Митна логістика

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.01.E.059
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення курсу „Митна логістика” студент повинен: Знати: - теоретичні, організаційні, методологічні та методичні засади митної логістики; - методологічні основи формування митної логістики; - основу та складові митної системи; - основи управління підтримуючими складовими (потужності, запаси, склади тощо) логістичного менеджменту промислового підприємства; Вміти: - використовувати теоретичні знання та практичні навички щодо митної логістики та бути здатними приймати виважені управлінські рішення за основними напрямками організації митно-логістичних процесів; - організовувати та планувати взаємодію з митною системою, спрямувати рух товарів, проходження процедур митного контролю; взаємодію між підрозділами підприємства; здійснювати розрахунки та оптимізацію витрат.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: „Менеджмент ЗЕД”, „Логістика”, „Міжнародна економіка”, „Мікроекономіка”, „Планування діяльності підприємства”, „Менеджмент організацій”.
Короткий зміст навчальної програми: Концепція та методологія митної логістики. Митна справа, як середовище митної логістики.Митна діяльність підприємства.Реалізація функції митної логістики.Митна інфраструктура. Митна логістика, як шлях оптимізації витрат підприємства
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%) виконання контрольної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (70%, залік).
Рекомендована література: 1. Тридід О.М., Таньков К.М. Логістичний менеджмент / За ред.. проф.. д-ра екон. Наук О.М.Тридіда. – Х. ВД „ІНЖЕК”, 2005. – 224 с. 2. Коцан Н.Н. Територіальна організація митної діяльності України: Моногр.-Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.-384 с. 3. Макогон Ю.В., Яценко А.Б. Митна справа: Навч. пос. – К.: Центр. навч. літератури, 2005. – 224 с. 4. Дубиніна А.А., Сорокіна С.В. Основи митної справи України: Навч. пос. – К.: Професіонал, 2004. – 360 с. 5. Науменко В.П., Пашко Л.В., Русков В.А. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.-К.: Знання, 2004.-420 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).