Товарознавство та митна експертиза промислових товарів

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.01.E.062
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Мета дисципліни: надати майбутнім фахівцям необхідних знань з теоретичних питань стосовно глибокого вивчення асортименту, споживчих властивостей та порядку формування якості промислових товарів; факторів, що впливають на формування та розширення асортименту промислових товарів, вимог до пакування та маркування промислових товарів; привити навички стосовно методів та порядку визначення показників якості товарів та їх збереження протягом зберігання і товаропросування від виробників до споживачів та проведення митної та товарознавчої експертизи промислових товарів. Завдання дисципліни : засвоєння основних споживчих властивостей промислових товарів; класифікації, асортименту і показників якості промислових товарів; дефектів, причин їх виникнення та шляхів їх попередження; чинників, що впливають на якість товарів під час їх товаропросування до споживача; вимог до пакування, маркування та зберігання промислових товарів та особливостей проведення митної та товарознавчої експертизи промислових товарів. В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: - категорії, поняття, терміни та визначення стосовно промислових товарів; - фактори формування асортименту промислових товарів; - чинники, що впливають на якість та безпечність промислових товарів; - споживні властивості та якісні характеристики промислових товарів; - асортимент товарів, їх різновиди, групування та кодування товарів; - методи випробувань та контролю якості і безпечності промислових товарів; - дефекти промислових товарів та причини їх виникнення; - умови зберігання та вимоги до маркування й пакування промислових товарів; - особливості проведення митної та товарознавчої експертизи промислових товарів. вміти: - ідентифікувати промислові товари за асортиментними та класифікаційними ознаками; - аналізувати асортиментну структуру промислових товарів; - користуватись нормативними документами, які регламентують якість та безпечність промислових товарів; - виявляти дефекти промислових товарів та визначати причини їх виникнення; - визначати товарний ґатунок та градацію промислових товарів; - проводити порівняльну оцінку споживних властивостей промислових товарів різних виробників; - визначати походження товарів за особливостями маркування та складом; визначати якість та рівень безпечності товарів; - складати мотивовані висновки та обґрунтовувати їх
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теоретичні основи товарознавства Вступ до спеціальності
Короткий зміст навчальної програми: Основи товарознавства та митної експертизи промислових товарів. Товарознавство та митна експертиза текстильних товарів Товарознавча та митна експертиза шкіри і хутра. Товарознавча та митна експертиза взуття. Товарознавча та митна експертиза швейно–трикотажних товарів. Товарознавча та митна експертиза галантерейних товарів. Товарознавство та митна експертиза парфумерних товарів. Товарознавство та митна експертиза косметичних товарів. Товарознавство та митна експертиза засобів прання та миття Товарознавча та митна експертиза ювелірних товарів Товарознавча та митна експертиза силікатних товарів. Товарознавство та митна експертиза металогосподарських товарів. Товарознавча та митна експертиза виробів з пластмас. Товарознавство та митна експертиза меблевих товарів. Товарознавство та митна експертиза клейових товарів. Товарознавство та митна експертиза електропобутових товарів Товарознавча та митна характеристика товарів для відеозапису, відтворення звуку і зображення Товарознавча та митна експертиза офісної техніки.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%) виконання лабораторних робіт виконання індивідуальної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (70%).
Рекомендована література: 1. «Довідник товарознавця. Продовольчі товари» автора За ред. д-ра екон. наук, проф. С. В. Князя, Видавництво Львівської політехніки, 2018 р. – 684 с. 2. Класифікація непродовольчих товарів : монографія / А.А. Мазаракі, Н.В. Мережко, Л.А. Коптюх та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 592 с. 3. Товарознавство. Т. 1. Непродовольчі товари : підруч. / Н.В. Мережко, О.Р. Мокроусова, Л.А. Коптюх та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 760 с. – (Серія «Товарознавство»). 4. Експертиза та митне оформлення товарів : Підручник / Н.В. Мережко, Т.М. Коломієць, Т.А. Караваєв, В.В. Осієвська, С.В. Галько та інші –– К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. — 368 с 5. Експертиза товарів: навч. посіб. /А.А. Дубініна, І.О. Дудла, М.Р. Мардар, С.В. Сорокіна, Т.М. ЛетутаТ.М. – Харків: ХДУХТ, 2017. ? 685 с. 6. Батутіна А.П., Ємченко І.В. Експертиза товарів: навч. посіб. ? Львів: Видавництво ЛКА, 2003. ? 312 с. 7. Діагностика та експертиза в митній діяльності : конспект лекцій / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Мукан, В.Й. Жежуха, О.Ю. Григор'єв. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011 р. – 57 с. 8. Приймаченко Д. В. Митна політика держави та її реалізація митними органами: монографія. Дніпро, 2006. 332 с 9. Голубенко, О.А. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / О.А. Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 c. 10. Земедлина, Е.А. Товароведение и экспертиза товаров: Учебное пособие для средних специальных учебных заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР, 2013. - 156 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).