Трансферне ціноутворення

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.02.E.072
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Косовська Віра Василівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: формування у студентів глибоких теоретичних знань всіх розділів рекомендацій по трансферному ціноутворенні, а також навичок щодо використання набутих знань на практиці в наступних випадках: при формуванні підходів до ціноутворення в контролюючих операціях, при підготовці документації по трансферному ціноутворенню, а також при відстоюванні своїх позицій в процесі проведення перевірок податковими органами або у суді.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: інтегральної: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. спеціальні фахові: ФКС 2.4. Здатність застосовувати методи трансферного ціноутворення в комерційній та підприємницькій діяльності
Результати навчання: РНС 2.4. Застосовувати відповідні методи трансферного ціноутворення у комерційної діяльності підприємств Зн1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Зн2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності Ум1. Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів К1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності К2.Здатність ефективно формулювати комунікаційну стратегію АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Міжнародна торгівля Кореквізити: Міжнародний трансфер технологій, Облік та інформаційне забезпечення комерційної діяльності, Оподаткування комерційної діяльності Постреквізити: Міжнародні трансферні операції та контракти
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Трансферне ціноутворення» присвячена визначенню сутності, значення, ризиків, недоліків та переваг застосування трансфертного ціноутворення компаніями, що здійснюють свою діяльність на міжнародному ринку. На основі реальних прикладів ідентифіковано переваги та недоліки, ризики і загрози застосування трансфертного ціноутворення.
Опис: Тема 1. Сутність трансферу та сфери його застосування. Ціна та методи ринкового ціноутворення. Види цін. Методи ринкового ціноутворення. Поняття трансферу. Сфери застосування трансферу: інноваційна, (трансфер технологій), туристична, банківська, спортивна. Трансфер і дифузія: сутність та взаємозв’язок понять. Тема 2. Сутність трансферного ціноутворення Керівництво ОЕСР. Історія виникнення трансферного ціноутворення. Основні поняття: трансфертна ціна, асоційовані особи, контрольовані операції. Принцип «простягнутої руки». Фактори впливу на трансферні ціни. Завдання трансферного ціноутворення. Тема 3. Міжнародний та український досвід регулювання трансферного ціноутворення Міжнародний досвід регулювання трансферного ціноутворення. Передумови впровадження трансферного ціноутворення. Законодавчі основи трансферного ціноутворення в Україні. Тема 4. Пов'язані особи. Повязані особи, визначення відсотка участі та особливості пов'язаності осіб без частки у статутному капіталі Ознаки пов'язаності. Безпосередня та опосередкована участь. Первинна та вторинна пов’язаність осіб. Тема 5. Критерії визначення контрольованих операцій. Критерії контрольованих операцій “по-суті”. Вартісні критерії контрольованих операцій. Наслідки визнання операції контрольованою. Штраф за документи з ТЦ. Тема 6. Методи трансферного ціноутворення Метод зіставної неконтрольованої ціни (аналогів продажів). Метод ціни перепродажу (RPM). Метод «витрати плюс» (CPM). Метод чистого прибутку (TNMM). Метод розподілення прибутку (PSM) Тема 7. Джерела інформації для проведення податкового контролю операцій з трансфертним ціноутворенням. Статистичні дані державних органів та організацій. Довідники цін спеціалізованих комерційних і інтернет-видань. Інформаційні програми. Звітність Тема 8. Ризики у трансферному ціноутворенні. Ризики трансфертного ціноутворення: міжнародний досвід. Міжнародні документи щодо ризиків ТЦ. Фінансові ризики трансферного ціноутворення. Юридичні ризики трансферного ціноутворення. Трирівнева документація з ТЦ
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного контролю. Поточний контроль (100%) здійснюється під час проведення занять: виконання практичних робіт (25%), виконання контрольної роботи (12%), усного опитування (5%), поточного тестування (8%) та підсумкового тестування (50%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Контрольна робота оцінюється у 12 балів, з них 10 балів відводиться за письмове виконання роботи (самостійність виконання; правильність вирішення завдання; достовірність результатів; аргументованість висновків) та 2 бали – за усний захист контрольної роботи та вчасне виконання. Оцінювання практичної роботи здійснюється за 5 - бальною шкалою (загалом за 5 робіт – 25 балів), з них 4 бали відводиться за письмове виконання практичної роботи (самостійність виконання; правильність методики вирішення завдання; достовірність результатів; аргументованість висновків) та 