Товарознавство та митна експертиза біржових товарів

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.01.E.060
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліниє формування у майбутнього фахівця теоретичних основ та практичних навиків з товарознавства та митноїекспертизибіржовихтоварів та ефективного використання біржових операцій в своїй майбутній діяльності.Дисципліна «Товарознавство та митна експертиза біржових товарів» належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін за освітньо-навчальним рівнем «бакалавр». Вона забезпечує формування в бакалаврів знань про класифікацію та групову номенклатуру біржових товарів на провідних товарних біржах України та світу.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; - здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у професійній сфері. - здатність виявляти ініціативу та підприємливість. - здатність ініціювати заходи щодо збереження навколишнього природного середовища та здійснення безпечної діяльності. фахові компетентності: - знання і розуміння теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. - розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин; - здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур - здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності; - знання і розуміння нормативно-правового регулювання у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності; - здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур;
Результати навчання: Дисципліна «Товарознавство та митна експертиза біржових товарів» належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін за освітньо-навчальним рівнем «бакалавр». Вона забезпечує формування в бакалаврів знань про класифікацію та групову номенклатуру біржових товарів на провідних товарних біржах України та світу. Основними завданнями вивчення, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни є: - ознайомити студентів з теоретичними засадами управління біржею; - допомогти оволодіти понятійними апаратом у сфері біржової торгівлі; - оволодіти методикою (технологією) управління якістю біржових товарів; - сформувати практичні навички студентів для прийняття і оцінки управлінських рішень у сфері біржової діяльності; - оволодіти основами функціонування біржі. У результаті вивчення дисципліни «Товарознавство та митна експертиза біржових товарів» студенти повинні знати: - історію виникнення, сучасного стану та перспектив розвитку світового та вітчизняного ринку біржових товарів; - нормативно-правове забезпечення функціонування біржового ринку; - поняття, функції та організаційне забезпечення товарної біржі; - правила біржової торгівлі та технологію реалізації біржових наказів; - основи теорії управління біржею; - основні форми біржових контрактів; - методи оцінки ефективності на всіх етапах процесу підготовки, формування, вибору і реалізації методів управління біржовими контрактами. У результаті отриманих знань студенти повинні вміти: - проводити стандартизацію (кількісну – формувати партії (лоти) товарів, якісну (встановлювати відповідність стандартам та біржовим параметрам стандартизації товарів за якістю); - розраховувати фінансові результати за біржовими угодами для конкретних умов та визначати товарну структуру біржової торгівлі; - визначати цінову стратегію на біржі та провадити аналіз стану торгівельної діяльності бірж.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вступ до спеціальності Товарознавство та митна ексертиза промислових товарів Товарознавство та митна ексертиза харчових продуктів
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика біржових товарів провідних товарних бірж світу Товарознавство та митна експертиза сировини і продукції металургії Товарознавство та митна експертиза лісоматеріалів і пилопродукції Товарознавство та митна експертиза натурального каучуку Товарознавство та митна експертиза нафти і нафтопродуктів Товарознавство та митна експертиза хутра та шкіри Товарознавство та митна експертиза сировини для текстильної промисловості Товарознавчі аспекти біржової торгівлі товарами через світові товарні біржі
Опис: В лекційному матеріалі розглядаються питання класифікації та групової номенклатури біржових товарів на провідних товарних біржах України та світу. Загальна характеристика біржових товарів провідних товарних бірж світу. Товарознавство та митна експертиза сировини і продукції металургії. Товарознавство та митна експертиза лісоматеріалів і пило продукції. Товарознавство та митна експертиза натурального каучуку. Товарознавство та митна експертиза нафти і нафтопродуктів. Товарознавство та митна експертиза хутра та шкіри. Товарознавство та митна експертиза сировини для текстильної промисловості. Товарознавчі аспекти біржової торгівлі товарами через світові товарні біржі
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: • поточний контроль (30%) виконання контрольної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (70%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова 1. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник / за ред. д.е.н, проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. — Суми : Університетська книга, 2019. — 572 с.: іл. 2. Основи біржової діяльності: навчальний посібник / М.О. Солодкий, Н.П. Резнік, В.О. Яворська: [за ред. М.О. Солодкого]. - К.: ЦП Компринт, 2017. - 450 с. 3. Пепа Т. В., Пішеніна Т. І., Лавринович В. В. Біржова діяльність : Навч. посібник. - К.: Ліра-К, 2016. - 540 с. 4. Пепа Т. В., Пішеніна Т. І., Лавринович В. В.Біржова діяльність: навч. посіб. К: Ліра- К 2016 – 540 с. 5. Беднарчук, М. С. Бiржовi товари : пiдручник / М. С. Беднарчук, I. С. Полiкарпов. - 2-ге вид., стер. - Львiв : "Магнолiя-2006", 2016. - 349 с. 6. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учеб. пособие / Т.Б. Бердникова. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с. 7.Біржова діяльність: навчальний посібник / [В.І. Крамаренко, Б.І. Холод, Ю.Н. Воробйов та ін.; за ред. В.І. Крамаренко]. – К.: ЦУЛ, 2003. – 264 с Допоміжна 1. Карпенко Л.Ф. Сучасний стан та перспективи розвитку біржової торгівлі в Україні Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі. Тернопіль: Крок. 2014. С. 174-175. 2. Колесова Л. Історія розвитку біржової торгівлі Польщі. Моніторинг біржового ринку. 2014. № 10 (29). С. 48-49. 3. Лапа В. Держава повинна думати про розвиток біржового ринку в країні Моніторинг біржового ринку. 2014. № 3 (22). С. 4-5. 4. Лемішевська Т. Питання розвитку біржових ринків слід піднести до рангу державної політики, тільки тоді біржі стануть дієвою складовою економіки України. Моніторинг біржового ринку. 2014. № 2 (21). С. 4-7. 5. Ленчук О.І. Формування і розвиток інвестиційних фондів на біржовому ринку. Перспективи соціально-економічного розвитку аграрного сектору України [ред. С.М.Кваша та ін. / частина 2]. Київ: ПП Лисенко М.М., 2014. 292 с. С. 262-263. 6. Маслак О.М. Розвиток біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні. Моніторинг біржового ринку. 2014. № 5 (24). С. 10-12. 7. Базилевич В.Д. Фондовий ринок: підручник: у 2 кн. — Кн. 1 / В.Д.?Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д.?Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знання, 2015. — 621 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).