Оподаткування комерційної діяльності

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.051
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: а) знати: - економічну природу податків та зборів, податкову систему України; - порядок обліку платників податків і зборів, об’єкти оподаткування, методику обчислення і сплати податків і зборів у відповідності з чинним податковим законодавством. б) уміти: - визначати платників, об’єкти оподаткування; - здійснювати обчислення податків і зборів; - проводити перевірки податкової звітності платників податків.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи оподаткування Види податків та їх класифікація Податкова політика держави Міжнародні аспекти оподаткування та гармонізація податкових систем країнчленів Європейського Союзу Непрямі податки Прямі податки Плата за ресурси і послуги та інші платежі Місцеві податки та збори Система адміністрування податків в Україні Податкова оптимізація та ухилення від сплати податків
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%) виконання контрольної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (70%, залік).
Рекомендована література: 1. Баранова В. Г., Дубовик О. Ю., Хомутенко В. П. Податкова система: навч. посіб. Одеса: ВМВ, 2014. 344 с. 2. Ватуля І. Д. Податки, збори і платежі. Київ: ЦУЛ, 2011. 325 с. 3. Власюк Н. І. Податкова система згідно Податкового кодекса України. Київ: Кондор, 2012. 428 с. 4. Гавриленко Н. В. Податкова система: навч. посіб. Київ: Кондор, 2010. 328 с. 5. Дроб’язко С. І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу: навч. посіб. Київ: Кондор, 2012. 416 с. 6. Єфименко Т. І., Лондар С. Л., Іванов Ю. Б. Розвиток податкової системи України: трансформація спрощеної системи оподаткування. Київ: ДННУ «Акад. фін. управління», 2011. 246 с. 7. Іванов Ю. В. Податкова система: підруч. Київ: Атика, 2009. 920 с. 8. Лютий І. О. Податкова система: навч. посіб. рек. МОНУ. Київ: ЦУЛ, 2009. 456 с. 9. Милявська Е. П., Сердюк О. М. Податкова система: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2006. 336 с. 10. Митний кодекс України. URL: http://sfs.gov.ua/mk/.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Оподаткування комерційної діяльності (курсова робота)

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.052
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою навчальної дисципліни є ґрунтовне засвоєння студентами теоретичних та практичних аспектів оподаткування суб’єктів господарювання в Україні, застосування набутих знань для формування обліково-аналітичної інформації у процесі прийняття рішень щодо оптимізації податкових платежів.
Завдання: Після завершення цього курсу студент буде : Знати : ? теоретичні основи оподаткування суб’єктів господарювання: трактування основних категорій, еволюцію теорій оподаткування та етапи розвитку системи оподаткування; економічну сутність, ознаки та функції податків, їхню класифікацію; ? сутність і зміст податкової системи, її принципи, склад загальнодержавних і місцевих податків та зборів, тенденції розвитку податкової системиУкраїни; ? норми та принципи податкового законодавства України; ? техніку та методику розрахунків податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що сплачуються підприємствами різних організаційно-правових форм і фізичними особами. Вміти : ? роз’яснювати окремі положення податкового законодавства та орієнтуватися в останніх змінах норм податкового законодавства; – застосовувати отримані знання для самостійного нарахування податків і обов’язкових платежів, виявляти проблеми, які виникають при нарахуванні та справлянні податків і зборів; – вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства; – застосовувати набуті знання під час прийняття управлінських рішень, вирішення актуальних питань оптимізації оподаткування суб’єктів господарювання.
Результати навчання: В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: а) знати: - економічну природу податків та зборів, податкову систему України; - порядок обліку платників податків і зборів, об’єкти оподаткування, методику обчислення і сплати податків і зборів у відповідності з чинним податковим законодавством. б) уміти: - визначати платників, об’єкти оподаткування; - здійснювати обчислення податків і зборів; - проводити перевірки податкової звітності платників податків.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи оподаткування Види податків та їх класифікація Податкова політика держави Податкова система держави Міжнародні аспекти оподаткування та гармонізація податкових систем країнчленів Європейського Союзу Непрямі податки Прямі податки Плата за ресурси і послуги та інші платежі Місцеві податки та збори Система адміністрування податків в Україні Податкова оптимізація та ухилення від сплати податків
Опис: Суб’єкти господарювання в системі оподаткування Теоретичні основи оподаткування суб’єктів господарювання Порядок нарахування та сплати ПДВ суб’єктами господарювання Порядок нарахування та сплати акцизного податку суб’єктами господарювання Оподаткування експортно-імпорних операцій суб’єктів господарювання . Порядок нарахування та сплати податку на прибуток суб’єктами господарювання Порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів Спрощена система оподаткування суб’єктів господарювання Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб Єдиний соціальний внесок в механізмі оподаткування суб’єктів господарювання
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: • поточний контроль (30%) виконання контрольної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (70%, залік).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Баранова В. Г., Дубовик О. Ю., Хомутенко В. П. Податкова система: навч. посіб. Одеса: ВМВ, 2014. 344 с. 2. Ватуля І. Д. Податки, збори і платежі. Київ: ЦУЛ, 2011. 325 с. 3. Власюк Н. І. Податкова система згідно Податкового кодекса України. Київ: Кондор, 2012. 428 с. 4. Гавриленко Н. В. Податкова система: навч. посіб. Київ: Кондор, 2010. 328 с. 5. Дроб’язко С. І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу: навч. посіб. Київ: Кондор, 2012. 416 с. 6. Єфименко Т. І., Лондар С. Л., Іванов Ю. Б. Розвиток податкової системи України: трансформація спрощеної системи оподаткування. Київ: ДННУ «Акад. фін. управління», 2011. 246 с. 7. Іванов Ю. В. Податкова система: підруч. Київ: Атика, 2009. 920 с. 8. Лютий І. О. Податкова система: навч. посіб. рек. МОНУ. Київ: ЦУЛ, 2009. 456 с. 9. Милявська Е. П., Сердюк О. М. Податкова система: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2006. 336 с. 10. Митний кодекс України. URL: http://sfs.gov.ua/mk/.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).