Інтернет-маркетинг

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.04.E.083
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою викладання цієї навчальної дисципліни є формування знань і навичок у використанні інтернет-технологій на підприємствах, а також економічного оцінювання ефективності їхнього використання. Для досягнення мети поставлено такі основні завдання: засвоєння основних принципів організації інтернет-підтримки просування продуктів підприємств; набуття навичок у самостійному аналізі та плануванні маркетингової діяльності, ураховуючи можливості інтернет-технологій і глобальні тенденції економічного розвитку. "Інтернет маркетинг" – навчальна дисципліна, що вивчає сучасні інтернеттехнології та можливості їхнього використання на підприємствах із метою підвищення їхнього іміджу та конкурентоспроможності. Об'єктом навчальної дисципліни є технології інтернет-просування послуг. Предметом навчальної дисципліни є процес побудови маркетингової збутової політики підприємства, ураховуючи світові тенденції використання інтернет технологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Міжнародна економіка Інформатика Маркетинг
Короткий зміст навчальної програми: Застосування інструментарію інтернет-технологій. Використання мобільних технологій . Віртуальні тури і 3D-відвідування туристичних об'єктів. Системи онлайн-бронювання і купівлі послуг. Аналіз іміджу і бренда з використанням інтернеттехнологій
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%) виконання контрольної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (70%, залік).
Рекомендована література: 1. Бойчук І. В. Інтернет у маркетингу : навч. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. В. Бойчук, О. М. Музика ; Львів. комерц. акад. – Львів : Львів. комерц. акад., 2008. – 389 с. 2. Гуржий А. Н. Internet-технологии в бизнесе : учеб. пособ. / А. Н. Гур- жий, А. В. Карпухин, В. А. Тимофеев. – Х. : СМИТ, 2014. – 340 с. 3. Дубовик Т. В. Інтернет-маркетингові комунікації : монографія / Т. В. Дубовик ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2014. – 331 с. 4. Дурняк Б. В. Проектування реклами в мережі Інтернет на основі її семантичного аналізу : [монографія] / Б. В. Дурняк, О. Ю. Коростіль. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2014. – 135 с. 5. Информационные технологии. Путеводитель по новой экономике / [авт.- сост. : И. Пичугин, П. Шура ст., П. Шура мл. и др.]. – М. : Коммер- сантъ ХХІ: Альпина Паблишер, 2002. – 319 с. 6. Калиногорский Н. А. Эффективные технологии работы в сети Интернет / Н. А. Калиногорский, Г. В. Галевский. – М. : Флинта ; Наука, 2004. – 155 с. 7. Правовые аспекты использования Интернет-технологий / Д. В. Го- ловеров, А. С. Кемрадж, Д. В. Морозов и др. – М. : Книжный мир, 2002. – 410 с. 8. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства : монографія / [А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров, О. Л. Березко та ін.] ; за заг. ред. А. М. Пелещи- шина. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – 366 с. 9. Соціальні комунікації: результати досліджень – 2012. У 2 т. Т. 1: Теоретичні основи соціальних комунікацій / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т журна- лістики ; [наук. ред. : О. М. Холод, О. В. Безручко]. – К. : КиМУ, 2013. – 402 с. 10. Чабаненко М. В. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи за- собів масової інформації України : монографія / М. Чабаненко ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 183 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).