Безпека електронної комерції

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.04.E.080
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Косовська Віра Василівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: оволодіння базовими знаннями і навичками в сфері безпеки електронної комерції, фінансових Інтернет-послуг, використання інформаційних технологій в електронному бізнесі.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: інтегральної: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. спеціальні фахові: ФКС 3.3. Здатність вміти організовувати інформаційну безпеку електронної комерції.
Результати навчання: РНС 3.3. Володіти знаннями та технологіями організації інформаційної безпеки електронної комерції. Зн1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Зн2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності Ум1. Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів К1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності К2.Здатність ефективно формулювати комунікаційну стратегію АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності .
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Бізнес планування на торгівельних підприємствах Кореквізити: Електронні платіжні системи, Віртуальні підприємства Постреквізити: Бізнес у соціальних мережах, Оцінка конкурентоспроможності підприємств Інтернет-торгівлі
Короткий зміст навчальної програми: В даному курсі розглянуто економічну та організаційну складову забезпечення захисту об’єктів і суб’єктів електронної комерції.Розглядаються та аналізуються інструменти реалізації економічної безпеки, які впливають на формування стратегії підприємств основним напрям діяльності яких є електронна комерція.
Опис: Тема.1 Поняття електронної комерції та структура ринку електронної комерції. Поняття електронної комерції. Історія електронної комерції .Моделі електронного бізнесу. Переваги та недоліки використання електронної комерції. Інфраструктура системи електронної комерції. Тема.2 Інфраструктура системи електронної комерції. Поняття про план рахунків підприємства та автоматизацію обліку господарської діяльності. Система управління закупівлями .Система повного циклу супроводу постачальників. Система повного циклу супроводу користувачів/ Тема.3 Інструменти реалізації та сфери поширення систем електронної комерції. Технології електронного обміну даними. Бізнес-застосування(application). Електронні магазини. Електронна банківська діяльність (Інтернет-банкінг). Електронні брокерські послуги (Інтернет-трейдінг) та електронні аукціони. Електронна пошта. Електронні страхові послуги. Дистанційне навчання. Тема.4 Стан та перспективи розвитку електронної комерції. Основні напрями розвитку систем електронної комерції. Визначення глобальних тенденцій у сфері Інтернет-технологій. Сучасний стан українського сегмента Інтернету та перспектив розвитку електронної комерції в Україні. Тема 5. Загальна характеристика загроз електронній комерції. Поняття загроз, вразливостей та ризиків інформаційної безпеки у контексті електронної комерції. Основні причини втрати інформації. Вектори кібератак на бізнес. Рейтинг загроз електронній комерції.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів. Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: виконання практичних робіт (25%), поточне тестування (10%), усне опитування (5%). Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення екзамену: письмова компонента (50%); усна компонента (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Усне опитування передбачає отримання : 5 балів –здобувач освіти дає правильні відповіді на усні питання, використовуючи відповідну термінологію, правильно тлумачить основні поняття та наводить приклади з вивченого матеріалу; 4 бали - здобувач освіти дає відповіді на усні питання, допускаючи при цьому незначні помилки. Під час відповіді застосовує відповідні терміни, дає тлумачення їх змісту, але при цьому допускає певні неточності.; 3 бали - здобувач освіти не вміє дати чіткої та однозначної відповіді на усне питання. Правильну відповідь може дати тільки за допомогою викладача чи інших студентів, допускає помилки у знанні відповідного матеріалу, не вміє дати тлумачення основних понять; 1-2 бали - здобувач освіти не вміє дати відповіді на усне питання або відповідає не по суті поставленого питання, демонструє незнання основних понять та означень. Оцінювання практичних робіт здійснюється за 5 - бальною шкалою, з них 4 бали відводиться за письмове виконання практичної роботи (самостійність виконання; правильність методики вирішення завдання та алгоритму її реалізації; достовірність результатів) та1 бал – за усний захист практичної роботи та вчасне виконання. Максимальна кількість балів становить 25 балів за 5 практичних робіт. Поточні тести являють собою вибіркові тести І-го рівня до кожної теми, передбаченої навчальною програмою курсу. Вирішуючи тести потрібно вибрати правильну відповідь. Залежно від кількості правильних відповідей здобувач освіти може отримати до 10 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 5 жовт. 2017 р. № 2155-VIII. Голос України. 2017. 7 листоп. № 206. 2. Про затвердження Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України: Постанова Правління НБУ від 28.09.2017 р. № 95. Офіційний вісник України від 27.10.2017 — 2017 р., № 84, стор. 52, стаття 2575, код акта 87649/2017. 3. Державний стандарт України ДСТУ ISO/ІЕС 27005:2015/ ISO 27005, Київ ДП «УкрНДНЦ» 2016,28 с. 4. Ахрамович В.М. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Кібербезпека банківських та комерційних структур» /В.М.Ахрамович. Державний університет телекомунікацій. – К.:ДУТ, 2019. – 163 с. іл. – Бібліограф.: 166 с. 5. Безпека електронної комерції: навч. Посібн. І.М. Пістунов, Є.В., Кочура; Нац. Гірн. Ун–т. Дніпропетровськ: НГУ, 2014. 125 с. 6. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція: Навчальний посібник / Тардаскіна Т.М., Стрельчук Є.М., Терешко Ю.В. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. 244 с. 7. E-commerce in regional small to medium enterprises. Robert MacGregor and Lejla Vrazalic, authors, Published in the United States of America by IGI Publishing,2007.429р. 8. Global e-Commerce:Impacts of National Environment and Policy. Edited by Kenneth L. Kraemer, Jason Dedrick, Nigel P. Melville, Kevin Zhu, Cambridge University Press 2006.428р.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).