Товарознавство та митна експертиза продовольчих товарів

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.01.E.061
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою дисципліни є вивчення та оволодіння студентами спеціальними теоретичними знаннями та практичними навиками щодо формування та зберігання натуральних та споживчих властивостей харчових продуктів протягом їх життєвого циклу, формування асортименту продукції й навичок оцінки споживчих властивостей товарів з метою задоволення потреб споживачів. Завдання дисципліни «Товарознавство та митна експертиза товарів (харчові продукти)» полягає в отриманні студентами знань в сфері товарознавства та митної експертизи товарів; вивчення основних категорій товарознавства; оволодіння знаннями та набуття практичних навичок необхідних для дослідження стану ринку окремих товарів, асортименту, споживних властивостей, вимог пакування, маркування та зберігання товарів. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: - теоретичні аспекти товарознавства, основні поняття та категорії; - основні принципи та засоби наукового пізнання товарів; - загальні системи класифікації товарів; - товарознавчі методи класифікації асортиментних груп товарів; - основні вимоги до збереження, якості та кількості товарів на етапах їх просування; - нормативні міжнародні, державні документи з контролю якості товарів; - методи ідентифікації та засоби товарної інформації; - основні права виробників та споживачів товарів; - методологію товарної інформації; - класифікацію та асортимент товарів вітчизняного і зарубіжного виробництва, принципи формування асортименту товарів; - основи виробництва товарів, технологічні особливості виробництва окремих груп товарів, закономірності формування їх якості та споживних властивостей; - вимоги до якості товарів; - чинники, що впливають на якість товарів; - методи оцінки якості товарів; - умови та терміни зберігання товарів; вміти: - використовувати методи наукового пізнання товарів при створенні класифікаційних систем та асортиментних груп товарів; - застосовувати методи пізнання товарів, їх загальних споживчих властивостей; - визначати основні показники якості товарів; - використовувати засоби та критерії ідентифікації товарів і розрізняти сфальсифіковані товари; - досліджувати та здійснювати оцінку споживчих властивостей товарів; - формувати оптимальний, раціональний асортимент товарів. - аналізувати та формувати асортимент товарів; - користуватись нормативною документацією щодо асортименту, якості товарів, їх упакування та зберігання; - володіти методиками об’єктивної оцінки якості товарів; - визначати якість товарів відповідно до чинної нормативної документації; - вирішувати практичні завдання, пов’язані з забезпеченням зберігання товарів. - проводити митну та товарознавчу експертизу харчових продуктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вступ до спеціальності Теоретичні основи товарознавств Товарознавство та митна ексертиза промислових товарів Товарознавство та митна ексертиза біржових товарів
Короткий зміст навчальної програми: Основи товарознавства та митної експертизи харчових продуктів Товарознавча та митна експертиза зерноборошняних та хлібобулочних виробів Товарознавство та митна експертиза кондитерських товарів. Товарознавство та митна експертиза смакових товарів. Товарознавча та митна експертиза овочів, плодів, грибів та продуктів їх переробки. Товарознавча та митна експертиза харчових жирів. Товарознавча та митна експертиза молока і молочних продуктів Товарознавча та митна експертиза м’яса та і м'ясопродуктів. Товарознавча та митна експертиза риби і рибних товарів Товарознавча та митна експертиза яєць та яєчних товарів Товарознавча та митна експертиза харчових добавок
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%) виконання контрольної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (70%).
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. «Довідник товарознавця. Продовольчі товари» автора За ред. д-ра екон. наук, проф. С. В. Князя, Видавництво Львівської політехніки, 2018 р. – 684 с. Базова література 1. Теоретичні основи товарознавства: підручник / [3а заг. ред. Ю.Т. Жука]. – Львів: Компакт – ЛВ, 2009. – 480 с. 2. Бровко О.Г., Булгакова О.В., Гордієнко Г.С. Товарознавство. Продовольчі товари, Видавництво Кондор, 2018 р. – 730 с. 3. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник / І.В. Сирохман.- Х.: Світ Книг, 2016.- 713 с. 4. Експертиза товарів: навч. посіб. /А.А. Дубініна, І.О. Дудла, М.Р. Мардар, С.В. Сорокіна, Т.М. ЛетутаТ.М. – Харків: ХДУХТ, 2017. ? 685 с. 5. Батутіна А.П., Ємченко І.В. Експертиза товарів: навч. посіб. ? Львів: Видавництво ЛКА, 2003. ? 312 с. 6. Назаренко Л.П. Експертиза товарів. Експертиза продовольчих товарів. – К.: Центр навчальної літератури, 2014. ? 312 с. 7. . Замедлина Е.А. Товароведение и экспертиза товаров. – М.: РИОР, 2016. – 180 с. 8. Діагностика та експертиза в митній діяльності : конспект лекцій / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Мукан, В.Й. Жежуха, О.Ю. Григор'єв. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011 р. – 57 с. 9. Приймаченко Д. В. Митна політика держави та її реалізація митними органами: монографія. Дніпро, 2006. 332 с 10. Сирохман І. В Товарознавство смакових товарів: підручник. / І. В. Сирохман, Т. М. Раситюк. – Львів: Видавництво Львівської Комерційної Академії, 2009. – 428 с. 11. Дубініна А.А., Овчинникова І.Ф., Дубініна С.О. Методи визначення фальсифікації товарів. Підручник. – К.: ВД «Професіонал», 2010. – 272 с. 12. Сирохман І.В., Лозова Т.М. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів: навч. посібник. – К.: центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. 13. Сирохман І.В. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів: підручник. / І. В. Сирохман, Т. М. Лозова. – 2-ге вид. Перероблене та допов. Підручник.-К.: Центр учбової літератури, 2009.- 636 с. 14. Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів: Навчальний посібник / Л. Д. Льовшина, В. М. Михайлов, О. В. М’ячиков. – К.: Ліра, 2010. – 388 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Товарознавство та митна експертиза продовольчих товарів (курсовий проект)

