Міжнародний трансфер технологій

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.02.E.069
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: К.е.н., доцент Шайда О.Є.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх спеціалістів системи теоретичних знань і практичних навичок у сфері трансферу (передачі) товарів, які вони можуть застосовувати у майбутній професійній діяльності як на вітчизняному, так і на міжнародному ринку, з метою прийняття відповідних рішень та досягнення комерційного або іншого виду ефекту.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, виявляти, ставити і вирішувати завдання у сфері професійної діяльності; ЗК4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; фахові компетентності: ФК3. Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин; ФК9.Знання та розуміння організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торгівельних і біржових структур.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: РН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами. РН4. Використовувати сучасні комп’ютерні і теле-комунікаційні технології обміну та розповсюджен-ня професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. РН8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур РН11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. РН13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. РН14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів РН19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Зн1 Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Ум1 Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів К1 Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності К2 Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію Автономія та відповідальність: АВ1 Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах АВ3 Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Міжнародна торгівля Облік та інформаційне забезпечення комерційної діяльності Міжнародні трансферні операції та контракти Документальний супровід комерційної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Міжнародний трансфер технологій» забезпечує формування науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та передбачає оволодіння принципами, методами та засобами прийняття рішень, що дозволяє найбільш раціонально використовувати трансферні моделі з метою сприяння розвитку інноваційної діяльності підприємства.
Опис: Трансферні відносини в контексті інноваційного розвитку підприємств. Особливості інноваційного продукту як різновиду товару. Договірні форми передачі інноваційних об’єктів. Правове регулювання передачі технологій. Міжнародний трансфер технологій як фактор економічного розвитку.Комерціалізація інноваційних продуктів. Особливості стратегічного маркетингу високотехнологічної продукції. Участь господарюючих суб’єктів України у міжнародному трансферті технологій. Інтеграція України в світову економіку шляхом розвитку трансферу технологій.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): практичні роботи, усне опитування, поточні тести . Екзаменаційний контроль (60 %): іспит; тестові завдання (50 %) усна компонента (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: За виконання усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР) виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями: своєчасність виконання; самостійність виконання; правильність методики вирішення завдання та алгоритму її реалізації; достовірність результатів; відповідність одиниць вимірювання; аргументованість висновків; відповідність звіту встановленим вимогам.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни проводиться згідно з Положенням «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженим Ректором Національного університету «Львівська політехніка» 23 січня 2019 р. Оцінювання результатів навчання студента здійснюють відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Університеті: 100-88 балів «Атестований з оцінкою «відмінно» - виставляється у випадку, коли здобувач вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Здобувач повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами. 87-71 балів «Атестований з оцінкою «добре» - здобувач допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння здобувачем теоретичного, методичного і практичного матеріалу. 70-50 балів «Атестований з оцінкою «задовільно» - добре володіючи програмним матеріалом курсу, здобувач неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом здобувач володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції. 49-26 балів «Не атестований» - здобувач не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого здобувача недостатні для виконання фахових обов’язків. Виконав більше 50% обов’язкових індивідуальних робіт. 25-0 балів «Не атестований з оцінкою «незадовільно» - здобувач не розуміє сутності поставлених питань, не володіє основними поняттями курсу, виконав менше 50 % обов’язкових індивідуальних робіт.
Рекомендована література: 1. Авторське право і суміжні права в умовах євроінтеграційних процесів : монографія / А.С. Штефан, В.С. Дроб’язко, А.В. Шабалін, та ін.; за ред. Н.М. Мироненко; НДІ інтелектуальної власності. К.: Інтерсервіс, 2018. 204 с. 2. Аксютіна А.В., Нестерцова-Собакарь О.В., Тропін В.В. та ін. Інтелектуальна власність: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / За заг. ред. канд. юрид. наук, доц. Нестерцової-Собакарь О.В. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 140 с. 3. Інноваційне право: науково-практичний посібник. 2-ге вид., оновл. і доп./ за заг. ред. С. В. Глібка, О. В. Розгон, А. В. Стріжкової. Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. 244 с. 4. Інноваційнийрозвитокекономіки: модель, система управління, державнаполітика / [за ред. Л. Федулової]. – К. : Основа, 2005. – 552 с. 5. Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку / Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технології НАН України. 2-е вид. Київ: Академперіодика, 2020. 664 с. 6. Комерціалізаціятехнологій та об’єктів патентного права :навчальнийпосібник / А. Мокій, Ю. Полякова, І. Бабець. - Львів : ЛКА, 2010.- 416 с. 7. Право інтелектуальноївласності : [підручник для студентіввищихнавчальнихзакладів / за ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького]. – К. :Видавничийдім „Ін Юре”, 2002. – 624 с. 8. Трансфер технологій: навчальний посібник / Ю. Полякова. - Львів : ЛКА, 2011. – 168 с. 9. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародний трансфер технологій» для студентів Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8726
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).