслуговування платежів, а їхніми клієнтами — можливостей та переваг здійснення розрахунків за допомогою системи електронних платежів. У зв'язку з цим важливого значення набуває вивчення дисципліни "Платіжні системи", яка спрямована на висвітлення актуальних питань розкриття суті та структури платіжних систем, платіжних інструментів, специфіку побудови національної платіжної системи України та особливості дії платіжних систем провідних країн світу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Макроекономіка • Міжнародні торговельні організації. • Облік та оподаткування
Короткий зміст навчальної програми: Суть, значення і основа діяльності платіжної системи.. Загальна концепція платіжних систем Організація розрахунків та ризики в платіжних системах Учасники платіжної системи. Технологічна інфраструктура платіжних систем Безпека платіжних систем Зарубіжні платіжні системи Зарубіжні платіжні системи: S.W.I.F.Т. Розвиток карткових платіжних систем Пластикові картки Електронні міжбанківські розрахунки в Україні Платіжні системи України
Опис: Основи електронного банкінгу Структура програмного забезпечення електронного банкінгу Мережеві технології електронного банкінгу Ринок послуг електронного банкінгу Життєвий цикл систем електронного банкінгу Безпека операцій електронного банкінгу
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (30%): практичні завдання, усне опитування Підсумковий контроль (70%, екзамен)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121 зі змінами від від 09.02.2019, підстава - 2491-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 2. Про Національний банк України: Закон України від від 20.05.1999 р. № 679- ХІV зі змінами від 07.02.2019, підстава - 2473-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 3. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова НБУ від 21.01.2004 № 22, зі змінами від 13.01.2020, підстава - v0127500-19, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04 4. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 р., Зі змінами від від . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19 5. Про інтегровану систему електронної ідентифікації. Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 19.06.2019 № 546 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/546-2019-%D0%BF 6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII зі змінами від від 24.11.2018, підстава - 2418-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 7. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 р. № 80/94, зі змінами від 19.04.2014, підстава - 1170-VII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80 8. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III зі змінами від 07.02.2019, підстава - 2473-VIII. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 9. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова НБУ від 28.08.2001 № 368 зі змінами від 29.03.2020, підстава - v0025500-20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01 10. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України: Постанова НБУ від 17.11.2004 № 555, зі змінами від 01.01.2014, підстава - z2008-13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1511-04 11.Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України: Постанова НБУ від 08.04.2005 № 123 зі змінами від 01.03.2020, підстава - v0004500- 20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0441-05 12.Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів: Постанова НБУ від 12.11.2003 № 492 зі змінами від 17.01.2020, підстава - v0007500-20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172- 03 13. Чайковський Я.І. Платіжні системи: навч. посібник. Тернопіль: Картбланш, 2006.210 с. 14.Адамик Б.П., Національний банк і грошово – кредитна політика. Тернопіль: Карт бланш,2002. 278 с. 15.Варцаба В.І., Заславська О.І. Сучасне банківництво: теорія і практика: Навч. посібник. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 364 с. 16.Пиріг С.О. Платіжні системи : навч. посіб. / С.О. Пиріг. К.: Центр учбової літератури, 2008. 240 с. 17.Вовчак. О. Д. Платіжні системи : навч. посібн. / О. Д. Вовчак,Г. Є. Шпаргало, Т. Я. Андрейків; за ред. О. Д. Вовчак. К. : Знання, 2010. 341 с. 18.Ковальчук Т.Т. Сучасні платіжні системи : [монографія] /Т. Т. Ковальчук, В. С. Лук'янов. К. : Знання, 2010. - 190 с. 19.Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Видавничий центр «Академія», - 2002. – 272 с. 20.Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно – розрахункових операцій в банках: 21.Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. 376 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).