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.01.E.063
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни«Товарознавство та митна експертиза товарів (харчові продукти)» є вивчення та оволодіння студентами спеціальними теоретичними знаннями та практичними навиками щодо формування та зберігання натуральних та споживчих властивостей харчових продуктів протягом їх життєвого циклу, формування асортименту продукції й навичок оцінки споживчих властивостей товарів з метою задоволення потреб споживачів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: - здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у професійній сфері; - здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; - здатність працювати автономно та в команді, навички міжособистісної взаємодії; - здатність виявляти ініціативу та підприємливість; - здатність ініціювати заходи щодо збереження навколишнього природного середовища та здійснення безпечної діяльності; - здатність діяти відповідально та свідомо. фахові компетентності: - знання і розуміння теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. - розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин; - здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур - здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності; - знання і розуміння нормативно-правового регулювання у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності; - здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур;
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати належний рівень знань із найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу, а саме: знати основи шеЬ-бізнесу та принципи функціонування віртуальних магазинів; системи безпеки при розрахунках через Інтернет; поняття «Електронного бізнесу» та «Інтернет-торгівлі»; особливості бізнес-моделей електронної торгівлі; функціонування платіжних та фінансових систем Інтернету; класифікації та загальні характеристики електронних систем взаєморозрахунків та платежів з використанням мережі Інтернет; елементи електронного ринку; особливості віртуальних підприємств; тактичні прийоми електронної комерції; особливості і переваги Інтернет-маркетингу; методологію та технологію реалізації маркетингових заходів в мережі Інтернет. вміти аналізувати фінансову, нормативну та економіко-технологічну інформацію в області Інтернет-торгівлі; володіти найновішими теоріями, інтерпретаціями, методами і практичними прийомами маркетингу, вільно користуватися понятійним апаратом, , здійснювати покупки в мережі Інтернет з використанням різних видів електронних платіжних систем і користуватися фінансовими послугами; використовувати сучасні мережеві інформаційні продукти; застосовувати методи ціноутворення в Інтернет-торгівлі; здійснювати побудову нейронних мереж різної структури та складності; розробляти рекламні кампанії в мережі; використовувати методи реалізації банерної реклами; розробляти концептуальні положення з організації віртуального представництва підприємства у мережі; створювати багатофункціональні веб-сайти для здійснення комерційної діяльності в мережі Інтернет; виконувати ділові операції та угоди з використанням сучасних електронних засобів та прикладних програм побудови систем комерційної діяльності в мережі Інтернет.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Макроекономіка • Міжнародні торговельні організації. • Облік та оподаткування
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття Інтернет-торгівлі та електронної комерції. Маркетинг в Інтернет-торгівлі. Електронний ринок на базі мережі Інтернет. Електронна підтримка покупців в споживчому секторі. Тактичні прийоми Інтернет-торгівлі. Пошукова оптимізація та просування в мережі Інтернет. Електронні платіжні системи та фінансові інструменти. Системи Інтернет-торгівлі в корпоративному секторі
Опис: Основи товарознавства та митної експертизи харчових продуктів Товарознавство та митна експертиза зерноборошняних та хлібобулочних виробів Товарознавство та митна експертиза кондитерських товарів. Товарознавство та митна експертиза смакових товарів. Товарознавство та митна експертиза овочів, плодів, грибів та продуктів їх переробки. Товарознавство та митна експертиза харчових жирів. Товарознавство та митна експертиза молока і молочних продуктів Товарознавство та митна експертиза м’яса та і м'ясопродуктів. Товарознавство та митна експертиза риби і рибних товарів Товарознавство та митна експертиза яєць та яєчних товарів
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): практичні завдання, усне опитування Підсумковий контроль (70%, екзамен)
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Коен Дж., Шмідт Е. Новий цифровий світ / Пер. з англ. Г. Лелів. Львів: Літопис, 2015. 368 с. 2. Маєвська А.А. Електронна комерція і право: навч.-метод. посібник. Харків, 2010. 256 с. 3. Меджибовська Н.С. Електронна комерція. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 384 с. 4. Мейерсон М., Скарборо М. Основы интернет-маркетинга. Все, что нужно знать, чтобы открыть свой магазин в интернете / пер. с англ. Ольги Терентьевой. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 320 с. 5. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Електронна комерція: підручник скач,. К.: Знання, 2007. 535 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).