1 бал – за усний захист практичної роботи та вчасне виконання. Порядок виставляння балів за контрольну та практичні роботи у % від максимальної кількості балів виділених на певний вид робіт: 0% – завдання не виконано або виявлено плагіат чи встановлено факт несамостійного виконання роботи; 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки описового, методичного або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не конкретні; 60% – завдання виконано повністю, проте містить суттєві помилки у відповідях та розрахунках; висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані; 80% – завдання виконано повністю, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 100% – завдання виконано правильно і без зауважень Усне опитування передбачає отримання : 5 балів –здобувач освіти дає правильні відповіді на усні питання, використовуючи відповідну термінологію, правильно тлумачить основні поняття та наводить реальні приклади з предмету; 4 бали - здобувач освіти дає відповіді на усні питання, допускаючи при цьому незначні помилки. Під час відповіді застосовує відповідні терміни, дає тлумачення їх змісту, але при цьому допускає певні неточності.; 3 бали - здобувач освіти не вміє дати чіткої та однозначної відповіді на усне питання. Правильну відповідь може дати тільки за допомогою викладача чи інших студентів, допускає помилки у знанні відповідного матеріалу, не вміє дати тлумачення основних понять; 1-2 бали - здобувач освіти не вміє дати відповіді на усне питання або відповідає не по суті поставленого питання, демонструє незнання основних понять та означень. Поточні тести являють собою вибіркові тести І-го рівня до кожної теми, передбаченої навчальною програмою курсу. Вирішуючи тести потрібно вибрати правильну відповідь. Залежно від кількості правильних відповідей здобувач освіти може отримати до 8 балів. Підсумкове тестування передбачає вирішення тестів з усього курсу. Залежно від кількості правильних відповідей здобувач освіти може отримати до 50 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Рекомендована література: 1. Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для ТНК та податкових служб (22.06.10 р.) URL: http://sfs.gov.ua/data/material/000/ 021/80820/o.pdf. 2. Григораш Т. Ф. Переваги та недоліки трансфертного ціноутворення / Т. Ф. Григораш, В. О. Поплавська, Д. М. Шутова // Молодий вчений. – 2016. – № 1 (28). Частина 1. – С. 52-55 3. Карпенко І. В. Організація обліку трансфертного ціноутворення на підприємствах торгівлі / І. В. Карпенко // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 27(2). - С. 125-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_27%282%29__24. 4. Карпенко І. В. Методика обліку трансфертного ціноутворення на підприємствах торгівлі / І. В. Карпенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2018. - Вип. 1. - С. 416-424. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2018_1_69 5. Косовська В. В., Кремінець* І. М. Аналіз законодавчих змін трансферного ціноутворення в Україні // Сталий розвиток – стан та перспективи : збірник матеріалів III Міжнародного наукового симпозіуму (Львів-Славське, 26–29 січня 2022 р.). – 2022. – C. 194–197. 6. Косовська В. В., Фарат О. В., Козак* І. І. Дослідження законодавчих змін трансферного ціноутворення в Україні [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. – 2022. – Вип. 44 7. Кругляк В. Трансфертне ціноутворення в 2019 році: нові правила та норми. Електронний ресурс: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-ved-i-valyutnye-operacii-7-transfertnoe-cenoobrazovanie-v-2019-godu-novye-pravila-i-normy 8. Онищенко В. Трансфертне ціноутворення 2020. Електронний ресурс: https://www.golovbukh.ua/article/7440-transfertne-tsnoutvorennya-2020 9. Трансфер у підприємництві: навчальний посібник / О. В. Фарат, В. В. Косовська, О. Є. Шайда. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 300 c. 10. Закон України від 28 грудня 2014 року №72-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням” 11. Helen Rogers & Lynne Oats. (2022)Transfer pricing: changing views in changing times https://doi.org/10.1080/01559982.2021.1926778 Навчально-методичне забезпечення: 1. Електронна дисципліна «Трансферне ціноутворення» у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки - http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8730 2. Трансферне ціноутворення: Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Укл.: В.В. Косовська – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 28 с. Інформаційні ресурси: 1. Консалтингова компанія Паретто https://tco-audit.com.ua/ua/chto-takoe-transfertnoe-cenoobrazovanie/ 2. Результати роботи ДПС у напрямку трансфертного ціноутворення. Державна податкова служба України: офіц. сайт. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/transfertne-tsinoutvorenn/prezentatsiyni-materiali/633174.html
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).