Віртуальні підприємства

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.04.E.081
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: доктор філософії, доцент Русин-Гриник Роман
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання цієї навчальної дисципліни є формування знань і навичок у використанні інтернет-технологій на підприємствах, а також економічного оцінювання ефективності їхнього використання.
Завдання: Завдання навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми: Загальні: ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК7. Здатність працювати в команді. ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. ЗК9. Прагнення до збереження навколишнього середовища. ЗК10. Здатність діяти відповідально і свідомо. ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенство права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. Фахові: ФКС 3.1. Здатність продемонструвати базові знання технологій продажу товарів з використанням брендингу торговельних структур ФКС 3.2. Здатність застосовувати сучасні стратегії електронного бізнесу. ФКС 3.3. Здатність вміти організовувати інформаційну безпеку електронної комерції. ФКС 3.4. Здатність використовувати електронні платіжні системи ФКС 3.5. Здатність використовувати моделювання і прогнозування в Інтернет - торгівлі ФКС 3.6. Здатність демонструвати базові і структуровані знання організації діяльності віртуальних підприємств. ФКС 3.7. Здатність демонструвати базові і структуровані знання методів організації Інтернет-маркетингу. ФКС 3.8. Здатність до організації бізнесу у соціальних мережах ФКС 3.9. Здатність вміти оцінювати конкурентоспроможність підприємств Інтернет – торгівлі. ФКС 3.10. Здатність володіти технологіями використання крипто валюти ФКС 3.11. Здатність володіти технологіями прогнозування в Інтернет - торгівлі
Результати навчання: Програмні результати навчання: РН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами. РН4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. РН5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. РН6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. РН13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. РН14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РНС 3.5. Здатність моделювати економічні результати в Інтернет-торгівлі РНС 3.6. Застосовувати знання елементів електронного ринку; особливостей віртуальних підприємств, тактичних прийомів Інтернет-торгівлі. РНС 3.11. Здатність прогнозувати економічні результати в Інтернет-торгівлі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економіка торгівлі Організація торгівлі Вступ до спеціальності Основи підприємництва та менеджменту Статистика торгівлі Маркетингові дослідження підприємств торгівлі Облік та інформаційне забезпечення комерційної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Під впливом процесів глобалізації та міжнародної інтеграції, з розвитком новітніх інформаційних технологій та посиленням конкуренції виникає нова модель ведення бізнесу – віртуальне підприємство. Особливо актуальною ця модель стає в умовах фінансовоекономічної кризи, коли виникають проблеми з реалізацією виробленої продукції та спостерігається брак фінансових ресурсів.
Опис: Загальна характеристика середовища функціонування е-комерції. Техніко-технологічна складова е-комерції . Електронна комерція в середовищі електронного бізнесу Бізнес - планування в електронній комерції. Основні структурні елементи е-комерції Комерційно-фінансові операції в процесі купівлі продажу товарів. Безпека в системі електронної комерції. Реклама як засіб підвищення ефективності роботи системи е-комерції Організація роботи інтерактивного електронного магазину. Забезпечення конкурентних переваг віртуального магазину щодо об’єктів традиційної торгівлі
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (30%): практичні завдання, усне опитування Підсумковий контроль (70%, екзамен)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Кравець, Т. (2017). Що таке маркетплейси, і на чому вони заробляють. URL: https://news.sap.com/ukraine/2017/05/what-is-marketplace/(дата звернення: 18.03.2022). 2. Маркевич, К. (2021). Куди йде електронна комерція. Мовою цифр / Центр Разумкова. URL: https://razumkov.org.ua/statti/kudy-ide-elektronna-komertsiia-movoiu-tsyfr(дата звернення: 16.03.2022). 3. Мартовой, А.В. (2004). Сущность и основные характеристики электронного бизнеса, электронной коммерции, электронного и интернет-маркетинга. Культура народов Причорноморья, 56(1), 146-152. 4. Фалдина, В. (2021). Розвиток бізнес структур на основі технологій е-комерції. Львівський університет бізнесу і права, Львів. 5. Юдін, А. (2021). Світовий e-commerceі m-commerce–статистика і факти електронної комерції 2020. URL: https://marketer.ua/ua/e-commerce-worldwide-statistics-facts/(дата звернення: 18.03.2022) 6. RAV(2020). Топ-10 найбільш відвідуваних маркетплейсів України в 2019 році за даними EVO. URL: https://rau.ua/novyni/top-10-marketplejsiv-2019/(дата звернення: 19.03.2022). 7. Retailers(2022). Прогноз: у 2022 році на електронну комерцію буде приходитися 33% роздрібних продажів. URL:https://retailers.ua/news/menedjment/13199-prognoz-u-2022-rotsi-na-elektronnu-komertsiyu-bude-prihoditisya-33-rozdribnih-prodajiv(дата звернення: 21.03.2022). 8. Barroso, R.M.R., Ferreira, F.A.F., Meidute-Kavaliauskiene, I., Banaitiene, N., F. Falcao, P., Rosa, A.A. (2019). Analyzing The Determinants Of E-Commerce In Small And Medium-Sized Enterprises: A Cognition-Driven Framework. Technological and Economic Development of Economy,25, 496-518
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).