Облік та інформаційне забезпечення комерційної діяльності

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.02.E.070
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: доктор філософії, доцент Русин-Гриник Роман
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є вивчення сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також набуття практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних систем у процесі здійснення комерційної діяльності підприємства.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у професійній сфері; Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; Здатність виявляти ініціативу та підприємливість; Здатність ініціювати заходи щодо збереження навколишнього природного середовища та здійснення безпечної діяльності фахові компетентності: Знання і розуміння теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин; Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності; Знання і розуміння нормативно-правового регулювання у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур Знання та розуміння організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: - використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях; - застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності; - оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами; - використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; - знати термінологію і мати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці; - використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; - використовувати знання основ обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності; - показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей; - проявляти ініціативу і підприємливість в різних напрямах професійної діяльності, брати відповідальність за результати; - оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів; - знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати на практиці; - вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів; - демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Основи підприємництва та менеджменту - Статистика в торгівлі - Економіка торговельного підприємства - Інформаційні системи торговельного підприємства - Управління якістю - Торговельна логістика - Кваліметрія - Міжнародний трансфер товарів
Короткий зміст навчальної програми: В умовах ринку інформація є одним з найважливіших елементів управління комерційною діяльністю торгового підприємства. Інформаційне забезпечення з позиції ринку - справа абсолютно нове, і тому потрібно його цілеспрямоване освоєння. Інформаційне забезпечення як інформаційне обслуговування управління - дії з надання потрібної для управлінської діяльності інформації в потрібне місце на основі певних процедур із заданою періодичністю, як заходи щодо створення інформаційного середовища управління.
Опис: Тема 1. Інформаційні системи і технології, їх роль в управлінні економікою. Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису. Тема 3. Використання текстового та табличного процесора у комерційної діяльності підприємства. Тема 4. Системи управління базами даних. СУБД Microsoft Access. Тема 5. Створення і функціонування інформаційних систем у комерційній діяльності. Тема 6. Автоматизація розрахунків із дослідження ринку та попиту на товари. Тема 7 Автоматизація розрахунків із бізнес-планування. Тема 8. Автоматизоване робоче місце фахівця з комерційної діяльності торговельного підприємства. Тема 9. Електронна комерція.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів. Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: виконання практичних робіт, поточне тестування, усне опитування. Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення екзамену: письмова компонента (50%); усна компонента (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у відповідності до Положення «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», що затверджене Ректором Національного університету «Львівська політехніка» 23 січня 2019 р. За виконання усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР) виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями: своєчасність виконання; самостійність виконання; правильність методики вирішення завдання та алгоритму її реалізації; достовірність результатів; відповідність одиниць вимірювання; аргументованість висновків; відповідність звіту встановленим вимогам. Порядок виставляння балів за ОІР у % від максимальної кількості балів виділених на певний вид ОІР: 0% – завдання не виконано або виявлено плагіат чи встановлено факт несамостійного виконання ОІР; 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 60% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить суттєві помилки у розрахунках або методиці; висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані; звіт підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень Студент зобов’язаний дотримуватися встановленого графіку виконання ОІР.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Електронна дисципліна «Облік та інформаційне забезпечення комерційної діяльності» у Віртуальному навчальному середовищі Львівська політехніка: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8727 2. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Облік та інформаційне забезпечення комерційної діяльності». 3.Костюченко В.М., Каміл (Купрієнко) А.В. Економічні передумови та особливості впровадження облікового забезпечення контролінгу на підприємствах торгівлі. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип.1(18)/2020. С. 290-294. 4. Kupriienko, A. V. Controlling Concept Development in the Context of Formation of Accounting Provision. Modern Economics, 2018, 12, 126-132. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V12(2018)-19. 5. Фоміна О.В. Управлінський облік у торгівлі : монографія. Київ : Київ. нац. торг. -екон. ун-т, 2016. 468 с. 6. Рудницький В., Рудницька О. Форми звітності управлінського обліку за основними бізнес-процесами підприємств торгівлі // Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2019. Вип. 2. С. 134-144. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2019_2_14.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).